157-0339/01 – Fundamentals of Database Systems A (ZDBSA)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
MEN047 Ing. Eva Menčlová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To apply relational structure in database system Access. - To create the simple queries, the summarizing queries. - To use queries for updating data and creating new tables. - To design forms and reports. - To use the control objects in forms. - To apply macros for creating the applications. - To create a simple economic application in Access.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Předmět navazuje na znalosti základních charakteristik databázových systémů předmětu Informatika B. Studenti se naučí aplikovat relační struktury v DBS ACCESS a vytvořit jednoduchou ekonomickou aplikaci s využitím maker. Zahrnuje problematiku tvorby dotazů, navrhování formulářů pomocí průvodce, ale i možnosti vlastních úprav vlastností formuláře, vkládání vypočtených polí a ovládacích prvků. Pro vytvoření komplexní jednoduché ekonomické aplikace je rovněž prezentován návrh výstupních sestav.

Compulsory literature:

1. Kaluža,J.,Kalužová,L.,Maňasová,Š.: Informatika, VŠB TU Ostrava, 2008, ISBN 978-80-248-1293-9 2.Písek, S.: Access 2003, podrobný průvodce začínajícího uživatele, Grada Praha 2005, ISBN 80-247-0787-X 3. Feddema, H.: Mistrovství v Microsoft Access 2002, Computer Press, Praha 2002, ISBN 80-7226-725-6

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Formulace zadání ekonomické úlohy, definice cíle aplikace a požadavků na aplikaci. Identifikace datových objektů pro zabezpečení cíle. 2.Návrh datové základny – specifikace relačních tabulek, definování primárních a cizích klíčů, zajištění integrity dat. 3.Charakteristika databázového systému ACCESS, realizace datové základny v Accessu. 4.Zadávání jednoduchých dotazů pro výběr dat – specifikace výběrových kritérií, výběry dat z více tabulek. 5.Definování souhrnných dotazů- specifikace skupin, použití sumárních operátorů. 6.Využití dotazů pro dávkovou aktualizaci dat - vypouštění řádků na základě podmínky, změna hodnot polí, přidávání záznamů z jiné tabulky. 7.Návrh formulářů a úprava vlastností formulářů,návrh formuláře pro aktualizaci a prohlížení dat z více tabulek. 8.Použití soupravy nástrojů k umístění ovládacích prvků na formulář. 9.Návrh výstupních sestav, vytvoření implicitních sestav pomocí průvodce. 10. Vkládání vypočtených polí do sestav , definování skupin záznamů 11. Použití maker při tvorbě aplikace v Accessu 12. Zadání pro samostatnou práci studentů, vyhodnocení vytvořených aplikací

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2011/2012 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner