156-0458/01 – Deskriptivní ekonomie (DEK)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA364 Ing. Emil Adámek, Ph.D.
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se stavem a vývojem světové ekonomiky s důrazem na vzájemné vazby mezi jednotlivými oblastmi národního hospodářství. Student se seznámí se základními charakteristikami demografického vývoje a pochopí jeho souvislost s dalšími okruhy ekonomiky (trhem práce, sociálním systémem apod.). Student porozumí základním makroekonomickým veličinám (HDP, nezaměstnanost, inflace) a bude schopen provést jejich regionální srovnání i základní komparaci ČR s jinými zeměmi. Osvojí si základní principy fungování systému veřejných rozpočtů, seznámí se stavem veřejných financí a porozumí vazbám mezi deficitem státního rozpočtu a jinými oblastmi ekonomik.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Povinná literatura:

OECD. OECD Economic Surveys: Czech Republic 2016, OECD Publishing, Paris, 2016. Available from: http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-cze-2016-en. ISBN: 978-92-64-25722-1. GOVERNMENT OF THE CZECH REPUBLIC. National Report on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development - Czech Republic. 2017. Available from: https://www.vlada.cz/assets/ppov/udrzitelny-rozvoj/dokumenty/CZE-VNR-to-HLPF_2017_National-Report.pdf. CZSO. Czech Republic in International Comparison (Selected Indicators)2015. Czech Statistical Office, Prague: 2016. ISBN 978-80-250-2687-8.

Doporučená literatura:

CZSO. Demographic Yearbook of the Czech Republic 2016. Czech Statistical Office, Prague: 2017. ISBN 978-80-250-2787-5. MINISTRY OF LABOUR AND SOCIAL AFFAIRS OF THE CZECH REPUBLIC. National Action Plan for Positive Ageing for the Periond 2013-2017. Prague: 2014. ISBN 978-80-7421-111-9. CZECH NATIONAL BANK. Annual Report 2016. Czech National Bank, Prague: 2017. ISBN 978-80-87225-70-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu, práce se statistickými údaji, primární a sekundární zdroje dat. 2. Komparace ekonomického systému (česká ekonomika před rokem 1989 a v současnosti): centrálně plánované hospodářství v Československu, měnová politika a zahraniční obchod, transformační proces. 3. Populační vývoj v ekonomických souvislostech (ČR ve srovnání s Evropou): stručný úvod do ekonomické demografie, populační vývoj v kontextu ekonomického vývoje, projekce populačního vývoje a demografické stárnutí, jeho dopad na ekonomiku. 4. Lidský kapitál a pracovní síla: vzdělanost české populace, zaměstnanost a nezaměstnanost ČR ve srovnání s Evropou, vývoj na trhu práce od 90. let, souvislosti s ekonomickým vývojem. 5. Životní úroveň a kvalita života: vymezení a měření životní úrovně, hospodaření českých domácností, příjmová nerovnost a chudoba (ČR ve srovnání s Evropou), zabezpečení ve stáří a nemoci, 6. Důchodové a zdravotní zabezpečení v ČR, systémy důchodového zabezpečení, systém financování důchodů, typy důchodů, vazba na tvorbu a přerozdělování HDP. 7. Zdravotnictví a zdravotní péče, systém zdravotního pojištění, financování zdravotní péče v systému přerozdělování HDP, výdaje, mezinárodní srovnání, zdraví, zdravotnická zařízení, zřizovatelé, soukromé výdaje na zdravotní péči v systému. 8. Stav životního prostředí v ČR, souvislosti s ekonomickým vývojem a dopad na ekonomiku a populaci, srovnání se zahraničím, druhy znečištění, staré ekologické zátěže, vývoj emisí a imisí u různých druhů znečištění v ČR a v Evropě. 9. Makroekonomický vývoj: vývoj produkce národního hospodářství, nominální a reálný hrubý domácí produkt, tvorba HDP, měření HDP, odvětvová struktura NH, ekonomická úroveň, mezinárodní srovnání. 10. Zahraniční obchod a platební bilance, vztah ZO k HDP, struktura obchodní bilance, ZO – teritoriální, komoditní, vývoj ZO od roku 1990 dosud, bilance služeb, platební bilance, vývoj a vazby. 11. Vnější vztahy, principy vnější hospodářské politiky, otevřenost ekonomiky, faktory ovlivňující otevřenost ekonomiky, nástroje zahraniční obchodní politiky, obchodní nástroje autonomní a konvenční. 12. Úloha a poslání ČNB v ekonomice, cíle ČNB, cenová stabilita vs. inflace, vývoj kurzu koruny. 13. Makroekonomický vývoj - veřejné finance, soukromé a veřejné statky, veřejné rozpočty, výdaje, mandatorní a quasi-mandatorní výdaje, státní rozpočet, veřejný dluh. 14. Vzdělání a školství, systém vzdělávání v ČR, vývoj českého školství po roce 1990, vzdělanost české populace, mezinárodní srovnání, regionální rozdíly, vývoj vysokého školství, financování veřejného školství v ČR a ve světě.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Na základě požadavků vyučujícího.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S01) Mezinárodní ekonomické vztahy HPM K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.