157-0327/01 – Information Systems Analysis and Design (PIS)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits7
Subject guarantordoc. Ing. Milena Tvrdíková, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JUR05 Ing. Alena Juráková, Ph.D.
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+3

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. to learn and practically apply methods, techniques and tools of the systems analysis 2. to learn and practically apply the information systems development life cycle procedures 3. critically assess the given case study

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim is to absorb methods, techniques and tools of the systems analysis and to apply them in information system design. The learning process is based on the structured analysis method (functional and data approaches) followed by the object oriented paradigm. Information system, system development life cycle, methodology, methods, techniques and tools ot the analysis and design. CASE tools and their categories.

Compulsory literature:

Hoffer,J.A., George,J.F., Valacich, J.S.: Modern Systems Analysis and Design, 3rd ed., Prentice-Hall Int., Inc., 2002, ISBN 0-13-042363-7 Stair, R. Reynolds, G. Fundamentals of Information Systems, 4th ed. Thomson, 2008, ISBN 1-4239-0113-4

Recommended literature:

Dennis, A., Wixom, B. H., Roth, R. M. System analysis and design. 4th ed. Wiley, 2009. Haag, S., Cummings, M. Management information systems for the information age. 8th ed. McGraw-Hill, 2010. George, J. F., Batra, D., Valacich J. S., Hoffer, J. A. Object-oriented systems analysis and design. 2nd ed. Pearson Prentice Hall, 2007

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Informační systém - definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. 2. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. 3. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. 4. Projekt, projektový manažer, projektové řízení, čtyři základní fáze projektového řízení. 5. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. 6. Identifikace a výběr projektů, plán informačního systému. 7. Zahájení a plánování projektů, plán projektu. 8. Vyhodnocení proveditelnosti projektu - ekonomická efektivnost. 9. Analýza - určení požadavků na systém, rozhovor, dotazníky, pozorování, studium písemností, JAD, prototypování. 10. Analýza - modelování procesů, DFD, modelování algoritmů. 11. Analýza - konceptuální datové modelování, definování a výběr nejlepší varianty, aktualizace plánu. 12. Návrh - logické datové modelování, návrh formulářů a sestav, návrh dialogů. 13. Návrh programové struktury a architektury distribuce. 14. Zavedení systému - kódování a testování, instalace, dokumentace a školení. 15. Údržba systému. 16. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. 17. Případová studie projektování informačního systému. Návrh ekonomické aplikace v prostředí CASE S – Designor

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 45  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (1802T001) Applied Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2007/2008 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner