156-0340/01 – Odborný seminář (OS)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Náplní předmětu je diskutovat se studenty vybraná témata, která jsou obsahem státnicových otázek: - sumarizovat znalosti z odborných předmětů, - srovnávat jednotlivé odborné přístupy řešení problémů hospodářské politiky, - zdůraznit a vypíchnout důležité problémy obsažené v otázkách magisterských státních zkoušek, - demonstrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe. Seminář probíhá formou společných konzultací s vedoucím semináře. Student se řídí pokyny vyučujícího a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkanky).

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Náplní předmětu je diskutovat se studenty vybraná témata, která jsou obsahem státnicových otázek: - sumarizovat znalosti z odborných předmětů, - srovnávat jednotlivé odborné přístupy řešení problémů hospodářské politiky, - zdůraznit a vypíchnout důležité problémy obsažené v otázkách magisterských státních zkoušek, - demonstrovat teoretické poznatky na příkladech z praxe. Seminář probíhá formou společných konzultací s vedoucím semináře. Student se řídí pokyny vyučujícího a rovněž interními předpisy fakulty a univerzity (studijní a zkušební řád, směrnice děkanky).

Povinná literatura:

HOLMAN, Robert. et al. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. ISBN 80-7179-819-3. JONÁŠ, Jiří. Ekonomická transformace v České republice: makroekonomický vývoj a hospodářská politika. Praha: Management Press, 1997. ISBN 80-85943-22-0. KLIKOVÁ, Christiana a Igor KOTLÁN. Hospodářská politika. 2. vyd. Ostrava: SOKRATES, 2006. ISBN 80-86572-37-4. KOTLÁN, Igor et al. Aplikovaná hospodářská politika. Ostrava: SOKRATES, 2001. ISBN 80-86572-01-3. KOTLÁN, Viktor et al. Monetární politika. Ostrava: VŠB-TU, 1999. ISBN 80-7078-675-2. MANDEL, Mandel a Vladimír TOMŠÍK. Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. 2. vyd. Praha: Management Press, 2008. ISBN 978-80-7261-185-0. SLANÝ, Antonín et al. Makroekonomická analýza a hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 2003. ISBN 80-7179-738-3. URBAN, Luděk et al. Hospodářská politika. Praha: Victoria Publishing, 1994. ISBN 80-85865-01-7. ŽÁK, Milan a Ingeborg NĚMCOVÁ. Hospodářská politika. Praha: Grada Publishing, 1997. ISBN 80-7169-462-2. ŽÁK, Milan et al. Hospodářská politika II:(HP 202). Praha: VŠE, 2000. 202 s. ISBN 80-245-0028-0. DORNBUSCH, Rudiger a Stanley FISCHER. Makroekonomie. Praha: SPN, 1994. ISBN 80-04-25556-6. DVOŘÁK, Pavel. Vybrané problémy fiskální politiky. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-620-0. CIHELKOVÁ, Eva et al. Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. Praha: ETC Publishing, 1997. ISBN 80-86006-48-4.

Doporučená literatura:

SLANÝ, Antonín a Milan ŽÁK. Hospodářská politika. Praha: C. H. Beck, 1999. ISBN 80-7179-237-3. SPĚVÁČEK, Vojtěch et al. Transformace české ekonomiky: politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-32-7. ŠREIN, Zdeněk. Mechanismy hospodářské politiky EU. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-946-3. ŠULC, Zdislav. Hospodářská politika. Praha: Consus, 1993. ISBN 80-901004-7-3. TOMŠÍK, Vladimír. Proces ekonomické transformace v zemích střední a východní Evropy. Praha: VŠE 1999. ISBN: 8070799102.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen zpracovat a odprezentovat zadané státnicové otázky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Problematika národohospodářství: 1. Makroekonomický výstup a jeho měření. Zkreslení makroekonomického výstupu a alternativní agregáty měření produkce. Problematika mezinárodní komparace na bázi oficiálních směnných kurzů a parity kupní síly. Systém národních účtů – jeho vývoj a využití. 2. Definice cenové hladiny a způsoby jejího měření. Rozdíl mezi indexem CPI, deflátorem HDP a ostatními cenovými indexy. Význam rozlišování nominálních a reálných veličin. Inflace a její měření. Pozitivní a negativní efekty inflace, náklady anticipované a neanticipované inflace. 3. Teorie spotřeby. Hypotézy absolutního důchodu, relativního důchodu, životního cyklu, permanentní důchod. Vliv daní na úroveň spotřeby. Situace v ČR. 4. Teorie investic. Jednotlivé typy investic. Investice do fixního kapitálu, investice do bydlení, investice do zásob. Investiční funkce. Situace v ČR. 5. Přímé zahraniční investice. Teorie PZI: složení, metodologie, lokalizační faktory, přínosy a negativa pro hostitelskou zemi i investora. Přímé a nepřímé dopady PZI. Strategické služby. Praxe PZI v České republice: jejich objem, teritoriální a strukturní analýza. 6. Odvětvová struktura národního hospodářství ČR, její změny v 90. letech, současný stav a postavení v rámci světové ekonomiky. Situace a perspektivy vybraných odvětví hospodářství ČR (průmyslu, zemědělství, stavebnictví, dopravy a služeb). 7. Systémové změny hospodářství v tranzitivních a rozvojových ekonomikách (washingtonský konsensus, privatizace a liberalizace). Aktuální problémy hospodářské politiky ČR: problematika udržitelnosti daňového systému (alternativní koncept rovné daně), problematika udržitelnosti důchodového a sociálního systému (alternativa rovné sociální dávky) apod. 8. Vnitřní a vnější rovnováha. Podmínky vnitřní rovnováhy (míra inflace, saldo veřejných rozpočtů, stabilita finančního sektoru, míra nezaměstnanosti). Podmínky vnější rovnováhy (platební bilance, zahraniční zadluženost). Problém dvojitého deficitu. Současná situace v ČR. 9. Vládní versus tržní (netržní) selhání jako argumenty pro a proti maximalizaci úlohy státu v ekonomice. Netržní selhání a jejich příčiny. Alokační, výrobní, dynamická a leibensteinova efektivnost. Zájmy a schopnosti politiků, resp. byrokracie. Fáze hospodářsko-politického rozhodování a časová zpoždění. Problematika souvislosti hospodářského a politického cyklu, nevyužití politického kapitálu apod. 10. Nezaměstnanost a její vliv na inflaci. Vysvětlení konceptu NAIRU. Dlouhodobá a krátkodobá hlediska nezaměstnanosti v souvislostech NAIRU. Hystereze na trhu práce. 11. Chování lidí při hledání práce a úroveň nezaměstnanosti. Vysvětlení mechanismu působení včetně důkazu účinnosti pomocí Beveridgeovy křivky. Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost. Investice do lidského kapitálu. Význam a působení odborů na trhu práce. Minimální mzda, její sociální a ekonomická funkce, kritéria úrovně minimální mzdy, vztah minimální mzdy k životnímu minimu. 12. Úroveň, struktura a vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti zemí Evropské unie. Dlouhodobá a regionální nezaměstnanost. Evropská strategie zaměstnanosti. Lisabonská a Stockholmská kritéria. Podstata reforem trhů práce. Národní akční plány zaměstnanosti. 13. Produktivita. Celková produktivita faktorů, produktivita práce. Měření produktivity práce, pracnost. Faktory ovlivňující produktivitu 14. Územní nerovnováha (faktory regionálních odlišností, mobilita výrobních faktorů a její překážky, regionální konvergence a divergence, strukturální fondy). 15. Vymezení platební bilance, vyrovnávací procesy na platební bilanci v různých kursových režimech. Struktura platební bilance. Vývoj platební bilance ČR, současný stav a predikce. 