157-0326/01 – Organizational Design (ORPR)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Blanka Bazsová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Anna Křížová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRA31 Ing. Blanka Bazsová, Ph.D.
KR150 Ing. Anna Křížová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The goal of the subject is to discuss the methodological foundations related to the organization design, to identify organization problems,suggest the organisation structure and evaluate organisation measures.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Students will gain required knowledge in the area of creating organization positions, organization system and approaches to the staff assessment.

Compulsory literature:

CEJTHAMR, Václav a Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 352 s. ISBN 978-80-247-3348-7. DĚDINA, Jiří a Jiří ODCHÁZEL. Management a moderní organizování firmy. Praha: Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1. BAZSOVÁ, Blanka, Anna KŘÍŽOVÁ a Petr ŘEHÁČEK. Teorie organizace. Přístupy, metody, nástroje, softwarová podpora. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 176 s. ISBN 978-80-248-3790-1.

Recommended literature:

DONNELLY, James. H., James, L. GIBSON and John, M. IVANCEVICH. Management. Praha: Grada Publishing, 1997. 821 s. ISBN 80-7169-422-3. GRAEME, Martin. Managing People and Organizations in Changing contexts. Netherlands: Elsevier Ltd., 2006. 425 s. ISBN-13: 978-0-7506-8000-4. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada Publishing, 2010. 240 s. ISBN 978-80-247-2951-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy a význam organizačního projektování. * Metodologická východiska organizačního projektování. Základní etapy organizačního projektování. Přístupy k organizačnímu projektování. 2. Organizační diagnostika. * Cíle, zaměření, základní etapy, metody. 3. Kompetitivní model. * Účel, zaměření, hodnocení z hlediska strategie a kultury organizace. 4. Efektivní strukturování organizace. * Hypotézy vlivu okolí, věku, velikosti, technologie na organizování. 5. Cíle organizačního projektování. * Přístupy ke stanovení cílů. 6. Navrhování organizačních pozic. * Specializace práce, formalizace chování, výchova a školení. 7. Navrhování organizačních jednotek. * Principy jejich tvorby, stanovení jejich velikosti. 8. Dimenze delegování rozhodování. * Centralizace, decentralizace, problematika delegování. 9. Dimenze formalizace. * Organizační a řídící normy, jejich význam a tvorba. 10. Strukturální konfigurace * Jednoduchá organizační struktura, strojní a profesionální byrokracie, divizionální formy, hybridy. 11. Systém komunikace. * Jeho vztah k organizování, vliv na tvorbu organizačních opatření. 12. Personalistika. * Její vztah k organizování, význam při tvorbě organizačních opatření. 13. Organizování procesů. * Metody a modely organizování procesů. 14. Případové studie tvorby organizačních opatření. Cviceni: Cvičení jsou spojená s diskusemi o problematice vyplývající z osnovy přednášek, kterým předchází zpracování monografie k danému tématu a konzultacemi ke zpracovanému tématu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 40  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 40  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner