156-0417/03 – Sectoral Economies (OE)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits3
Subject guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Natalie Uhrová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2011/2012Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
UHR20 Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student will be able: - to assess sectoral structure of national economics - to interpret sectoral structure on the example international classification of economic activity - to describe development sectors in terms of Czech economies - to characterize single sectores - to comparison their competitive advantage

Teaching methods

Lectures

Summary

Obsahem předmětu je seznámení s odvětvovou strukturou národního hospodářství České republiky, s odvětvovou klasifikací ekonomických činností, s charakteristickými rysy jednotlivých odvětví, s problémy týkající se konkurenceschopnosti

Compulsory literature:

1. SKOKAN, L. Geografie světového hospodářství: odvětvový přehled. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 1995. 117 s. ISBN 80-7044-113-5. 2. SPĚVÁČEK, V. Transformace české ekonomiky. Praha: LINDE, 2002. 525 s. ISBN 80-86131-32-7. 3. VOŠTA, M. Změny v rozmístění světového hospodářství. Praha: VŠE, 2006. 156 s. ISBN 80-245-1105-3. 4. ŽÍDEK, L. Dějiny světového hospodářství. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007. 391 s. ISBN 978-80-7380-035-2. 5. DVOŘÁČEK, J. Průmyslová politika. Praha: VŠE, 1997. 219 s. ISBN 80-7079-704-7 6. DVOŘÁČEK, J. Průmysl a průmyslová politika v globální ekonomice. Praha: VŠE, 2000. 164 s. ISBN 80-245-0024-8 7. MPO. Panorama českého průmyslu. [online] 2008, [cit. 2008-10-15]. Dostupný z WWW: http://www.mpo.cz/dokument36538.html 8. ČSÚ. Publikace: Služby. [online] 2008, [cit. 2008-10-08]. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/aktual/ep-9

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj struktury světového hospodářství 2. Klasifikace ekonomických činností, sektory v NH 3. Zemědělství a potravinářský průmysl 4. Surovinové zdroje a těžební průmysl 5. Odvětví energetiky 6. Stavebnictví, trh nemovitostí a bytový fond 7. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj potravinářského, textilního, oděvního, dřevozprac. a papírenského průmyslu 8. Zpracovatelský průmysl – stav a vývoj automobilového průmyslu, výroba plastů a pryží a ostatních nekovových materiálů 9. Odvětví dopravy – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 10. Peněžnictví a pojišťovnictví – stav, perspektivy, konkurenceschopnost 11. Věda a výzkum – zdroje financování, vztah k jednotlivým odvětvím 12. Vzdělávání, zdravotní a sociální péče

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2011/2012 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit 100 (100) 51 2
        Písemka Written test 100  51 2
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (N6208) Economics and Management (6208T020) Business Economics (02) Business Economics K Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2011/2012 Winter