16. Vymezení stupňů ekonomické integrace a jejich aplikace na různé evropské a mimoevropské integrační organizace ve druhé polovině 20. století. Modely ekonomické integrace a možnosti jejich praktické realizace v podmínkách Evropské unie. Aplikace principů subsidiarity a solidarity při realizaci politiky hospodářské a sociální koheze EU. Politiky společné a koordinované. 17. Vznik a geneze Evropských společenství. Hlavní vývojové etapy. Od integrace ekonomické k integraci politické. Politiky 2. a 3. pilíře EU - jejich cíle a nástroje. 18. Pojem práva ES – primární a sekundární. Aplikace práva ES v členských státech. Acquis communautaire a jeho význam pro přistupující země. Postavení a funkce hlavních orgánů Evropské unie. Charakteristika jejich vzájemných vztahů. Struktura orgánů EU a zastoupení členských států v nich. 19. Teorie parity kupní síly, zákon jedné ceny. Balassův-Samuelsonův model a efekt a jeho role v procesu měnové integrace (vliv na plnění kurzového a inflačního konvergenčního kritéria). Kurzový mechanismus ERM2, historie vzniku, zásady fungování, případná omezení pro nové členské země EU před vstupem do Eurozóny. 20. Teorie optimální měnové oblasti, její tradiční a moderní verze, kritéria pro vymezení optimální měnové oblasti, endogenní charakter kritérií OCA. Výnosy a náklady měnové integrace, model GG-LL. 21. Globální problémy lidstva – jejich základní vymezení (antroposociální, intersociální a přírodněsociální). Dokumentujte na jednotlivých regionech světa vzájemnou provázanost a komplexnost globálních problémů. Úloha mezinárodních organizací v globalizovaném světě (WTO, IMF, IBRD, OECD) a jejich vliv na formování hospodářské politiky. Problematika hospodářské politiky: 1. Vývoj názorů na funkci státu v ekonomice, základy hospodářské politiky. Liberální a intervencionistická hospodářská politika. Hospodářsko politické koncepce. Institucionální prostředí hospodářské politiky. Cíle, nositelé a nástroje hospodářské politiky. Vztah mezi cíli hospodářské politiky (Phillipsova křivka, Okunův zákon, magický čtyřúhelník). Vztah mezi cíli a nástroji HP. Účinnost hospodářské politiky. 2. Koordinace ekonomiky. Systém dědičného přinucení, systém tržně-cenový, systém organizačně-příkazový, teorie třetí cesty. Koordinace plánováním (indikativní, imperativní a centrální plánování). Konsensus a možnosti jeho dosahování. Úloha informací v hospodářské politice, ovlivňování informacemi. Zájmové skupiny, lobbying, neziskové organizace. Možnosti a meze hospodářské politiky. Despotická, anarchická a demokratická společnost a hospodářská politika. 3. Stabilizační politika - její podstata, cíle a nástroje. Úloha fiskální a monetární politiky při stabilizaci ekonomiky – jejich koordinace. Keynesiánská a monetaristická koncepce stabilizační politiky, nová klasická a nová keynesiánská ekonomie a stabilizační politika. Alternativy stabilizační politiky – ztrátová funkce centrální banky, optimalizační problém centrální banky, možnosti stabilizační politiky a situace v ČR. 4. Prorůstová hospodářská politika – její podstata, cíle a nástroje. Potenciální produkt a jeho růst. Faktory a zdroje ekonomického růstu. Využití teorií růstu k formulaci konkrétních doporučení tvůrcům hospodářské politiky. Prorůstová politika v ČR. Konkurenceschopnost ekonomiky a její měření. 5. Indikativní plánování a jeho praktická aplikace na příkladu hospodářské politiky Japonska a Francie. Využití imperativního plánování v hospodářské politice Německa. Poválečná hospodářská politika Německa. Analyzujte typická schémata využívaná tvůrci hospodářské politiky v těchto zemích v rozhodujících obdobích. 6. Hospodářská politika USA od New Dealu po současnost. Přístupy k praktické hospodářské politice od konce 2. světové války do současnosti ve Velké Británii a Švédsku. Analyzujte typická schémata využívaná tvůrci hospodářské politiky v těchto zemích v rozhodujících obdobích. 7. Podstata a cíle fiskální politiky, nástroje a mechanismus jejich působení, stabilizační funkce fiskální politiky, fiskální brzda, princip stop-go. Způsoby financování vládních aktivit, deficitní financování, vyrovnanost rozpočtu a jeho varianty. 8. Měnová politika – její cíle a přímé a nepřímé nástroje. Operace na volném trhu, jejich mechanismus, základní typy, praxe v České republice. Diskontní nástroje, povinné minimální rezervy, kurzové intervence. 9. Transmisní mechanismy měnové politiky. Cílování inflace – mechanismus, důvody zavedení, stanovení cíle, výhody a nevýhody, role inflačních očekávání. Cílování inflace v České republice (transmisní mechanismus, časová zpoždění, horizont nejúčinnější transmise, inflační cíle, inflační prognózy). 10. Vnější hospodářská politika, její zásady, cíle a nástroje, mechanismus jejich působení, liberální versus protekcionistická obchodní politika. Dosahování vnitřní a vnější rovnováhy hospodářskou politikou přesunující a měnící výdaje. Varianty řešení vnější ekonomické nerovnováhy České republiky. 11. Strukturální politika – její pojetí, cíle a nástroje. Tradiční strategie strukturální politiky a její slabá místa. Proces strukturálních změn a hlavní faktory těchto změn; strukturální krize. Nové směry strukturální politiky. Strukturální politika v EU. 12. Politika ochrany hospodářské soutěže, její teoretická východiska, nástroje, cíle a nositelé. Příčiny a formy omezení konkurence a možnosti jejich nápravy (zneužívání dominantního postavení, kartelové dohody, fúze.) Cenová regulace a cenový dohled, veřejná podpora. Státní regulace monopolů. Politika ochrany hospodářské soutěže v EU. Ochrana spotřebitele v EU. 13. Sociální politika, její pojetí a funkce ve společnosti. Vztah hospodářské a sociální politiky. Základní principy sociální politiky. Chudoba a její měření. Nástroje, strategie a efektivnost sociální politiky. Základní sociální doktríny. Problém příjemců a nositelů sociální politiky. Sociální politika EU. 14. Politika zaměstnanosti jako jeden z nástrojů hospodářské politiky. Definice, cíl, pojetí, členění, hodnocení. Nástroje politiky zaměstnanosti uplatňované ve vyspělých ekonomikách. Politika zaměstnanosti v České republice - definice, cíle, obsah, charakteristika uplatňovaných nástrojů pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti. Realizace Evropské strategie zaměstnanosti v ČR. 15. Trh práce v České republice a systém služeb zaměstnanosti. Charakteristika vývoje trhu práce v 90. letech a v současnosti. Faktory ovlivňující úroveň zaměstnanosti a nezaměstnanosti v tomto období a v současnosti. Regionální diference na trhu práce. Působení Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadů práce a dalších institucí na českém trhu práce. 16. Charakteristika regionální politiky, její pojetí, a cíle. Motivy existence regionální politiky. Nástroje regionální politiky. Souvislosti monetární, fiskální a vnější hospodářské politiky s politikou regionální. Tradiční a současná regionální politika. Regionální politika EU. 17. Zemědělská a průmyslová politika – pojetí a cíle. Institucionální a finanční zabezpečení zemědělské a průmyslové politiky v ČR. Politika ochrany životního prostředí. Ekonomická teorie a pojetí životního prostředí. Environmentální politika EU. 18. Proexportní politika – základní zásady, nástroje a cíle. Postavení proexportní politiky v rámci zahraničně-obchodní politiky – obecná analýza a rozbor situace ČR po vstupu do EU. Instituce proexportní politiky ČR (EGAP, Czech Trade, ČEB). Investiční pobídky a úloha CzechInvestu. 19. Základní transformační strategie a její alternativy. Transformační proces v ČR – výchozí stav, průběh, pozitiva a negativa. Vliv zvolené transformační strategie na praktickou realizaci hospodářské politiky zemí SVE (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Problémy současné hospodářské politiky těchto zemí v souvislosti s budoucím začleněním do eurozóny (plnění maastrichtských kritérií). 20. Hospodářská politika ČR první poloviny 90. let. Příčiny a důsledky ekonomického vývoje v roce 1997. Změny hospodářské politiky po roce 1997. Aktuální problémy české ekonomiky: vývoj veřejných financí, problematika mandatorních výdajů a reforma veřejných financí. Důchodová reforma. Deficity mimorozpočtových fondů a institucí. 21. Prohlubování integračního vývoje od celní unie EHS k jednotnému vnitřnímu trhu ES, hospodářskopolitická opatření potřebná k jeho fungování. Společné politiky EU v hospodářské oblasti. Etapy formování Evropské hospodářské a měnové unie (EMU), předpoklady jejího vzniku, společná měnová politika. Orgány EMU a jejich fungování. Spolupráce v oblasti fiskální a daňové politiky v EU.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 2
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T027) Národní hospodářství (00) Národní hospodářství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní
2014/2015 letní