170-0088/01 – Librarianship and Bibliography (KAB)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MED0001 PhDr. Milena Medková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- podat přehled přístupů k výkladu dějin knihy a knihovny - zhodnotit dějinný kulturní přínos knihy a knihovny -.podat výklad metod, technologie a organizace práce v klasických a automatizovaných knihovnických systémech - pochopit procesy akvizice a budování informačních fondů knihoven a služeb knihovny

Teaching methods

Summary

Podat přehled dosavadních přístupů k výkladu dějin knihy a knihovny a k zhodnocení jejich dějinného kulturního přínosu. Kriticky posoudit tyto přístupy, dosažený stav bádání na této problematice a současně poukázat na možné směry dalšího výzkumu v oblasti dějin knihy, knihovny a vývoje kulturní úrovně společnosti. Dále pak podat výklad metod, technologie a organizace práce v klasických a automatizovaných knihovnických systémech. Podrobněji se zabývat procesy akvizice a budování informačních fondů knihoven a služeb knihovny.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. ULLMANNOVÁ, R. Informační fondy pro l. ročník SKŠ. Praha : SPN, 1984, s. 71-189. 2. Informační fondy pro IV. roč. SKŠ. Praha : SPN 1987, s. 7-62. 3. FOX, B. W. Behind the scenes at the dynamic library : simplifying essential oparations. Chicago : ALA, 1990. 187 s. 4. MAŠTALKA, J. Právní předpisy a metodické pokyny pro čs. soustavu VTEI. Praha:ÚVTEI,1988.207 s. Doporučená literatura: 1. STÖCKLOVÁ, A. Kritéria výběru automatizovaného systému pro knihovnu a obecná hlediska jeho hodnocení. I'94, 1994, roč. 36, č. 2, s. 46-49. 2. STÖCKLOVÁ, A. Funkční kritéria hodnocení automatizovaných knihovnických systémů. I'94, 1994, roč. 36, č. 3, s. 62-65.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Written exam Written test 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner