157-0377/01 – Business Intelligence (BI)

Gurantor departmentDepartment of Systems Engineering and InformaticsCredits5
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Miroslav HudecSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Miroslav Hudec
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2020/2021Year of cancellation
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HUD0118 doc. Dr. Ing. Miroslav Hudec
NEM191 Ing. Radek Němec, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main goal is to introduce the main concepts management information systems and concepts related to developing business intelligence systems. These systems play a significant role in decision making support also by the support of competitive intelligence.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials

Summary

1. Úvod do principů manažerských informačních systémů a Business Intelligence. 2. Podstata systému řízení a podpory průběhu procesů systému řízení na bázi počítačové podpory, zejména prostřednictvím komponent Business Intelligence systému. 3. Základní principy dimenzionálního modelování a techniky návrhu datové základny Business Intelligence systému. 4. Architektura Business Intelligence systému - základní komponenty a vrstvy komponent architektury datového skladu a základní aspekty sběru, uchovávání a zpracovávání strukturovaných, nestrukturovaných a polostrukturovaných dat, základní druhy úložišť datového skladu. 5. Principy návrhu a implementace datové pumpy, význam a využití metadat v ETL a ELT procesech, významné aspekty řešení kvality dat. 6. Základní druhy a aplikační aspekty softwarových nástrojů výstupního rozhraní systému BI, principy technik OLAP. 7. Principy jazyků SQL a MDX při dotazování na data v datových skladech, vizualizace výsledků dotazů a reportovací služby. 8. Základní principy dolování v datech (data miningu) a vztah k Business Intelligence. 9. Základní podstata Competitive Intelligence a práce se zdroji dat z kategorie Big Data, podstata procesu analýzy nestrukturovaných dat vč. souvislostí s Competitive Intelligence, vztah k principům OLAP a manažerského reportingu. 10. Strategické a taktické aspekty plánování a implementace Business Intelligence systému, životní cyklus systému, význam cloud computingu a EAI řešení při plánování implementace systému, možnosti využití principů agilně orientovaných metodik řízení projektů.

Compulsory literature:

VAISMAN Alejandro a ZIMÁNYI Esteban. Data Warehouse Systems. Berlin Heidelberg: Springer, 2014. ISBN 978-3-642-54654-6. KIMBALL, Ralph a Margy ROSS. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling, 3. vyd. New York: Wiley, 2013. ISBN 978-1-118-53080-1.

Recommended literature:

INMON, William H. a NESAVICH Anthony. Tapping into unstructured data: integrating unstructured data and textual analytics into business intelligence. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2007. ISBN 978-0-13-236029-6. GROSSMANN Wilfried a RINDERLE-MA Stefanie. Fundamentals of Business Intelligence. Berlin Heidelberg: Springer, 2015. ISBN 978-3-662-46530-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

- zpracovaní projektu dle požadované struktury a odevzdání v elektronické formě - zápočet: získaní minimálně 26 bodů z 45; - zkouška: otázky z okruhů výuky, získaní minimálně 25 bodů z 55.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=72586 Studenti mají k dispozici v LMS Moodle prezentace jednotlivých přednášek a úlohy pro cvičení.

Other requirements

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2020/2021 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Credit Credit 45  26
        Examination Examination 55  25 3
Mandatory attendence participation: - attend 60% of the exercises - processing of the project according to the required structure and submission in electronic form - credit: obtaining at least 26 points out of 45 - exam: questions from teaching areas, obtaining at least 25 points out of 55

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: - attend 60% of the exercises - processing of the project according to the required structure and submission in electronic form - credit: obtaining at least 26 points out of 45 - exam: questions from teaching areas, obtaining at least 25 points out of 55

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2023/2024 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2022/2023 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2021/2022 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2020/2021 (N0688A050001) Information and Knowledge Management DZ P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2021/2022 Winter