167-0311/01 – Educational material for further education of employee (SODV)

Gurantor departmentInnovative Education InstituteCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FRI02 doc. Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• To get acquainted with methods of creating learning materials for training workers. • To improve the use of MS Word and MS Power Point programmes. • To learn to create text, website, and presentation leasing materials. • To remind the principle of making theses and their defenses.

Teaching methods

Summary

Sorry this subject has not been taught in English yet.

Compulsory literature:

• FRIEDRICH, Václav. Studijní opory k předmětu Studijní opory pro další vzdělávání pracovníků. Moodle na EkF-VŠB TU Ostrava, 2009. • PRŮCHA, Jiří - MÍKA, Jiří. Jak psát studijní texty pro dospělé. CSVŠ Praha, Národní centrum distančního vzdělávání, 2004. 44 stran. POŽADOVANÝ SOFTWARE Microsoft Word (nebo Open Office Writer) Microsoft Power Point (nebo Open Office Impress) eXe XHTML editor – open source, dostupný na WWW: http://exe.sourceforge.net

Recommended literature:

• KRATOCHVÍL, Milan – DVOŘÁKOVÁ, Eva. Uvedení do techniky vysokoškolského studia. Technická univerzita v Liberci, 2002. 22 stran. ISBN 80-7083-583-4. • EGER, Ludvík. Technologie vzdělávání dospělých. Západočeská univerzita v Plzni, 2005. 172 stran. ISBN 978-80-7043-398-0. • VODÁK, Josef – KUCHARČÍKOVÁ, Alžbeta. Efektivní vzdělávání zaměstnanců. Grada Publishing, Praha 2007. 205 stran. ISBN 978-80-247-1904-7. • VOTRUBA, Ladislav. Rozvíjení tvořivosti techniků. Akademie věd České republiky, Praha 2000. 181 stran. ISBN 978-80-20007-85-8. • MARTÍNEK, Zdeněk. Počítačová typografie srozumitelně …s Wordem. Nakladatelství Kopp, České Budějovice 1996. 207 stran. ISBN 978-80-85-82875-7. • LIŠKA, Václav. Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práce. Professional Publishing, Praha 2008. 93 stran. ISBN 978-80-86946-64-1. • MEŠKO, Dušan a kolektív. Akademická príručka. 2. upravené a doplnené vydanie. Vydavatelstvo Osveta, Martin 2005. 496 stran. ISBN 978-80-806-3200-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Zápočet uděluje cvičící učitel. Problémy s udělením zápočtu student řeší s garantem předmětu, případně s vedoucím katedry. K získání zápočtu je třeba splnit následující požadavky: a) splnění týmové závěrečné práce - vytvoření pracovní skupiny a volba tématu - vytvoření průvodce vzdělávacím kurzem v MS Wordu - vytvoření ukázkové studijní opory jako balíček IMS - vytvoření marketingové prezentace kurzu v Power Pointu - obhajoba závěrečné práce b) splnění autotestu – lze získat až 15 bodů, předepsané minimum je 10 bodů Týmová závěrečná práce není bodována, rozhoduje splnění všech jejích postupných částí od volby týmu až po obhajobu. V případě úspěšné obhajoby práce a absolvování autotestu minimálně na 10 bodů získává student zápočet ve výši 85 bodů (podle Studijního a zkušebního řádu VŠB-TU Ostrava). Pokud na konci semestru student nesplní požadavky zápočtu, bude tuto situaci individuálně řešit se svým cvičícím pedagogem.

E-learning

Elearningový kurz předmětu je umístěn na CMS Moodle: http://moodle.vsb.cz/vyuka.

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

OSNOVA CVIČENÍ: Cvičení se konají každý týden v rozsahu 2 vyučovacích hodin, všechna cvičení probíhají v počítačové učebně. Požadovaný software: Microsoft Word, Microsoft Power Point, eXe - eLearning XHTML editor. Podkladové materiály ke všem cvičením jsou dostupné na internetu (CMS Moodle) ve formátu PDF nebo Power Point. Účast na cvičení není povinná, ale pro úspěšné zvládnutí předmětu a získání zápočtu by studenti měli co nejvíce cvičení aktivně absolvovat. 1. Úvod, seznámení s předmětem. 2. Formy a techniky celoživotního vzdělávání. 3. Specifika a struktura distančních studijních textů. 4. Základy počítačové typografie. 5. Studijní opory na webu, standardy IMS a SCORM. 6. Interaktivní a zpětnovazební prvky ve studijních oporách. 7. Obrazová prezentace a vystoupení. 8. Power Point jako grafický editor, animace a multimédia. 9. Struktura závěrečné práce, obhajoba. Cvičení v 10. – 12. týdnu jsou určena k přípravě vlastní studijní opory a prezentace a ke konzultacím. Ve 13. a 14. týdnu probíhají obhajoby závěrečných prací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner