157-9501/01 – Kvantitativní metody ekonomické analýzy (KMEA-EN)

Garantující katedraKatedra systémového inženýrstvíKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2023/2024
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
MAR0011 prof. Ing. Dušan Marček, CSc.
TOL0013 prof. Mehdi Toloo, Ph.D.
ZAP149 doc. Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 36+24
kombinovaná Zkouška 36+24

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit se s metodami výzkumu a kvantitativní podporou ekonomických analýz a řešení ekonomických problémů. Pochopit podstatu kvantitativní metod ekonomické analýzy a modelování. Uplatnit kvantitativní přístup v modelování ekonomických procesů k podpoře rozhodovacích a výzkumných aktivit.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Povinná literatura:

ARLT, J., ARLTOVÁ, M. Ekonomické časové řady (vlastnosti, metody modelování, příklady a aplikace). Praha: Grada Publishing, 2007. 288 stran. ISBN 978-80-247-1319-9. CIPRA, T. Finanční ekonometrie. 1. vydání. Praha: Ekopress, 2008. 538 stran. ISBN 978-80-86929-43-9. DLUHOŠOVÁ, D. Finanční řízení a rozhodování. Praha: Ekopress, 2010. FIALA, P.; JABLONSKÝ, J.; MAŇAS, M. Vícekriteriální rozhodování. Praha: Ediční oddělení VŠE, 1997. 316 s. ISBN 80-7079-748-7. FOTR, J. et al. Manažerské rozhodování. 2. vyd. 474 s. Praha: Ekopress, 2010. ISBN 978-80-86929-59-0. HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-123- HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J. Statistika pro ekonomy. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-26-6. HUŠEK, R. Ekonometrická analýza. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007. 368 stran. ISBN 978-80-245-1300-3. JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2007. KŘIVÝ, I. Simulace a modelování. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. MILDEOVÁ, S. Systémová dynamika. Praha: Oeconomica, 2008. NOVÁK, V. Fuzzy množiny a jejich aplikace. Praha: SNTL, 1986. PECÁKOVÁ, I. Statistika v terénních průzkumech. Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-74-0. RAMÍK, J., PERZINA , R. Moderní metody hodnocení a rozhodování. Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, 2008. ŘEZANKOVÁ, H. Analýza dat z dotazníkových šetření. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80-86946-49-8. ZMEŠKAL, Z. a kol. Finanční modely. Praha: Ekopress, 2004. ZMEŠKAL, Z. a kol. Finanční rozhodování za rizika: sbírka řešených příkladů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ZONKOVÁ, Z. et al. Operační výzkum. 2. vyd. 217 s. Ostrava: VŠB-TU, 2002. ISBN 978-80-248-0190-2. ZONKOVÁ, Z. Rozhodování managera. Ostrava: VŠB-TU, 2003.

Doporučená literatura:

ARLTOVÁ, M. Finanční časové řady. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0330-0. ELTON, E. J., GRUBER, M. J. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley&Sons, 1991. FIALA, P. Operační výzkum - nové trendy. 239 s. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 978-80-7431-036-2. FOTR, J. et al. Manažerské rozhodování. Praha: Ekopress, 2010 HALICKÁ, M., BRUNOVSKÝ, P., JURČA, P. Optimálne radenie. Viacetapové rozhodovaci procesy v ekonómii a financích. Bratislava: EPOS, 2009. ISBN 978-80-8057-793-3. KLVAŇA, J. Modelování 20: Operační výzkum. 3. vyd. 246 s. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-01-03263-9. LUENBERGER, D. G. Investment Science. NY: Oxford University Press, 1997. ISBN 0-19-510809-4. LUKÁČIKOVÁ, A., LUKÁČIK, M. Ekonometrické modelovanie s aplikáciami. Bratislava: Ekonóm, 2008. 343 stran. ISBN 978-80-225-2614-2. RUBLÍKOVÁ, E. Analýza časových radov. 1.vyd. Bratislava: Iura Edition, 2007. 207 stran. ISBN 978-80-8078-139-2. SAMEK, J., NEČASOVÁ, Z. Dynamické programování v ekonomických procesech. SPN 1989. ZONKOVÁ, Z. Rozhodování managera. Ostrava: VŠB-TU, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Obhajoba a diskuse podané písemné práci. Diskuse ke dvou okruhům související s disertační prací (A,B).

E-learning

MS Teams, LMS

Další požadavky na studenta

Písemná práce. Struktura a obsah práce Titulní strana, viz vzor. Abstrakt (cca 10 řádků), klíčová slova, česky, anglicky Obsah 1. Úvod - vymezení tématu, důvod zpracování, vazba na studovaný obor, cíl práce, charakteristika a zdůvodnění struktury práce a použité metody, 2. Popis a matematická formulace metod z dané oblasti. Kritická analýza aplikovatelnosti různých metod a modelů na zvolený problém včetně výběru metody (metod). Student může také využít různých metod a jejich výsledky v závěrech konfrontovat. Explicitní matematická formulace problémů a metod. 3. Aplikace řešení problému pomocí modelu • Verbální popis problému • Matematická formulace problému • Vstupní data (kvantifikace modelu) • Řešení problému, analýza citlivosti • Výsledek, jeho interpretace a diskuse 4. Závěr: Stručné shrnutí postupu a přesný popis závěrů vyplývajících z analyzovaného problému 5. Seznam literatury: abecedně Přílohy: do příloh dávat velké tabulky a schémata, které vysvětlují detailně studovanou problematiku.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Možnosti zvyšování úrovně rozhodování ve výzkumu a managementu. Kvantitativní přístup k podpoře rozhodovacích aktivit. Kvantitativní metody ekonomické analýzy. Modelování ekonomických procesů a jeho podpora software. Dynamický systém a jeho vlastnosti, metodika tvorby dynamických systémů. Metody operačního výzkumu, charakteristika vybraných metod, jejich aplikačnímožnosti při řešení ekonomických úloh.Statistické metody. Ekonometrie, ekonometrické modely. Teorie odhadu a testování hypotéz. Lineární regresní modely. Ekonomické verifikace. Aplikace ekonometrických modelů v české i světové ekonomice. Finanční modely. Fuzzy modelování

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6209) Systémové inženýrství a informatika (6209V025) Systémové inženýrství a informatika K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance K čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6208) Ekonomika a management (6208V086) Podniková ekonomika a management K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2013/2014 (P6202) Hospodářská politika a správa (6202V010) Finance P čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 letní