156-0319/01 – Komparace hospodářských politik (KHP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní souvislosti hospodářské politiky a ekonomických procesů - porovnat teoretické přístupy k mezinárodní komparaci - popsat základní transformační kroky a transformační strategie - využít tyto výsledky k mezinárdní komparaci - analyzovat vývoj základních makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět má posluchače seznámit se základy srovnávacích přístupů. Kurz začíná nástinem geneze komparativní ekonomie a vymezením ekonomického systému a jeho základních typů. Přednášky jsou primárně zaměřeny na srovnání přístupů k realizaci hospodářské politiky a výsledků fungování jednotlivých zemí střední a východní Evropy. Vzhledem k tomu, že hospodářskou politiku těchto zemí výrazně ovlivnily zvolené transformační strategie, jsou do přednášek zařazeny pasáže věnující se základním transformačním strategiím a komparaci transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy. Následuje pak srovnání vývoje makroekonomických ukazatelů vybraných ekonomik v transformačním období a v současnosti - vývoj ukazatelů ekonomické výkonnosti, inflace, vývoj na trhu práce. Základem pro komparaci je realizace fiskální, monetární a vnější hospodářské politiky. Pozornost je věnována také kvalitativním ukazatelům - lidskému rozvoji, měření ekonomické svobody, spotřebitelské důvěry, měření korupce a kvalitě fungování veřejných institucí a veřejné správy.

Povinná literatura:

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Konkurenční schopnost české ekonomiky 2010 – 2011 [on line]. CES VŠEM [15. 3. 2012]. Dostupný z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/rocenka/gf_Rocenka_2011.pdf KADEŘÁBKOVÁ, Anna, Vojtěch SPĚVÁČEK a Milan ŽÁK. Růst, stabilita a konkurenceschopnost: aktuální problémy české ekonomiky na cestě do EU. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-86131-35-1. TULEJA, Pavel. Komparace ekonomické úrovně vybraných zemí střední a východní Evropy a vybraných zemí Evropské unie v letech 1991 – 2003. Karviná: Slezská univerzita, 2002. ISBN 80-7248-173-8.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Transformace české ekonomiky v komparaci s dalšími zeměmi střední a východní Evropy. Praha: CEP, 2000. ISBN 80-902795-6-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.K pojetí předmětu komparativní ekonomie -Geneze komparativní ekonomie -Ekonomický systém a jeho postavení v komparativní ekonomii -Přístupy k vymezení ekonomického systému -Klasifikační kritéria ekonomických systémů: 1.mechanismy alokace vzácných zdrojů 2.formy vlastnictví 3.úloha plánování 2.Vybrané problémy komparace ekonomických systémů -Metody komparace ekonomických ukazatelů na příkladu HDP: 1.metoda přímého srovnání objemu HDP 2.metoda parity kupní síly 3.metoda fyzických ukazatelů -Mezinárodní komparace produktivity práce 1.metoda individuálních indexů výroby 2.metoda individuálních indexů produktivity práce 3.metoda hrubé produkce 4.metoda indexů spotřeby -Kritéria pro komparaci ekonomické úrovně hospodářských systémů: 1.soustava srovnávacích kritérií podle Bornsteina 2.soustava srovnávacích kritérií podle Coopmanse a Montiase 3.soustava srovnávacích kritérií podle Angresana 4.příklad nestandardní soustavy srovnávacích kritérií navržené pro transformující se ekonomiky 3.Ekonomická úroveň a způsoby jejího měření -Společenský blahobyt a ekonomická úroveň -Ekonomická úroveň a konečné cíle hospodářské politiky -Ekonomická úroveň a vymezení základních národohospodářských cílů: 1.vnitřní rovnováha a ekonomická úroveň 2.vnější rovnováha a ekonomická úroveň -Měření ekonomické úrovně 1.makroekonomické výkonnostní indexy 2.magické n-úhelníky 4.Statistické měření hospodářských cílů 5.Transformační proces – obecné určení -Spol.-hosp. krize v centrálně plánovaných ekonomikách – základní problémy plánování -Pojetí a strategie transformace -Úloha státu v procesu transformace -Systémové reformy -Shrnutí procesu transformace 6.Nástin transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy -Zvláštní případ SSSR – Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) -„Severní skupina“ – Maďarsko, Polsko, ČSFR -Zvláštní případ NDR -„Jižní skupina“ – Bulharsko, Rumunsko, Albánie -Zvláštní případ Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko 7.Makroekonomický vývoj České republiky v mezinárodním srovnání -Makroekonomický vývoj ČR v letech 1995 – 2002 -Ekonomický růst a vývoj poptávky -Mezinárodní srovnání s vývojem v kandidátských zemích na vstup no EU -Ekonomická úroveň ČR a proces konvergence k zemím EU 8.Mezinárodní srovnání HDP pomocí parity kupní síly -Národní účty jako základ analýza mezinárodních srovnávání -Mezinárodní srovnávání HDP -Mezinárodní srovnávací programy 9.Vývoj reálné a cenové konvergence české ekonomiky v mezinárodním srovnání -Principy a historie mezinárodních srovnávacích programů -Indikátory odvozené na bázi parity kupní síly národních měn a jejich využití jako kritérií konvergence -Postupy při analýze -Porovnání reálné a cenové konvergence vybraných evropských ekonomik -Problém deformace cenových hladin v následnických zemích bývalého Československa 10.Kurzový vývoj středoevropských zemí -Vývoj nominálních kurzů -Volatilita nominálních kurzů -Vývoj reálných kurzů -Perspektiva měnové unie a specifické problémy kandidátských zemí související s připojením k eurozóně 11.Řízení státního dluhu České republiky -Východiska řízení státního dluhu -Vývoj státního dluhu a jeho struktury v ČR a v zemích OECD -Hlavní trendy a moderní operace aktivního dluhového managementu -Nástin současných strategických úvah řízení státního dluhu v ČR 12.Současné problémy hospodářské politiky tranzitivních ekonomik v souvislosti se vstupem do EU a přípravami na přijetí společné měny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2008/2009 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  0
        Zkouška Zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku