157-0908/01 – Informatics in Economics (IE)

Gurantor departmentDepartment of Systems EngineeringCredits20
Subject guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementCompulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KAL65 prof. Ing. Jindřich Kaluža, CSc.
ZON30 doc. Ing. Zdeňka Zonková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 60+70
Part-time Credit and Examination 60+70

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To apply independently, to absorb the world scientific knowledge and to develop theoretically the issues in the area of: I. Strategic Information Systems II. Analysis and Design of Information Systems with the Support of CASE Tools III. Project Management

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

Information technologies, information systems, information management. Components of the information management. Concepts of gaining the strategic advantage through help of IT. Information system—definition, types, categories and types of tasks, methodology, method, technique and tool. Functional, data and object oriented approach. Basic principles of project management. Project management tasks, difference from routine management. Functional and institutional organisation of management by means of projects.

Compulsory literature:

Earl,M.J.:Management Strategies for Information Technol.,Prentice-Hall,1989 Remenyi,D.:Introducing Strategic Information Systems Planning,NCC Blackwell,1991 Robson,W.:Strategic Management & Information Systems,Pitman Publ.,1997 Stevens,P.,Pooley,R.:Using UML Software Engineering with Objects and Components,Addison-Wesley,Pearson Educ.Ltd.,2000 Daenzer,W.F.:Systems Engineering. VIO,Zürich 1989 Lockeyer,K.:Project Management and Project Network Techniques.Pitman Publ.,1996 Maylor,H.:Project Management,Pitman Publ.,1996 Meredith,J.R.:Project management.A Managerial Approach,J.Wiley&Sons,NY1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí (okruhů): I.Strategické informační systémy II.Projektování a řízení projektů informačních systémů s podporou Case Tools III.Projektové řízení Informační technologie, informační systémy, informační management. Složky informačního managementu. Koncepty získání strategické výhody pomocí IT. Formulace strategie IS. Architektura IT. Strategie realizace IS. Plánování informačního systému, struktura a obsah procesu, případové studie. Datová základna. Datové modely, konceptuální a logické. Informační systém – definice, typy, kategorie a typy úloh, metodika, metoda, technika a nástroj. Funkční, datový a objektový přístup, účastníci procesu vývoje IS, principy metodik. Životní cyklus vývoje IS, základní etapy vývoje, profil dovedností systémového analytika. CASE nástroje pro projektování IS, kategorie CASE a typy nástrojů. Specifikace fází životního cyklu: zahájení, analýza, návrh, zavedení, údržba. Objektově orientovaná analýza a návrh informačního systému. Případová studie projektování informačního systému. Dynamický model a techniky událostního modelování s podporou CASE. Vazby CASE tools na implementační databázové prostředí. Základní principy projektového řízení. Úkoly projektového řízení, odlišnost od rutinního řízení. Funkcionální a institucionální organizace řízení pomocí projektů. Základní modely organizačních struktur projektového řízení. Struktura projektového cyklu. Principy úspěšnosti projektového řízení. Nástroje, techniky a metody projektového řízení. Typologie metod z hlediska využitelnosti ve fázích projektového cyklu. Strukturování projektu, dělení odpovědnosti v projektu, typické balíky aktivit. Lhůtové a termínové plánování, síťové plánování. Řešení sporu mezi časem, náklady a kvalitou projektu. Řízení rizika. Rozpoznání, analýza a minimalizace rizika. Řízení kvality. Zajišťování kvality projektu i výsledku. Řízení nákladů. Minimalizace nákladů na projekt. Informační zajištění projektového řízení, software. Lidský faktor projektového řízení. Projektový tým, role projektového managera a členů týmu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2008/2009 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Compulsory study plan
2007/2008 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics P Czech Ostrava Compulsory study plan
2006/2007 (P6209) Systems Engineering and Informatics (6209V021) Managerial Informatics K Czech Ostrava Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.