156-0319/01 – Economic Policies Comparison (KHP)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Mariola Pytliková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master, Bachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to describe fundamentals economic policy and economic process - to compare theoretical approaches to the international comparison - to describe basic transformation steps and transformation strategies - to employ this results for international comparison - to analyze development of basics macroeconomics indicarors in

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Genesis of comparative economics and delimitation of the economic system. Comtenporary and classical conception of the economic system. Statistical mensuration of the economic goals. Determination of the transformation action and comparation of the transformation action in the countries central and eastern Europe. Comparation of the development macroeconomics indicators chosen economy in the transformation period and comtenporary situation - GDP, inflation, development on labour market, fiscal and monetary policy. Outside economic situation of the countries central and eastern Europe. Development foreign trade and balance of payments of the Czech Republic, Slovak, Poland and Hungary. Development of the other indicators - human development index, index economic freedom, index consumer's prices, "misery index", corruption perception index.

Compulsory literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recommended literature:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.K pojetí předmětu komparativní ekonomie -Geneze komparativní ekonomie -Ekonomický systém a jeho postavení v komparativní ekonomii -Přístupy k vymezení ekonomického systému -Klasifikační kritéria ekonomických systémů: 1.mechanismy alokace vzácných zdrojů 2.formy vlastnictví 3.úloha plánování 2.Vybrané problémy komparace ekonomických systémů -Metody komparace ekonomických ukazatelů na příkladu HDP: 1.metoda přímého srovnání objemu HDP 2.metoda parity kupní síly 3.metoda fyzických ukazatelů -Mezinárodní komparace produktivity práce 1.metoda individuálních indexů výroby 2.metoda individuálních indexů produktivity práce 3.metoda hrubé produkce 4.metoda indexů spotřeby -Kritéria pro komparaci ekonomické úrovně hospodářských systémů: 1.soustava srovnávacích kritérií podle Bornsteina 2.soustava srovnávacích kritérií podle Coopmanse a Montiase 3.soustava srovnávacích kritérií podle Angresana 4.příklad nestandardní soustavy srovnávacích kritérií navržené pro transformující se ekonomiky 3.Ekonomická úroveň a způsoby jejího měření -Společenský blahobyt a ekonomická úroveň -Ekonomická úroveň a konečné cíle hospodářské politiky -Ekonomická úroveň a vymezení základních národohospodářských cílů: 1.vnitřní rovnováha a ekonomická úroveň 2.vnější rovnováha a ekonomická úroveň -Měření ekonomické úrovně 1.makroekonomické výkonnostní indexy 2.magické n-úhelníky 4.Statistické měření hospodářských cílů 5.Transformační proces – obecné určení -Spol.-hosp. krize v centrálně plánovaných ekonomikách – základní problémy plánování -Pojetí a strategie transformace -Úloha státu v procesu transformace -Systémové reformy -Shrnutí procesu transformace 6.Nástin transformačních procesů v zemích střední a východní Evropy -Zvláštní případ SSSR – Ruská federace, Ukrajina, Bělorusko, Pobaltí (Litva, Lotyšsko, Estonsko) -„Severní skupina“ – Maďarsko, Polsko, ČSFR -Zvláštní případ NDR -„Jižní skupina“ – Bulharsko, Rumunsko, Albánie -Zvláštní případ Jugoslávie – Slovinsko, Chorvatsko 7.Makroekonomický vývoj České republiky v mezinárodním srovnání -Makroekonomický vývoj ČR v letech 1995 – 2002 -Ekonomický růst a vývoj poptávky -Mezinárodní srovnání s vývojem v kandidátských zemích na vstup no EU -Ekonomická úroveň ČR a proces konvergence k zemím EU 8.Mezinárodní srovnání HDP pomocí parity kupní síly -Národní účty jako základ analýza mezinárodních srovnávání -Mezinárodní srovnávání HDP -Mezinárodní srovnávací programy 9.Vývoj reálné a cenové konvergence české ekonomiky v mezinárodním srovnání -Principy a historie mezinárodních srovnávacích programů -Indikátory odvozené na bázi parity kupní síly národních měn a jejich využití jako kritérií konvergence -Postupy při analýze -Porovnání reálné a cenové konvergence vybraných evropských ekonomik -Problém deformace cenových hladin v následnických zemích bývalého Československa 10.Kurzový vývoj středoevropských zemí -Vývoj nominálních kurzů -Volatilita nominálních kurzů -Vývoj reálných kurzů -Perspektiva měnové unie a specifické problémy kandidátských zemí související s připojením k eurozóně 11.Řízení státního dluhu České republiky -Východiska řízení státního dluhu -Vývoj státního dluhu a jeho struktury v ČR a v zemích OECD -Hlavní trendy a moderní operace aktivního dluhového managementu -Nástin současných strategických úvah řízení státního dluhu v ČR 12.Současné problémy hospodářské politiky tranzitivních ekonomik v souvislosti se vstupem do EU a přípravami na přijetí společné měny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35  0 3
        Examination Examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.