156-0363/02 – Trh práce (TPA)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity6
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní vztahy na trhu práce Interpretovat investice do lidského kapitálu Vysvětlit mzdové rozdíly na trhu práce Diskutovat vliv odborů na trh práce Analyzovat efekty politiky zaměstnanosti a klasifikovat programy Identifikovat základní problémy českého trhu práce Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Trh práce prohlubuje teoretické znalosti studenta o fungování trhu práce. Studentům jsou poskytovány teoretické informace o možnostech působení na trh práce ze strany zaměstnavatelů, odborů a státu. Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti v zemích EU a dává ucelený přehled o realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a v jejích regionech.

Povinná literatura:

BROŽOVÁ Dagmar. Kapitoly z ekonomie trhů práce. 2. vydání. Praha: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1880. EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. 12th Edition. Theory and Public Policy. Routledge, 2015. ISBN 978-0-13-346278-4. SIROVÁTKA Tomáš a kol. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7149-0.

Doporučená literatura:

BORJAS, George. Labor Economics. 7th Edition. McGraw-Hill Education, 2016. ISBN 978-1-259-25236-5. BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4282-3. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky, která je tvořena písemnou a ústní částí.Od studentů v prezenční formě výuky se požaduje aktivní povinná účast na cvičeních. Zápočet a kombinovaná zkouška bude realizovaná buď prezenčně nebo distančně v prostředí MS Teams.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87969

Další požadavky na studenta

Studenti v rámci cvičení vypracovávají seminární práci na zadané téma. Práce veřejně obhajují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Poptávka po práci - poptávka firmy po práci, rovnováha firmy při najímání pracovníků, vliv změny mzdy na poptávané množství práce, změny v jiných silách působících na trhu na poptávku po práci, tržní poptávka po práci. 2. Nabídka práce - individuální nabídka práce, poptávka po volném čase, alternativní náklady práce, působení substitučního a důchodového efektu, tržní nabídka práce, rovnováha a nerovnováha na trhu práce. 3. Investice do lidského kapitálu a jejich význam pro trh práce - lidský kapitál, teorie lidského kapitálu, investiční rozhodnutí, přímé, nepřímé náklady, dodatečné výnosy, analýza nákladů na vzdělání a výnosů ze vzdělání, investice podnikové sféry do lidského kapitálu. 4. Faktory ovlivňující rozdíly v pracovních příjmech - kompenzující rozdíly ve mzdách, rozdíly způsobené různou kvalitou práce (diference podle kvalifikace) prvky jedinečnosti na trhu práce, segmentace trhu práce, pohlaví, rasa, etnická příslušnost, diskriminace na trhu práce. 5. Nedokonalá konkurence na trhu práce - monopson na trhu práce, monopsonní zisk, role a cíle odborů a profesních skupin na trhu práce, kolektivní vyjednávání, tripartitní vztahy, bilaterální monopol na trhu práce. 6. Mobilita na trhu práce - flexibilita trhu práce, profesní flexibilita a její projevy, termínované smlouvy, práce na kratší pracovní úvazek, geografická flexibilita a její projevy, dojížďka za prací a stěhování. 7. Migrace - migrační teorie, internacionalizace trhu práce, významná migrační teritoria, problematika uprchlíků, očekávané trendy. 8. Působení státu na trhu práce - systém pracovně právní legislativy, tripartitní vyjednávání, mzdová regulace, délka pracovní doby, regulace práce přesčas, vedlejší pracovní poměry, zkrácené pracovní úvazky, možnosti práce osob v poproduktivním věku. 9. Minimální mzdy na trhu práce - historický vývoj, sociální a ekonomické pojetí minimální mzdy, důsledky minimální mzdy na nabídkovou a poptávkou stranu trhu práce, minimální mzdy v zemích EU a v USA. 10. Nezaměstnanost - teoretické vymezení, dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost, definice, příčiny, měření nezaměstnanosti, důsledky nezaměstnanosti, typy nezaměstnanosti, přirozená míra nezaměstnanosti. 11. Politika zaměstnanosti -definice, pojetí, cíle, nástroje, pohled ekonomických škol na zásahy státu na trhu práce, pasivní a aktivní politika zaměstnanosti, realizace a přístupy k hodnocení, rizika spojená s realizací politiky zaměstnanosti. 12. Trh práce a politika zaměstnanosti Evropské unie - vývoj a reformy trhu práce v zemích EU, utváření koordinované politiky zaměstnanosti EU, lisabonská strategie a trh práce, strategie Evropa 2020. 13. Trh práce v České republice - vývoj trhu práce v České republice od roku 1990, poptávka po práci, nabídka práce, úroveň odměňování, znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce, regionální rozdíly na trhu práce. 14. Politika zaměstnanosti v České republice - vymezení, cíle, nástroje, pasivní politika zaměstnanosti, systém služeb zaměstnanosti, programy aktivní politiky zaměstnanosti, Evropský sociální fond a česká politika zaměstnanosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100 (100) 51 3
                Kombinovaná zkouška Jiný typ úlohy 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou pro udělení zápočtu je vypracování seminární práce. Zkouška je kombinovaná složená z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 zimní
2019/2020 zimní