156-0417/03 – Sectoral Economies (OE)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to assess sectoral structure of national economics - to interpret sectoral structure on the example international classification of economic activity - to describe development sectors in terms of Czech economies - to characterize single sectores - to comparison their competitive advantage

Teaching methods

Lectures

Summary

Obsahem předmětu je seznámení s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s odvětvovou klasifikací ekonomických činností, s charakteristickými rysy jednotlivých odvětví, s problémy týkající se konkurenceschopnosti

Compulsory literature:

1. SKOKAN, L. Geografie světového hospodářství: odvětvový přehled. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. 117 s. ISBN 80-7044-113-5. 2. SPĚVÁČEK, V. Transformace české ekonomiky. Praha: LINDE, 2002. 525 s. ISBN 80-86131-32-7. 3. VOŠTA, M. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha: VŠE, 2006. 156 s. ISBN 80-245-1105-3. 4. ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 391 s. ISBN 978-80-7380-035-2. 5. DVOŘÁČEK, J. Průmyslová politika. Praha: VŠE, 1997. 219 s. ISBN 80-7079-704-7 6. DVOŘÁČEK, J. Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. Praha: VŠE, 2000. 164 s. ISBN 80-245-0024-8 7. MPO. Panorama českého průmyslu. [online] 2008, [cit. 2008-10-15]. Dostupný z WWW: http://www.mpo.cz/dokument36538.html 8. ČSÚ. Publikace: Služby. [online] 2008, [cit. 2008-10-08]. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-9

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj struktury světového hospodářství 2. Klasifikace ekonomických činností, sektory v NH 3. Zemědělství a potravinářský průmysl 4. Surovinové zdroje a těžební průmysl 5. Odvětví energetiky 6. Stavebnictví, trh nemovitostí a bytový fond 7. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj potravinářského, textilního, oděvního, dřevozprac. a papírenského průmyslu 8. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj automobilového průmyslu, výroba plastů a pryží a ostatních nekovových materiálů 9. Odvětví dopravy – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 10. Peněžnictví a pojišťovnictví – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 11. Věda a výzkum – zdroje financování, vztah k jednotlivým odvětvím 12. Vzdělávání, zdravotní a sociální péče

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51
        Písemka Written test 100  51
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner