156-0360/01 – Monetární teorie a politika (MTP)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem předmětu je vybavit studenty schopností provádět monetární analýzu ve světle soudobé monetární teorie a praktické monetární politiky s využitím základních koncepcí a znalostí monetární ekonomie. Absolvování předmětu studentům umožní: - klasifikovat jednotlivé monetární teorie, - porovnat východiska a závěry hlavních teoretických přístupů, - diskutovat dopady změn monetárních veličin na makroekonomický sytém, - formulovat problémy monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice, - zhodnotit teoretická doporučení pro monetární politiku a jejich důsledky, - odhadnout účinky použití nástrojů monetární politiky v uzavřené a otevřené ekonomice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět postihuje klíčové oblasti soudobé monetární teorie a politiky. Srovnává jednotlivé teorie poptávky po penězích a nabídky peněz, včetně jejich implikací pro různé režimy monetární politiky. Objasňuje přístupy k problematice vlivu peněz a monetárních procesů na očekávání ekonomických subjektů, cenovou hladinu, inflaci, produkt a další makroekonomické veličiny. Detailně analyzuje proces monetární politiky, její cíle, nástroje a transmisní mechanismy. Podává rovněž přehled vývoje měnové politiky v ČR a ve světě s důrazem na současné trendy.

Povinná literatura:

REVENDA, Z. Centrální bankovnictví. 3., aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2011. 558 s. ISBN: 978-80-7261-230-7. REVENDA, Z. a kol. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha : Management Press, 2012. 423 s. ISBN: 978-80-7261-240-6. KULHÁNEK, L., MIRDALA, R. Peníze a finanční systém. In: POLOUČEK, S. a kol. Peníze, banky, finanční trhy. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN: 978-80-7400-152-9.

Doporučená literatura:

JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I. Peníze a platební styk. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 660 s. ISBN: 978-80-247-3893-2. JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II. Měnová a kurzová politika. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2013. 557 s. ISBN: 978-80-247-4516-9. KODERA, J. Měnová analýza. 2., upr. vyd. Praha : ASPI, 2007. 250 s. ISBN: 978-80-7357-298-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Od studentů v prezenční formě studia se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Od studentů v prezenční formě studia se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky. Kombinovaná zkouška je tvořena písemnou a ústní částí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Peníze a úvěr v ekonomice 2. Vývoj forem peněz a platebního systému 3. Finanční systém, funkce a struktura finančních trhů 4. Bankovní systémy a historie bankovnictví 5. Centrální banka 6. Teoretické přístupy k poptávce po penězích 7. Tvorba peněz, proces nabídky peněz 8. Teorie úrokových sazeb 9. Cíle monetární politiky 10. Transmisní mechanismy monetární politiky 11. Nástroje monetární politiky 12. Cílování inflace a cílování peněžní zásoby 13. Strategie monetární politiky ECB 14. Finanční krize a monetární politika

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Podle "Studijní a zkušební řád pro studium v bakalářských studijních programech"

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku