167-0306/01 – Exact Approaches and Innovation in Economic Praxis (EPIN)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2
Combined Credit 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

In this subject you obtain following knowledge, skills and habits: a) Knowledge: - You will gain insight into sense and meaning of exact methods and innovations in modern economist's work and you will find how to effectively use these methods in decision, planning and solving of concrete problems in economical praxis. - You will meet selected numerical tools and you will learn to use them in the solving of specific economic problems. - You will know what kind of problems is suitable for using numerical methods instead of analytical ones, when it is useful to make simulation and how these tools can spend our work and time. b) Skills: - You will know to solve problems from the different areas of economics (and not only economics) using innovative exact tools and methods. - You will meet various possibilities of solving problems in specific analytical environment on PC and you will learn to utilise such an environment as an effective tool for your work. c) Habits: - You will gain summary of new and relatively simple methods of problems solving, you can solve only with difficulties or not able to do it. - You will learn to use PC as a clever calculator and drawing board with new effective tools using selected economical problems. - You will get significant competitive advantage against them which do not use exact and innovative tools in their work.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Předmět Exaktní přístupy a inovace v ekonomické praxi učí budoucího ekonoma exaktnímu myšlení jako způsobu chápání procesů a dějů kolem nás. Předmět ukazuje, že i na první pohled složité úlohy lze řešit relativně jednoduše s využitím výpočetní techniky a vhodných programů. V předmětu se studenti seznámí s vybranými CAS programy a naučí se s jejich pomocí řešit různé analytické a rozhodovací úlohy, především orientované na ekonomickou problematiku. CAS programy dnes patří ke standardnímu vybavení počítače moderního inženýra a zvládnutí práce s nimi vám přinese v budoucnu významnou konkurenční výhodu. V tomto předmětu nejde o výuku matematiky, informatiky ani ekonomie. K jeho zvládnutí nepotřebujete hlubší než středoškolské znalosti z matematiky a informatiky, jedinou skutečnou prerekvisitou je chuť přemýšlet, objevovat a naučit se něco nového.

Compulsory literature:

Friedrich, V. Pracujeme v programu MATLAB. VŠB-TU Ostrava, 2006. (elektronická verze je součástí kurzu v LCMS Moodle). Další studijní materiály najdete na http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Recommended literature:

Karban, P. Výpočty a simulace v programch MATLAB a SIMULINK. Computer Press Brno, 2006. EAN 978-80-251-1448-3. Zaplatílek, K. - Doňar, B. MATLAB pro začátečníky. BEN Praha, 2003. ISBN 80- 7300-095-4. Bartko, R. - Miller, M. MATLAB I - algoritmizácia a riešenie úloh. Digital Graphic, Trenčín 2003. ISBN 80-968337-3-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Předmět je vyučován prezenční formou s podporou elektronických opor (blended learning) v prostředí CMS Moodle. http://moodle.vsb.cz/vyuka Průběžné studium je podporováno plněním povinných i volitelných zápočtových úkolů v tomto elektronickém vzdělávacím prostředí.

E-learning

Stránky předmětu v http://moodle.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět Exaktní přístupy a inovace v ekonomické praxi tvoří 4 tématické moduly s následující strukturou a obsahem: A. Seznámení s matematickým programovým prostředím. Matlab jako kalkulačka. Proměnné a jejich hodnoty, výpočty v Matlabu. Kreslení jednoduchých grafů. Skripty v Matlabu. Algebraické, numerické a symbolické řešení úloh. Symbolické úpravy v Matlabu. Modelování jednoduchých ekonomických vztahů a jejich zobrazení. Metoda Monte Carlo, simulace fronty v obchodě. B. Práce s maticemi a vektory. Operace s maticemi. Čtvercové matice. Soustavy rovnic a jejich řešení. Využití matic v ekonomii: Markovovy řetězce a jejich simulace, modelování marketingového chování zákazníka. Strukturální maticové modely. C. Funkcionální analýza v Matlabu. Definice funkce, grafy funkcí. Analýza průběhu funkce. Výpočet derivace a integrálu v Matlabu. Vztahy mezi funkcemi T, M a A a jejich modelování. Modelování užitkové funkce, hledání mezního užitku. Modely s omezením, Lagrangeův multiplikátor. Modelování elasticity poptávkové funkce. D. Dynamické modelování. Program Simulink, modelování simultánních a diferenciálních rovnic v Simulinku. Nespojitý a spojitý pavučinový model. Akcelerátor a multiplikátor, makroekonomické modely rovnováhy. Teorie chaosu, Lorenzův atraktor, chaotické chování časových řad. Každý z uvedených modulů představuje látku v rozsahu cca 3 týdnů. Předmět je vyučován formou společných presenčních cvičení a samostudia. Pořadí modulů při studiu je závazné.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  43
Mandatory attendence parzicipation:

Show history
Combined form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  43
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner