156-0469/01 – Politika zaměstnanosti (PZA)

Garantující katedraKatedra národohospodářskáKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit teoretická východiska politiky zaměstnanosti Vyhodnotit dopady politiky zaměstnanosti Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU Popsat politiku zaměstnanosti v České republice Analyzovat programy aktivní politiky zaměstnanosti v České republice Ukázat vliv ESF na český trh práce

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta z makroekonomie o přímých a nepřímých nástrojích hospodářské politiky, kterými lze ovlivňovat trh práce. V rámci předmětu je charakterizována role politiky zaměstnanosti na trhu práce. Dále jsou vymezeny cíle a nástroje politiky zaměstnanosti včetně jejich základního členění. Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích, a je také zaměřen na problematiku politiky zaměstnanosti EU. V části zaměřené na český trh práce dává ucelený přehled o možnostech a vlastní realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech.

Povinná literatura:

BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. vyd. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4282-3. SIROVÁTKA Tomáš a kol. Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi. Brno: Masarykova univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7149-0. ŠIMEK, Milan. Podpora zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin obyvatel v České republice: Nové přístupy a efekty. Brno: Institut vzdělávání SOKRATES, 2010. ISBN 978-80-86572-66-6.

Doporučená literatura:

EHRENBERG, Ronald and Robert SMITH. Modern Labor Economics. 12th Edition. Theory and Public Policy. Routledge, 2015. ISBN 978-0-13-346278-4. SIROVÁTKA, Tomáš a kol. Nejistoty na trhu práce. Boskovice: František Šalé - ALBERT, 2009. ISBN 978-80-7326-172-6. Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou absolvování předmětu je vypracování seminární práce a úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Politika zaměstnanosti prohlubuje znalosti studenta z makroekonomie o přímých a nepřímých nástrojích hospodářské politiky, kterými lze ovlivňovat trh práce. V rámci předmětu je charakterizována role politiky zaměstnanosti na trhu práce. Dále jsou vymezeny cíle a nástroje politiky zaměstnanosti včetně jejich základního členění. Obsahově také postihuje hlavní nástroje pasivní a aktivní politiky zaměstnanosti, které jsou používány ve vyspělých zemích, a je také zaměřen na problematiku politiky zaměstnanosti EU. V části zaměřené na český trh práce dává ucelený přehled o možnostech a vlastní realizaci politiky zaměstnanosti v ČR a jejích regionech. 1. Politika zaměstnanosti jako nástroj řešení tržních selhání na trhu práce - příčiny a projevy tržních selhání na trhu práce, nezaměstnanost a možnosti jejího snižování pomocí nástrojů hospodářské politiky na trhu práce = politiky zaměstnanosti. 2. Vymezení politiky zaměstnanosti a politiky trhu práce - makroekonomická úroveň, regionální úroveň, nástroje a opatření na makroekonomické úrovni, nástroje a opatření na regionální úrovni. 3. Pasivní politika trhu práce - kompenzace příjmů v nezaměstnanosti, vývoj schémat kompenzace příjmu v nezaměstnanosti, současné systémy kompenzace příjmu v nezaměstnanosti, charakteristiky schémat podpory v nezaměstnanosti, typologie režimů nezaměstnanosti, účinky dávek v nezaměstnanosti, podpora předčasného odchodu do důchodu. 4. Aktivní politika trhu práce - vývoj aktivní politiky trhu práce, klasifikace, zásady a typy opatření podle klasifikace OECD, hierarchizace intervencí politiky trhu práce z pohledu jejich potenciálu k řešení nezaměstnanosti, modely přístupu k opatřením politiky trhu práce. 5. Realizace a účinky aktivní politiky trhu práce - systémový přístup k realizaci programů aktivní politiky trhu práce, logický základ, cíle, odhad dopadů, realizace, průběžný monitoring, vyhodnocení, krátkodobé a dlouhodobé efekty, rizika při realizaci. 6. Přístupy k řešení nerovnováhy na trhu práce v USA a v Japonsku - vybraná opatření politiky trhu práce v USA, minimální mzda, antidiskriminační politika, migrační politika, vybraná opatření politiky trhu práce v Japonsku, keiretsu, institut celoživotního zaměstnání, migrační politika. 7. Vývoj trhu práce a politiky zaměstnanosti Evropské unie - vývoj a reformy trhu práce v zemích EU, utváření koordinované politiky zaměstnanosti EU, lisabonská strategie a trh práce, strategie Evropa 2020. 8. Politika zaměstnanosti a politika trhu práce ve vybraných zemích Evropské unie a Velké Británie - charakteristika pasivní a aktivní politiky trhu práce v Německu, Španělsku, Dánsku, Nizozemí, Polsku a ve Velké Británii. 9. Politika zaměstnanosti a systém služeb zaměstnanosti v ČR - legislativní rámec, vymezení a obsah politiky zaměstnanosti, institucionální zabezpečení, role MPSV a Úřadu práce ČR při realizaci politiky zaměstnanosti, strategie Evropa 2020 a český trh práce. 10. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci v ČR - podpora v nezaměstnanosti, rozhodné období pro posuzování nároku, výše a délka poskytování podpory v nezaměstnanosti, odstupné odbytné, odchodné, podpora v rekvalifikaci, podmínky, výše a délka poskytování. 11. Evropský sociální fond v ČR jeho operační programy orientované na podporu trhu práce - cíle Evropského sociálního fondu, operační programy, období 2004-2006, 2007-2013, 2014-2020, příklady dobré praxe. 12. Aktivní zaměstnanosti v ČR - charakteristika a účinky vybraných nástrojů, rekvalifikace, poradenství, společensky účelná pracovní místa, veřejně prospěšná pracovní místa, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 13. Aktivní zaměstnanosti v ČR - charakteristika a účinky vybraných nástrojů, investiční pobídky, překlenovací příspěvek, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, sdílené zprostředkování zaměstnání, cílené programy k řešení zaměstnanosti. 14. Perspektivy vývoje českého trhu práce - iniciativa Práce 4.0, dopady technologických změn na poptávku po pracovní síle, vyhodnocení trendů ovlivňujících další vzdělávání, populace ohrožená na trhu práce technologickými změnami, dopady technologických změn na vybrané sociální aspekty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: Podmínkou absolvování předmětu je vypracování seminární práce a úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Šumperk 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa K čeština Valašské Meziříčí 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku