167-0308/02 – Logical Consecutions in Modern Manager’s Work (LOGP)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUL33 RNDr. Petr Bulava, Ph.D.
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 1+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Become acquainted with the logic as one of the classical pillars of European tradition of thinking and learn to work with traditional tools of mathematical logic such as propositional calculus, predicate calculus, the theory of reasoning, etc. • Study of logic will compel you to reflect on the construction of ideas, the formal correctness of their arguments and evidence. You will learn to create formally correct logical processes and vice versa, to formally identify faulty thought processes, which are in practice, you normally encounter. • With using cognitive technologies and logical program LOGO you remind the conceptual principles of algorithmic and creative thinking, and constructivism. • You will learn to work with Prolog program, create databases of logical processes and relationships, and make questions on the knowledge hidden in the database.

Teaching methods

Summary

Sorry this subject has not been taught in English yet.

Compulsory literature:

• FRIEDRICH, Václav – MAJOVSKÁ, Renata: Studijní opory k předmětu Logické postupy v práci moderního manažera. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. POŽADOVANÝ SOFTWARE NetLOGO – free software, dostupný na WWW: http://ccl.northwestern.edu/netlogo PIE Prolog - dostupný na WWW: http://www.bitwisemag.com/apps/pie/pie.zip Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress)

Recommended literature:

• ŠTĚPÁN, Jan. Formální logika. FIN Olomouc, 1995. 109 stran. ISBN 80-7182-004-0. • PEREGRIN, Jaroslav. Logika a logiky. Academia Praha, 2004. 205 stran. ISBN 978-80-200-1187-9. • BERKA, Petr. Inteligentní systémy. Oeconomica, Vydavatelství VŠE v Praze, 2008. 172 stran. ISBN 978-80-245-1436-9. • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Portál, Praha 2007. 165 stran. ISBN 978-80-7367-200-3. • TRŽILOVÁ, Dana. LOGO a matematika. JČU v Českých Budějovicích, 1993. 61 stran. • KRYL, Rudolf. Úvod do programovacího jazyka PROLOG. KSVI MFF UK Praha. 58 stran. • TIŠNOVSKÝ, Pavel. Letní škola programovacího jazyka LOGO. Root.cz (www.root.cz), informace nejen ze světa Linuxu. ISSN 1212-8309. Internet Info, 2007.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Předmět Logické postupy v práci moderního manažera tvoří 6 tématických modulů s následující strukturou a obsahem: A. Povaha a úkoly moderní logiky Logika jako věda. Základní partie logiky. Logika a jazyk. Logika a pravda. Dějiny logiky. Logika v ekonomických vědách. B. Výroková logika Výroky a výrokové funkce. Jazyk výrokové logiky, formule. Tabulky výrokových formulí. Tautologie a kontradikce. Disjunktivní a konjunktivní forma. Minimalizace logických formulí, Booleova algebra. Vlastnosti výrokové logiky, axiómy Booleovy algebry. Paradoxy výrokové logiky. C. Predikátová logika a logika tříd Jazyk predikátové logiky, kvantifikátory. Splňování a pravdivost. Odvozování v predikátové logice. Teorie tříd, Vennovy diagramy. Sylogismy a jejich dokazování. D. Formalizované teorie Logická struktura teorií. Formální systémy. Teorie prvního řádu, axiomy. Gödelova úloha. Specifikační jazyk CLEAR. E. Neklasické a neformální logiky Vícehodnotové logiky, tříhodnotová logika a její modifikace. Fuzzy logiky. Intuicionistická logika. Neformální logiky. Princip tolerance. F. Logika, znalosti a usuzování Neúplné informace, báze znalostí. Hierarchie dědění vlastností. Teorie s defaulty, usuzování. Programovací jazyk Prolog. Produkční a expertní systémy. Každý z uvedených modulů představuje látku v rozsahu cca 2 týdnů. Předmět je vyučován formou společných presenčních přednášek cvičení a samostudia. Pořadí modulů při studiu je závazné.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 40  0
        Other task type Other task type 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner