157-0801/02 – Operační výzkum A (OVA)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
distanční Zápočet a zkouška 1+0
celoživotní Zápočet a zkouška 1+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Charakterizovat operační výzkum jako aplikovanou systémovou disciplinu • Definovat základní systémové pojmy a pojmy ekonomicko - matematického modelování • Klasifikovat metody operačního výzkumu • Vysvětlit podstatu a aplikační možnosti základních metod ‚ • Aplikovat modelové nástroje vybraných metod na konkrétní praktické problémy • Řešit vytvořené modely s využitím výpočetní techniky • Interpretovat a analyzovat získané výsledky

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem je seznámit studenty s operačním výzkumem jako aplikační systémovou disciplínou pro řešení ekonomických a podnikatelských problémů. Výstupem jsou znalosti o charakteru, podstatě, aplikačních oblastech a využitelnosti vybraných metod operačního výzkumu, tvorby a aplikace ekonomicko-matematických modelů a řešení praktických problémů s využitím výpočetní techniky.

Povinná literatura:

MORAVCOVÁ, Eva a Jitka BAŇAŘOVÁ. Operační výzkum A (kurz v prostředí LMS Moodle, kategorie e-learning). Ostrava: EkF VŠB-TU Ostrava, 2006. JABLONSKÝ, Josef. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, 2007. 323 s. ISBN 978-80-86946-44-3. MORAVCOVÁ, Eva a kol. Cvičebnice pro předmět Operační výzkum A. Ostrava: EkF VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013. 134 s. ISBN 978-80-248-3066-7.

Doporučená literatura:

HILLIER, Frederick S. and Gerald J. LIEBERMAN. Introduction to Operations Research. 9th ed. London: McGraw-Hill, 2009. 1088 pp. ISBN 978-80-077298340. ŠUBRT, Tomáš a kol. Ekonomicko-matematické metody. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7380-345-2. ZONKOVÁ, Zdena a kol. Operační výzkum. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2002, s. 217. ISBN 80-248-0190-6, 978-80-248-0190-2 (dotisk)

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
151-0801 MA Cžv Matematika A Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

ÚVOD DO OPERAČNÍHO VÝZKUMU • Historie, vývoj, současnost • OV jako kvantitativní přístup k rozhodování v řízení • Vztah specialistů na OV a manažerů • Podstata OV (syst. přístup, týmová práce, využití speciálních modelů a metod) OPERAČNÍ VÝZKUM JAKO SYSTÉMOVÁ DISCIPLÍNA • Vztah OV, systémové analýzy a systémového inženýrství • Základní systémové pojmy • Systémový přístup METODY OPERAČNÍHO VÝZKUMU • Klasifikace metod OV • Základní oblasti aplikace metod OV STRUKTURNÍ ANALÝZA, STRUKTURNÍ MODELY • Charakteristika strukturní analýzy • Strukturní modely a nástroje jejich popisu • Základní výpočty ve strukturním modelu SÍŤOVÁ ANALÝZA - ZÁKLADNÍ POJMY, METODY – CVIČENÍ NA BÁZI PŘÍPADOVÉ STUDIE • Charakteristika síťové analýzy • Síťový graf, jeho charakteristické znaky, pravidla konstrukce SG • Postup sestavení grafu • Časová analýza v metodě CPM • Lineární diagram projektu a analýza nároků na zdroje METODY ALOKACE OMEZENÝCH ZDROJŮ, LINEÁRNÍ PROGRAMOVÁNÍ • Obecný model úlohy lineárního programování • Základní princip řešení úloh LP Geometrická interpretace. • Simplexová metoda, její princip • Převedení úlohy na kanonický tvar, ekonomická interpretace řešení. • Dualita v úlohách LP. Duálně sdružené úlohy. Řešení duální úlohy. • Význam duality při ekonomické interpretaci lineárního modelu. • Formulace dopr. problému, postup řešení, metody ,interpretace řešení. MODELY HLAVNÍCH SUBSYSTÉMŮ • Klasifikace modelů, aplikační oblasti, vzájemný vztah TEORIE HROMADNÉ OBSLUHY • Základní charakteristika modelů hromadné obsluhy • Optimalizační úlohy v soustavách hromadné obsluhy (SHO). MODELY TEORIE ZÁSOB • Formulace problému optimálních zásob MODELY TEORIE OBNOVY • Charakteristika problémů obnovy • Modely obnovy zařízení, které ztrácí své vlastnosti postupně

Podmínky absolvování předmětu

Celoživotní forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management C čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku C čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku