156-0436/01 – History of national economy (DNH)

Gurantor departmentDepartment of Applied EconomicsCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2017/2018Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
KNO0051 Mgr. Stanislav Knob, Ph.D.
ROD0063 Mgr. Kamil Rodan, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Popsat vývoj hospodářství českých zemí od poloviny 19.století do konce 20.století Vyjmenovat etapy hospodářského vývoje Charakterizovat samostatné československé hospodářství Vysvětlit nostrifikaci, měnovou reformu, pětileté plány Vytvořit časovou osu významných událostí v dějinách hospodářství ČR Objasnit zásahy do ekonomiky Porovnat základní aspekty jednotlivých etap v hospodářském vývoji

Teaching methods

Lectures

Summary

Cílem předmětu je získání přehledu o vývoji hospodářství našich zemí od poloviny 19. století do konce 20. století s důrazem na vývoj tržní ekonomiky ČSR 1918-1938.

Compulsory literature:

Geršlová, J. – Sekanina, M.: Zrození nové doby. Stručné hospodářské dějiny českých zemí (od poloviny 19. století do konce 80. Let 20. Století). Ostrava - Valašské Meziříčí 1999. Geršlová, J. – Sekanina, M.: Teze k přednáškám předmětu Dějiny národního hospodářství. Ostrava 2002. Geršlová, J., Sekanina, M.: Lexikon našich hospodářských dějin. Praha, Libri 2003.

Recommended literature:

Půlpán, K.: Nástin českách a československých hospodářských dějin do roku 1990. I. II. Praha, UK 1993.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

..........................................

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Vývoj hospodářství českých zemí do 1. světové války (Vývoj industriální společnosti, a průmyslové revoluce, postavení českých zemí v hospodářství monarchie, živnostenské podnikání, vznik bank a průmyslových odvětví). 2. Vznik samostatného československého hospodářství, čs. měna, nostrifikace, základy hospodářské prosperity. 3. Finance a bankovnictví (přehled bankovních seskupení a úloha obchodních akciových bank, systém peněžních institucí a pojišťoven). 4. Průmysl a živnosti (základní přehled odvětví a profilujících podniků, regionální zvláštnosti průmyslové výroby, malé a střední podniky, úloha obchodních a živnostenských komor). 5. Vývoj obchodu v období první republiky, základní rysy vývoje zemědělství (změny v úloze obchodu v jednotlivých etapách vývoje první ČSR, obchodní síť, pozemková reforma a struktura zemědělských podniků). 6. Shrnutí etap hospodářského vývoje 1918–38 (období hospodářské lability 1918-21, poválečná hospodářská krize 1921-23, stabilizace ekonomiky a přechod ke konjunktuře 1924-29, velká hospodářská krize 1929-33, oživení ekonomiky 1934-38, tzv. pomnichovská druhá republika). 7. Bilance hospodářství první ČSR (srovnání výsledků hospodářského vývoje s jinými zeměmi, relace mezi českým a zahraničním kapitálem). 8. Hospodářský vývoj Československa v letech pomnichovské republiky a okupace (vznik Protektorátu Čechy a Morava, válečné řízené hospodářství). 9. Zásahy do mnohasektorové ekonomiky v letech 1945-1948 (vnější a vnitřní předpoklady vzniku poválečné ČSR, měnová reforma, na cestě ke dvouletce, zlomový rok 1947, nastolení komunistické diktatury, poúnorové období roku 1948). 10. Budování centrálně plánované ekonomiky v Československu (studená válka, přechod k plánovanému řízení ekonomiky 1949-1953, první pětiletka, změny hospodářské politiky v letech 1954-55). 11. Hospodářské problémy 2. pol. 50. let a pokusy o jejich řešení (druhá pětiletka, pokus o ekonomickou reformu, K. Rozsypal, příčiny deprese čs. ekonomiky na poč. 60. let). 12. Socialistická ekonomika v představách reformátorů v polovině 60. let (Šikova hospodářská reforma a její realizace, společenské důsledky reformy, Pražské jaro a jeho potlačení, nástup normalizace). 13. Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech (východiska konsolidace, další pokusy o reformy hospodářství v 80. letech, přestavba a její důsledky), mezinárodní srovnání hospodářského vývoje. 14. Transformace československé ekonomiky a její vývoj v 90. letech.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2018/2019 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2018/2019 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Šumperk Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration K Czech Valašské Meziříčí Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - EKF - K - cs 2019/2020 Part-time Czech Optional EKF - Faculty of Economics stu. block