157-0311/02 – Decision Making Methods (MRM)

Gurantor departmentDepartment of System EngineeringCredits3
Subject guarantorIng. Anna Křížová, CSc.Subject version guarantorIng. Anna Křížová, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

. characterize the object and purpose of decision theory . characterize the types of decision-making processes . describe the structure of decision-making process . clarify the decision-making under certainty, uncertainty and risk . describe methods for decision support . understand and apply the logical-analytic method . understand and apply knowledge using methods from graph theory . understand and apply the formal-logical methods . describe and explain the forecasting methods

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Decision making as both the key to the management responsibility and the management attribute. The possibilities of the manager`s decision making level increasing. Methods, techniques and tools for the management decision making support. Approaches to the complex decision making problems solving.

Compulsory literature:

1. Noorderhaven, N.G.: Strategic Decision Making. Addison-Wesley 1995 2. Johnson,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press 2000, ISBN 80-7226-220-3 2• son,G., Scholes,K.: Cesty k úspěšnému podniku. Computer Press 2000, ISBN 80-7226-220-3

Recommended literature:

1.Cooke,S., Slack,N.: Making management decisions. Prentice Hall International 1991 2.Checkland,P.: Soft Systems Methodology in Action, John Wiley 1991

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Předmět a cíl teorie rozhodování.  Rozhodování v řízení.  Rozhodování jako specifický druh výběru.  Rozhodovací proces jako posloupnost rozhodování v čase.  Základní předpoklady účelného rozhodnutí. 2. Typologie rozhodovacích procesů.  Rozhodování za jistoty, nejistoty a rizika.  Rozhodování exaktní, empiricko-intuitivní, heuristické.  Rozhodování individuální a kolektivní.  Rozhodování programované a neprogramované.  Rozhodování globální a dílčí.  Rozhodování dlouhodobé, střednědobé a krátkodobé.  Rozhodování strategické, taktické a operativní. 3. Struktura rozhodovacího procesu.  Identifikace (vymezení problému a stanovení cílů, analýza faktorů rozhodování, určení kritérií a pravidel, rozpoznání a tvorba variant).  Komputace (prognózování důsledků volby varant, experimentování s variantami, hodnocení variant, přijetí rozhodnutí).  Interpretace (konečná formulace rozhodnutí, prostředky realizace a kontroly). 4. Rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty.  Základní rozhodovací matice.  Celkové očekávané důsledky, pravidlo minimaxima, Savageovo, Hurwitzovo. 5. Metody rozhodování, jejich charakteristika.  Jednoduché metody rozhodování.  Matematické metody a operační výzkum.  Ostatní metody. 6. Jednoduché metody výběru nejvhodnější varianty.  Stupnice nominální, ordinální, kardinální.  Vážené hodnocení. 7.– 8. Logicko analytické metody.  Rozhodovací analýza a její struktura.  Aplikace rozhodovací analýzy. 9.-10. Metody využívající poznatků teorie grafů.  Rozhodovací stromy deterministické a stochastické.  Rozhodovací stromy s časovou a věcnou sekvencí. 11. Rozhodovací sítě.  Rozhodovací sítě deterministické a stochastické. 12. Formálně – logické metody.  Rozhodovací tabulky a její kvadranty.  Rozhodovací tabulky s vymezenou a smíšenou volbou. 13.-14. Ostatní metody.  Prognostické metody založené na informacích expertů individuální formy, kolektivní formy.  Prognostické metody založené a extrapolaci.  Prognostické metody založené na systémovém přístupu.  Hodnotová analýza.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner