167-0311/01 – Studijní opory pro další vzdělávání pracovníků (SODV)

Garantující katedraInstitut inovace vzděláváníKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Seznámit se s metodami tvorby studijních materiálů pro další vzdělávání pracovníků. • Zdokonalit se v používání programů MS Word a MS Power Point. • Naučit se vytvářet studijní opory typu text, webová stránka, prezentace. • Připomenout si zásady tvorby závěrečných prací a jejich obhajob.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět Studijní opory pro další vzdělávání pracovníků je určen pro budoucí organizátory školení a kursů pracovníků v dalším, resp. celoživotním vzdělávání, pro autory studijních materiálů pro podniková školení, kursy pracovníků veřejné správy a další vzdělávací akce, ale také pro studenty, které v tuto chvíli především zajímá, jak takový studijní materiál vzniká a jaké by měl mít vlastnosti. Získané znalosti může absolvent tohoto předmětu využít i ve svém dalším studiu, například při tvorbě studentských seminárních nebo diplomových prací. Tento předmět nemá prerekvisity, ale předpokládá se schopnost práce s osobním počítačem, znalost programů MS Word a MS Power Point v rozsahu ECDL licence.

Povinná literatura:

• FRIEDRICH, Václav. Studijní opory k předmětu Studijní opory pro další vzdělávání pracovníků. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. • PRŮCHA, Jiří - MÍKA, Jiří. Jak psát studijní texty pro dospělé. CSVŠ Praha, Národní centrum distančního vzdělávání, 2004. 44 stran. POŽADOVANÝ SOFTWARE Microsoft Word (nebo Open Office Writer) Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress) eXe XHTML editor – open source, dostupný na WWW: http://exe.sourceforge.net

Doporučená literatura:

• KRATOCHVÍL, Milan – DVOŘÁKOVÁ, Eva. Uvedení do techniky vysokoškolského studia. Technická univerzita v Liberci, 2002. 22 stran. ISBN 80-7083-583-4. • EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 172 stran. ISBN 978-80-7043-398-0. • VODÁK, Josef – KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Grada Publishing, Praha 2007. 205 stran. ISBN 978-80-247-1904-7. • VOTRUBA, Ladislav. Rozvíjení tvořivosti techniků. Akademie věd České republiky, Praha 2000. 181 stran. ISBN 978-80-20007-85-8. • MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně …s Wordem. Nakladatelství Kopp, České Budějovice 1996. 207 stran. ISBN 978-80-85-82875-7. • LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Professional Publishing, Praha 2008. 93 stran. ISBN 978-80-86946-64-1. • MEŠKO, Dušan a kolektív. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Vydavatelstvo Osveta, Martin 2005. 496 stran. ISBN 978-80-806-3200-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění týmové závěrečné práce - vytvoření pracovní skupiny a volba tématu - vytvoření průvodce vzdělávacím kurzem v MS Wordu - vytvoření ukázkové studijní opory jako balíček IMS - vytvoření marketingové prezentace kurzu v Power Pointu - obhajoba závěrečné práce b) splnění autotestu – lze získat až 15 bodů, předepsané minimum je 10 bodů Týmová závěrečná práce není bodována, rozhoduje splnění všech jejích postupných částí od volby týmu až po obhajobu. V případě úspěšné obhajoby práce a absolvování autotestu minimálně na 10 bodů získává student zápočet ve výši 85 bodů (podle Studijního a zkušebního řádu VŠB-TU Ostrava). Pokud na konci semestru student nesplní požadavky zápočtu, bude tuto situaci individuálně řešit se svým cvičícím pedagogem.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Word, Microsoft Power Point, eXe - eLearning XHTML editor. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF nebo Power Point. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. 1. Úvod, seznámení s předmětem. 2. Formy a techniky celoživotního vzdělávání. 3. Specifika a struktura distančních studijních textů. 4. Základy počítačové typografie. 5. Studijní opory na webu, standardy IMS a SCORM. 6. Interaktivní a zpětnovazební prvky ve studijních oporách. 7. Obrazová prezentace a vystoupení. 8. Power Point jako grafický editor, animace a multimédia. 9. Struktura závěrečné práce, obhajoba. Cvičení v 10. – 12. týdnu jsou určena k přípravě vlastní studijní opory a prezentace a ke konzultacím. Ve 13. a 14. týdnu probíhají obhajoby závěrečných prací.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (M6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní