157-0510/01 – Fundamentals of Database Systems (FDS)

Gurantor departmentDepartment of System EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageEnglish
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor, Follow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL70 doc. Ing. Ludmila Kalužová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- To interpret a three level conception of a data modelling. - To design the data structures in the relational database environment. - To use Oracle database system environment. - To apply SQL definition, manipulation commands. - To use SELECT command for data selection, projection, restriction, join. operations

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

The objective of the course is to obtain a basic knowledge of the database design in environment of relational databases. The methodology of a database design comprises a three level conception, i.e. semantic, conceptual and logical level. The course also involves using SQL language as definition, manipulation and query language in the database system.

Compulsory literature:

1.Connolly,T., Begg,C., Holowczak,R. (2008) Business Database Systems. Addison Wesley Publ. Comp., ISBN 978-1-4058-7437-3 2.Loney, K. (2009) ORACLE DATABASE 11g: The Complete Reference. Osborne McGraw-Hill Comp., ISBN 978-0-07-159875-0

Recommended literature:

1.Loney,K., Brylan,B. (2007) Oracle Database 11g DBA Handbook Osborne McGraw-Hill Comp., ISBN 978-0071496636 2.Koch, G., Loney, K. (2004): ORACLE DATABASE 10g The Complete Reference. Osborne McGraw-Hill Comp., Emeryville California, ISBN 0-07-225352-5 3. Date, C. J., (2003) An Introduction to Database Systems. 8th edition: Addison-Wesley Publishing Company, ISBN 0-32-119784-4

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Osnova předmětu: 1. Operační výzkum jako základ kvantitativního přístupu k rozhodování. - Vývoj a systémové znaky operačního výzkumu. Operační výzkum jako kvantitativní přístup k rozhodování v managementu. - Ekonomicko-matematické modelování. - Metody operačního výzkumu, klasifikace, využitelnost při řešení Cvičení: 1. Teorie grafů a její aplikace. 2. Metody využívající poznatky teorie grafů . 3. Softwarová podpora pro řešení úloh. 4. Strukturní modely – Popis systému nástroji teorie grafů ve vztahu k strukt. modelu. 5. Strukturní modely -základní propočty v I. II. a III. kvadrantu. 6. Síťová analýza – analýza problému a konstrukce síťového grafu. 7. Časová analýza v síťovém grafu. 8. Lineární diagram projektu, hodnocení nároků na zdroje. 9. Základní úlohy lineárního programování, jejich řešení. 10. Dualita a ekonomická efektivnost. 11. Dopravní úlohy lineárního programování. ekonomických úloh. 2. Operační výzkum jako systémová disciplína. - Teoretické a aplikované systémové disciplíny, vztah systémových disciplín k operačnímu výzkumu. - Základní systémové pojmy. 3. Systémová analýza a syntéza, její metody a techniky. - Model postupu řešení systémové úkoly. Životní cyklus systému, cyklus řešení problému jako metodologie řešení systémové úlohy. 4.,5 Strukturní analýza, strukturní modely. - Předmět a účel strukturní analýzy a strukturních modelů. - Hlavní části, postup konstrukce statického modelu a modelové výpočty modelovaných procesů a toků ( I,II,III kvadrant, koeficienty). 6. Síťová analýza. - Aplikační oblasti síťové analýzy , základní pojmy, metody. - Postup konstrukce síťových grafů. 7. Časová analýza v síťovém grafu. - Časová náročnost projektu, termíny aktivit v projektu, kritická cesta, časové rezervy, - Analýza kritické cesty. 8. LDP a Analýza nároků na zdroje. - Lineární diagram projektu, pravidla jeho tvorby. Úlohy minimalizace spotřeby zdrojů. Úloha optimalizace rozvrhu zdrojů vzhledem k času. 9. Optimalizační metody, úvod do lineárního programování. - Lineární programování , principy konstrukce matematických modelů. Základní úlohy a jejich charakteristiky. Obecný model úlohy lineárního programování. 10 . Řešení a interpretace úloh LP - Základní princip řešení modelu, simplexová metoda. Dualita a efektivnost. 11.,12. Distribuční úlohy. - Specifika úloh, metody jejich optimalizace. 13.14. Modely hlavních subsystémů Základní subsystémy v podnikatelských aktivitách, vzájemné vazby. Typické problémy řešitelné modely hlavních subsystémů.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Subject Syllabus: 1.Database systems and Features of DBS, the Database architecture. 2. Semantic data modelling, forms of data requirements analysis and their structuring. 3. Conceptual data modelling, ER model – constructs, graphical representation 4. Conceptual data modelling - generalisation and specialisation 5. Relational data modelling, basic constructs, definition, entities and relationships modelling 6. Normalisation of relations - first , second, third normal form, Boyce-Codd normal form 7. Functions of DBMS, Oracle database10g 8. SQL – Data Definition Language ,SQL history, table creation, table constraints. 9. SQL – Data Manipulation Language, Inserting data into table, changing data, deleting data. 10. SQL – statement SELECT – From ,Where, Order by, syntax of condition 11. SQL - Select – join operation, inner join, outer join, Cartesian product, natural join. 12. SQL – SELECT- Select – Group by and Having, group functions. 13. SQL – Creating View and Materialized View

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R174) European Business Studies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R174) European Business Studies P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Incoming Students 2012/2013 Full-time Czech Choice-compulsory 163 - International Office stu. block