156-0400/01 – Descriptive Economics of the Czech Republic (DE)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits2
Subject guarantorprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Subject version guarantorIng. Michaela Tichá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TIC13 Ing. Michaela Tichá, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to define the Czech economic system before and after 1989; - to outline the Czech demographic development in the economic context; - to recognise changes of the Czech living standard; - to present basic macroeconomic indicators; - to describe sectors of economy.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem a vývojem ekonomiky ČR s důrazem na vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi národního hospodářství. Student se seznámí se základními charakteristikami demografického vývoje a pochopí jeho souvislost s dalšími okruhy ekonomiky (trhem práce, sociálním systémem apod.). Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR s jinými zeměmi. Osvojí si základní principy fungování systému veřejných rozpočtů, seznámí se stavem veřejných financí a porozumí vazbám mezi deficitem státního rozpočtu a jinými oblastmi ekonomiky ČR.

Compulsory literature:

Czech Statistical Office. Statistical yearbook of the Czech Republic 2013. Praha: Czech Statistical Office, 2014. ISBN 978-80-250-2105-7. Czech Statistical Office. Czech Republic in international comparison 2013. Praha: Czech Statistical Office, 2014. ISBN 978-80-250-2042-5. Czech Statistical Office. Indicators of social and economic development of the Czech Republic. Praha: Czech Statistical Office, 2013.

Recommended literature:

Czech Statistical Office. Demographic Yearbook of the Czech Republic. Praha: Czech Statistical Office, 2013. Czech Statistical Office. Household income and living conditions. Praha: Czech Statistical Office, 2013.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu - Práce se statistickými údaji: vyhledávání a vyhodnocování ekonomických dat; - Zdroje dat a jejich reliabilita; význam metodiky; citace; - Nejčastější chyby při práci se statistickými údaji, primární versus sekundární zdroje; 2. Úvod do demografie, aplikace na ČR - Vymezení základních pojmů: obyvatelstvo, populace aj. - Struktura obyvatelstva: základní demografické charakteristiky včetně trendu jejich vývoje; - Demografické procesy včetně trendu vývoje; 3. Prognóza populačního vývoje, vybrané demografické problémy a jejich ekonomický dopad na společnost - Prognózy populačního vývoje: OSN, ČSÚ; - Sociální a ekonomické dopady demografického stárnutí české populace; situace v EU a ve světě; - Vybrané aspekty migrace, ekonomické konsekvence, situace v ČR a EU; 4. Lidský kapitál a pracovní síla - Vymezení základních pojmů: lidský kapitál, pracovní síla, zaměstnanost, nezaměstnanost; - Sociální a ekonomické dopady nezaměstnanosti, vazba na sociální systém, demografický vývoj; - Vzdělávání: výchovně vzdělávací soustava, financování, souvislost s nezaměstnaností, ekonomickým růstem; 5. Životní úroveň a kvalita života - Zdravotnictví: systém zdravotní péče, financování, vliv zdravotní péče na kvalitu života; - Indikátory kvality života: index lidského rozvoje, environmentální indexy aj. - Životní úroveň: statistika rodinných účtů, příjmy obyvatelstva, výdaje a spotřeba obyvatelstva; 6. Makroekonomická úroveň ekonomiky - HDP a metody jeho měření; stínová ekonomika a další nevýhody měření HDP; - Inflace a úrokové sazby, základní funkce centrální banky; - Mezinárodní srovnání a prognóza dalšího vývoje české ekonomiky; 7. Veřejný sektor v ČR - Soukromé a veřejné statky, společenský konsensus, stát blahobytu; - Základní princip fungování systému veřejných rozpočtů; výdaje státního rozpočtu, tvorba státního rozpočtu; - Vazba příjmů a výdajů veřejných rozpočtů na hospodářský růst, sociální systém, demografický vývoj; - Aktuální stav veřejných financí; 8. Zahraniční obchod a platební bilance ČR - Komoditní a teritoriální struktura zahraničního obchodu; - Bilance služeb a cestovní ruch; - Platební bilance: vazba mezi jednotlivými účty PB; - Devizové kurzy a jejich vliv na export; - Podpora exportu. 9. Doprava, energetika a životní prostředí ČR - Životní prostředí ČR, srovnání s minulostí, strukturální změny ekonomiky, současný stav ŽP v ČR; - Doprava – struktura, vliv na životní prostředí, vazba na ekonomický růst; - Energetika – energetické zdroje a jejich využití; - Nové trendy v dopravě a alternativní zdroje energie, biopaliva, souvislost s ekonomickým růstem. 10. Odvětvová struktura ekonomiky ČR - mezinárodní klasifikace ekonomických činností, sektory národního hospodářství - zemědělství, - surovinová základna ČR, - těžba nerostných surovin 11. Průmyslová odvětví a stavebnictví - Vývoj českého průmyslu od 90. let do současnosti - Zpracovatelský průmysl - Stavebnictví: struktura, dopravní infrastruktura: vazba na nezaměstnanost a hospodářský růst - Bytová výstavba a bytový fond: vazba na nezaměstnanost, populační vývoj; 12. Sektor služeb: vývoj, některá odvětví: maloobchod, bankovnictví, informační a komunikační činnosti. 13. Česká republika v mezinárodním srovnání.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (02) Public Economics and Administration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2009/2010 Summer