157-0110/01 – Decision Making Methods (MRM)

Gurantor departmentDepartment of Systems Engineering and InformaticsCredits4
Subject guarantorIng. Anna Křížová, CSc.Subject version guarantorIng. Anna Křížová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

. charakterizovat předmět a cíl teorie rozhodování . charakterizovat typy rozhodovacích procesů . popsat strukturu rozhodovacího procesu . objasnit rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika . charakterizovat metody na podporu rozhodování . pochopit a aplikovat logicko-analytické metody . pochopit a aplikovat metody využívající poznatky z teorie grafu . pochopit a aplikovat formálně-logické metody . popsat a vysvětlit prognostické metody

Teaching methods

Summary

Decision making as both the key to the management responsibility and the management attribute. The possibilities of the manager`s decision making level increasing. Methods, techniques and tools for the management decision making support. Approaches to the complex decision making problems solving.

Compulsory literature:

Noorderhaven, N.G.: Strategic Decision Making. Addison-Wesley 1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět a cíl teorie rozhodování. * Rozhodování v řízení. * Rozhodování jako specifický druh výběru. * Rozhodovací proces jako posloupnost rozhodování v čase. * Základní předpoklady účelného rozhodnutí. 2. Typologie rozhodovacích procesů. * Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika. * Rozhodování exaktní, empiricko-intuitivní, heuristické. * Rozhodování individuální a kolektivní. * Rozhodování programované a neprogramované. * Rozhodování globální a dílčí. * Rozhodování dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé. * Rozhodování strategické, taktické a operativní. 3. Struktura rozhodovacího procesu. * Identifikace (vymezení problému a stanovení cílů, analýza faktorů rozhodování, určení kritérií a pravidel, rozpoznání a tvorba variant). * Komputace (prognózování důsledků volby varant, experimentování s variantami, hodnocení variant, přijetí rozhodnutí). * Interpretace (konečná formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly). 4. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. * Základní rozhodovací matice. * Celkové očekávané důsledky, pravidlo minimaxima, Savageovo, Hurwitzovo. 5. Metody rozhodování, jejich charakteristika. * Jednoduché metody rozhodování. * Matematické metody a operační výzkum. * Ostatní metody. 6. Jednoduché metody výběru nejvhodnější varianty. * Stupnice nominální, ordinální, kardinální. * Vážené hodnocení. 7.- 8. Logicko analytické metody. * Rozhodovací analýza a její struktura. * Aplikace rozhodovací analýzy. 9.-10. Metody využívající poznatků teorie grafů. * Rozhodovací stromy deterministické a stochastické. * Rozhodovací stromy s časovou a věcnou sekvencí. 11. Rozhodovací sítě. * Rozhodovací sítě deterministické a stochastické. 12. Formálně - logické metody. * Rozhodovací tabulky a její kvadranty. * Rozhodovací tabulky s vymezenou a smíšenou volbou. 13.-14. Ostatní metody. * Prognostické metody založené na informacích expertů, individuální formy, kolektivní formy. * Prognostické metody založené na extrapolaci. * Prognostické metody založené na systémovém přístupu. * Hodnotová analýza.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 25 3
                Project Project 40  20 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 55  15 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.