157-0310/01 – Fundamentals of Database Systems (ZDBS)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Master, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To interpret a three level conception of a data modelling. - To design the data structures in the relational database environment. - To use Oracle database system environment. - To apply SQL definition, manipulation commands. - To use SELECT command for data selection, projection, restriction, join. operations

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The objective of the course is to obtain a basic knowledge of the database design in environment of relational databases. The methodology of a database design comprises a three level conception, i.e. semantic, conceptual and logical level. The course also involves using SQL language as definition, manipulation and query language in the database system.

Compulsory literature:

Literature Date, C. J.: An Introduction to Database Systems. 8th edition, Addison- Wesley Publishing Company 2003, ISBN 0-32-119784-4 Koch, G., Loney, K.: ORACLE DATABASE 10g The Complete Reference. Osborne McGraw- Hill Comp., Emeryville California 2004, ISBN 0-07-225352-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Úvod do předmětu -Návaznosti požadavky ke zkoušce a zápočtu 2.Databázové systémy a jejich vlastnosti -Charakteristika databázových systémů, architektura databází, vlastnosti databázových systémů 3.Datové modelování a projektování datových struktur -definice základních pojmů, tři úrovně konstrukce datového modelu, proces mapování objektivní reality a vytvoření výchozí datové struktury 4.Konceptuální modelování -Základní konstruktory ER modelu, metodika jeho vytvoření 5.Logické modelování - relační koncepce -Základní konstruktory, definice relací,normalizace relací - funkční závislosti atributů, první, druhá, třetí normální forma 6.Boyce-Coddova normální forma, metodika relačního modelování -Kandidátní klíče a definice BCNF,předběžné, úplné relace, normalizační postup 7.Systémy řízení báze dat -Struktura, funkce jednotlivých komponent, databázový systém ORACLE 8.Jazyk SQL – definice datových struktur -definice relací včetně integritních omezení, změny, rušení relací 9.Jazyk SQL – naplňování databáze -Vkládaní dat, modififkace dat, vypouštění dat, význam indexů 10.Jazyk SQL – výběr dat z databáze -struktura příkazu SELECT, příklady projekce, selekce, restrikce 11.Jazyk SQL - výběr dat z databáze -operace spojení relací (přirozené spojení, vnější spojení), podotázky 12.jazyk SQL - skupinové výběry -vymezení pojmu skupina, skupinové funkce, filtr HAVING 13.Jazyk SQL – pohledy, snímky -definice a použití pohledů, použití snímků Cvičení: 1.Návrh datové základny pro zadanou aplikaci ekonomického charakteru 2.Vytvoření struktury datové základny, její naplňování daty, modifikace v systému ORACLE 3.Realizace konkrétních výstupůs využitím jazyka SQLPLUS včetně editace dat 4.Zpracování samostatných projektů

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Written exam Written test 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner