156-0345/04 – Ekonomický rozvoj A (ER A)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lenka Filipová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Filipová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- vysvětlit pojem ekonomického rozvoje a odlišit jej od ekonomické úrovně země; - objasnit pohled na ekonomický rozvoj v rámci různých ekonomických teorií; - popsat základní principy fungování modelů ekonomického růstu; - formulovat jak kvantitativní, tak kvalitativní faktory ekonomického rozvoje; - diskutovat o zdrojích ekonomického růstu se zaměřením na přírodní zdroje

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Kurz formou přednášek a seminářů seznamuje studenty s problematikou ekonomického rozvoje, který je zde chápán jako dlouhodobé zvyšování bohatství země. Zahrnuje nejenom ekonomickou úroveň obyvatel, ale také další kvalitativní charakteristiky jako kvalitu lidského kapitálu, strukturální a technologickou úroveň hospodářství, kvalitu životního prostředí apod. Po vymezení základních pojmů se studenti seznámí s různými pohledy ekonomického myšlení na ekonomický rozvoj, od merkantilistů po současné směry jako například novou institucionální ekonomii. V další části přednášek je ekonomický rozvoj zasazen do souvislostí s problematikou vyčerpatelnosti zdrojů, a to jak lidských, tak přírodních. Na závěr se studenti seznámí s ekonomickým rozvojem České republiky s výhledem do budoucnosti.

Povinná literatura:

ACEMOGLU, Daron and James A. ROBINSON. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. London: Profile, 2013. ISBN 978-1-84668-430-2. KRPEC, Oldřich a HODULÁK, Vladan. Politická ekonomie mezinárodních vztahů. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2011. ISBN 978-80-210-5481-3. MAJEROVÁ, Ingrid. Rozvojové ekonomiky. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ISBN 978-80-7248-459-1. NAFZIGER, E. Wayne. Economic development. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-82966-6.

Doporučená literatura:

ADAMCOVÁ, Lenka a kol. Rozvojová ekonomika. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1515-1. CZESANÝ, Slavoj a Zdenka JOHNSON. Ekonomický cyklus, hospodářská politika a bohatství zemí. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1863-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Vymezení základních pojmů - ekonomický růst, bohatství a ekonomický rozvoj, společenský blahobyt. Rozdíl mezi dlouhodobým ekonomickým růstem a ekonomickým cyklem. Potenciální produkt, hranice produkčních možností (fyzická a institucionální). Intenzivní a extenzivní ekonomický růst. • Ekonomický rozvoj (ER) z pohledu předklasické ekonomie - Hlavní faktory ER ve starověku a středověku (přírodní podmínky, dobyvačné války, vynálezy, ...); - Vztah k vlastnictví a bohatství u Platona a Aristotela; - Merkantilismus: zahraniční obchod jako hlavní zdroj bohatství • ER pohledem klasické ekonomie - Historické okolnosti vzniku klasické ekonomie (agrární, demografická a průmyslová revoluce, industrializace) - Základní znaky kalsické ekonomie, její metodologická východiska - Zdroje bohatství národů podle A. Smithe - Populační teorie a růst bohatství zemí podle T. R. Malthuse; - Faktory a meze růstu podle Davida Ricarda a J. S. Milla • ER pohledem postklasické ekonomie - Teorie blahobytu v rámci neoklasické ekonomie; - První předchůdci teorií růstu, historické okolnosti vzniku keynesiánství; - Harrodův model ekonomického růstu • Moderní teorie růstu - Historické okolnosti vniku neoklasické syntézy; - Klasické faktory ekonomického růstu; - Cobb-Douglasova produkční funkce; - Solowův model ER: předpoklady, grafické vyjádření, závěry Solowova modelu - Aplikace Solowova modelu pro vyspělé a rozvojové země, kritika neoklasické teorie růstu; - Absolutní a podmíněná konvergence zemí - Nástin nových teorií růstu, endogenní technologický pokrok (Romer, Lucas, Barro) • Alternativní teorie ekonomického růstu - Období vzniku teorií nulového růstu a udržitelného rozvoje; - Římský klub a Meze růstu; - Koncepce trvale udržitelného rozvoje; - Aplikace udržitelného rozvoje do praxe, vztah udržitelného rozvoje a ekonomického růstu • Teorie ekonomického rozvoje - Modernizační teorie, doporučení rozvojovým zemím, kritika modernizačních teorií; - Stadia hospodářského růstu podle Rostowa, kritika této teorie; - Marxistická teorie společenského vývoje, jiný pohled na vlastnictví.; - Bludné kruhy chudoby - Teorie závislosti, příčiny závislosti; - Neoliberální teorie rozvoje, washingtonský konsensus: pozitiva a negativa. • ER pohledem historické školy a amerického institucionalismu - Srovnání rozdílného přístupu neoklasické ekonomie a německé historické školy. - Americký institucionalismus, jeho odlišná metodologická východiska - Sociálně-psychologický směr (T. B. Veblen) a právní směr (J. R. Commons). • Ekonomický rozvoj pohledem nové institucionální ekonomie (NIE) - historické období vzniku NIE; - Definice institucí: formální a neformální. - Transakční náklady a externality (R. H. Coase versus Pigou). - Závislost na historickém vývoji a institucionální změna, path dependence D. C. Northa. • Škola veřejné volby a její aplikace v ekonomickém rozvoji zemí. - Teorie byrokracie. Racionální neznalost. Zájmové skupiny a lobby. Logrolling a korupce. Rent-seeking. - Příčiny zaostalosti zemí v díle M. Olsona. • Faktory ekonomického rozvoje - Srovnání klasických a institucionální faktorů ER; - Institucionální faktory ER: právní, politické, ekonomické a sociální • Právní instituce a ER - Vlastnická práva: (ne)výlučné vlastnictví, obecní vl. /common pool), soukromé vl., státní vl. - Omezení vlastnických práv; - Problémy vlastnických práv v rozvojových zemích (překážky pro ER) - Vliv kvality právních institucí na ER (dodržování, vymahatelnost, integrita legislativy aj.) - Kvalita formálních a neformálních právních institucí v ČR; • Politické instituce a ER - Typy politických systémů (režimů) - Typy politicko-ekonomických systémů, vztah politického a ekonomického systému; - Rozdíly v ideologie levicových a pravicových stran, vliv na ekonomický růst a rozvoj; - Kvalita formálních a neformálních politických institucí v ČR; • Prorůstová versus stabilizační politika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51
        Recenze a referát Semestrální projekt 24  13
        Písemka Písemka 76  38
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku