156-0461/01 – Úvod do ekonomického výzkumu (UEV)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
FIL03 Ing. Lenka Johnson Filipová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 6+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• formulovat a operacionalizovat výzkumnou otázku / hypotézu • identifikovat relevantní populaci a definovat vzorek pozorování • vybrat vhodný zdroj dat a nástroj pro jejich sběr • připravit data pro jejich zpracování • použít základní metody zpracování dat • interpretovat a prezentovat výsledky • osvojit si práci se software Stata

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci předmětu si studenti osvojí základní dovednosti, které jsou potřebné při tvorbě analýz, psaní výzkumných zpráv a prezentaci jejích výsledků a doporučení. V průběhu semestru budou studenti postupně seznamováni s jednotlivými fázemi ekonomického výzkumu.

Povinná literatura:

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. ISBN: 9788024601397 De Vaus, David (2013). Surveys in social research. 6th ed. London: Taylor & Francis Ltd. ISBN 0415530180. Minot, N. (2009). Using STATA for Survey Data Analysis. Washington: International Food Policy Research Institute.

Doporučená literatura:

Kozel, R., Mynářová, L., Svobodová, H. (2011). Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3527-6. Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals. 1st ed. New York: Wiley. ISBN 1119002257. Řezánková, H. (2011). Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, ISBN 978-80-7431-062-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Podstata ekonomického výzkumu a jeho základní omezení, formy výzkumu (deskriptivní, experiment,…) • Formulace problému, výzkumných otázek, hypotéz a jejich operacionalizace, validita a reliabilita proměnných • Rozhodnutí o populaci a vzorku, reprezentativnost a vážení vzorku • Význam pilotních studií, jejich formy, zdroje informací pro pilotní studie • Zdroje existujících statistických dat, techniky sběru dat (pozorování, rozhovor, dotazník, analýza dokumentů,…) a jejich omezení • Konstrukce nástrojů pro sběr informací (pozorovací archy, dotazník,…), zásady formulace otázek, ověření nástrojů pro sběr dat • Sběr dat a jejich příprava k dalšímu zpracování (kontrola dat, příprava proměnných, řešení problému chybějících pozorování atd.) • Typy proměnných (kategorické, ordinální, intervalové), základní metody statistické analýzy (kontingenční tabulky, Chi2 test, korelace) • Základní metody statistické analýzy (testování hypotéz, klastrová analýza, faktorová analýza) • Zásady psaní analýz, typy výstupů z výzkumu (monografie, článek, výzkumná zpráva, studie,…), formální náležitosti a citační normy • Akademické psaní (struktura psaného textu, obsah jednotlivých částí analýzy, zásady psaného projevu) • Grafické znázornění informací, zásady tvorby grafů a schémat • Zásady prezentace výsledků výzkumu (příprava prezentace, verbální projev, non-verbální projev) • Statistický software pro analýzu dat (STATA, R, SPSS)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 100 (100) 51 3
        Projekt Semestrální projekt 100  51
Rozsah povinné účasti: 85% účast

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.