167-0302/01 – Integration of the handicapped in the society (IHveS)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits4
Subject guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.Subject version guarantorRNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BAN22 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D.
HRU61 RNDr. Jana Hrubá, Ph.D.
VAH02 Ing. Martina Janyšková
CUP032 Ing. Veronika Nálepová
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
SPO048 Ing. Zuzana Šporková
TEL01 Ing. Zdeňka Telnarová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Cílem předmětu je vhled a porozumění aspektům života lidí s handicapem. Předmět se dotýká odstraňování psychických bariér studentů vůči lidem se speciálními potřebami, které jsou často způsobeny nedostatkem informací. Studenti budou seznamováni se způsobem života, možnostmi vzdělávání, pracovního a společenského začlenění osob zdravotně postižených. Studenti získají přehled o současném systému služeb poskytovaných lidem se speciálními potřebami a s možnou psychologickou i lidskou pomocí. Budou jim vysvětleny způsoby vyrovnávání se s handicapem jak po stránce psychické, tak po stránce technické – získají základní přehled nabídky kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované. Důležitým tématem jsou předsudky a stereotypy společnosti vůči postiženým lidem a cesty vedoucí k jejich odstraňování. Cílem předmětu je dosáhnout u studentů vyššího stupně porozumění lidem s handicapem a vytvářením vhodných podmínek pro jejich integraci. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými cvičeními. Bližší kontakt je navozován při setkáních se studenty a osobami se speciálními potřebami a s externími specialisty v dané oblasti. Studenti si rozšiřují praktické znalosti a dovednosti v rámci celosemestrální týmové práce, kterou v závěru obhajují před svými kolegy. Předmět je podporován studijními materiály, aktivitami a komunikací studujících prostřednictvím online kurzu v LMS Moodle.

Teaching methods

Lectures
Tutorials
Project work

Summary

Cílem předmětu je vhled a porozumění aspektům života lidí s handicapem. Předmět se dotýká odstraňování psychických bariér studentů vůči lidem se speciálními potřebami, které jsou často způsobeny nedostatkem informací. Studenti budou seznamováni se způsobem života, možnostmi vzdělávání, pracovního a společenského začlenění osob zdravotně postižených. Studenti získají přehled o současném systému služeb poskytovaných lidem se speciálními potřebami a s možnou psychologickou i lidskou pomocí. Budou jim vysvětleny způsoby vyrovnávání se s handicapem jak po stránce psychické, tak po stránce technické – získají základní přehled nabídky kompenzačních pomůcek pro zrakově handicapované. Důležitým tématem jsou předsudky a stereotypy společnosti vůči postiženým lidem a cesty vedoucí k jejich odstraňování. Cílem předmětu je dosáhnout u studentů vyššího stupně porozumění lidem s handicapem a vytvářením vhodných podmínek pro jejich integraci. Teoretické poznatky jsou doplněny praktickými cvičeními. Bližší kontakt je navozován při setkáních se studenty a osobami se speciálními potřebami a s externími specialisty v dané oblasti. Studenti si rozšiřují praktické znalosti a dovednosti v rámci celosemestrální týmové práce, kterou v závěru obhajují před svými kolegy. Předmět je podporován studijními materiály, aktivitami a komunikací studujících prostřednictvím online kurzu v LMS Moodle.

Compulsory literature:

ČÁLEK, O.: Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených. 2. vyd. Praha, SPN, 1989 ČÁLEK, O. : Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Praha, Svaz invalidů v ČSR, 1987 KREMLIČKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. : Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. 1. vyd., Praha, 1997 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.: Tyflopedie. Brno, PAIDO, 1998 KŘIVOHLAVÝ, J. : Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988 LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. A KOL.: Tyflopedie I - III. Olomouc, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1988, 1989, 1991 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL.: Dětská klinická psychologie. 3.vyd. Praha, Grada, 1997VÁGNEROVÁ, M. : Psychopatologie pro pomáhající profese Portál, 2004. VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha, Karolinum, 2004

Recommended literature:

ČÁLEK, O.: Vývoj osobnosti těžce zrakově postižených. 2. vyd. Praha, SPN, 1989 ČÁLEK, O. : Jak pomoci při oslabení nebo ztrátě zraku? Praha, Svaz invalidů v ČSR, 1987 KREMLIČKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M. : Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. 1. vyd., Praha, 1997 KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L.: Tyflopedie. Brno, PAIDO, 1998 KŘIVOHLAVÝ, J. : Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Nakladatelství Svoboda, 1988 LUDÍKOVÁ, L., MALEČEK, M. A KOL.: Tyflopedie I - III. Olomouc, Rektorát Univerzity Palackého v Olomouci, 1988, 1989, 1991 ŘÍČAN, P., KREJČÍŘOVÁ, D. A KOL.: Dětská klinická psychologie. 3.vyd. Praha, Grada, 1997VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologie pro pomáhající profese Portál, 2004. VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S.: Psychologie handicapu. 2. vyd. Praha, Karolinum, 2004

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Studenti plní průběžné úkoly zadávané k jednotlivým tématům. Studenti pracují v týmech na své semestrální týmové práci na samostatně zadané téma. Práce musí splňovat náležitosti detailně uvedené v požadavcích. Rozhodující je jasně specifikovaný smysl a cíl práce, metody splnění, formy výstupů, formy prezentace výstupů, zdroje aj. Témata práce jsou spojena s potřebami reálné praxe. Studenti prezentují dosahované výsledky, v závěru semestru se konají závěrečné obhajoby.

E-learning

Studijní předmět je doplněn online kurzem stejného názvu vedeným v LMS Moodle na instalaci http://moodle3.vsb.cz.

Other requirements

Podmínky absolvování předmětu • povinná aktualita • odevzdání seminární práce (10 – 12 stran textu) • prezentace práce (cca 20 min) • zápočtový test

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Faktory sociální integrace osob se speciálními potřebami. Student se zdravotním handicapem. Přehled různých druhů zdravotního postižení. Základní charakteristiky jednotlivých typů postižení, související omezení a možnosti kompenzace. Systém služeb pro občany se zrakovým postižením v ČR, zaměstnávání. Centrum pro uchazeče a studenty se speciálními požadavky Slunečnice. Zrakové vady, kompenzační pomůcky. Zásady při tvorbě textových dokumentů. Práce zrakově postižených s textem. Přehled doporučení při psaní textů, která usnadní čitelnost elektronických verzí textů zrakově postiženým. Specifické poruchy učení. Integrace studentů se sluchovým postižením do studia na VŠ; SW a kompenzační pomůcky při studiu na VŠ. Sociální práce, Vliv zrakového postižení na život. Ze života tělesně handicapovaných osob. Zaměstnávání. Základní informace z pracovního práva se zaměřením na zaměstnávání občanů s handicapem. Existující pobídky zaměstnavatelům ze strany státu. Závěrečné obhajoby týmových prací. Uzavření semestru.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2012/2013 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (7202R020) Economics Journalism P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2011/2012 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2010/2011 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R027) National Economy P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R040) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (00) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner