170-0204/02 – Social Communication (SKOM)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits3
Subject guarantorPaedDr. Věra FacováSubject version guarantorPaedDr. Věra Facová
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FAC0001 PaedDr. Věra Facová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit se zákonitostmi sociálních skupin, s jejich fungováním, s obsazením rolí ve skupinách - osvojit si komunikaci s ohledem na specifika věku, osobnostní dispozice každého člověka a zastávané role - upozornit na úskalí komunikace v důsledku naplnění či nenaplnění sociálních potřeb - prakticky nacvičovat řešení konfliktů a vyjednávání mezi osobami

Teaching methods

Summary

Předat studentům informace z oblasti sociální komunikace. V hodinách cvičení pak osvojené vědomosti studenti aplikují do reálné praxe. V rámci tohoto předmětu jsou studenti seznámeni se zákonitostmi sociálních skupin, s jejich fungováním, s obsazením rolí ve skupinách.Osvojí si komunikaci s ohledem na specifika věku, osobnostní dispozice každého člověka, role, které zastává, stejně tak jsou upozorněni na úskalí komunikace v důsledku naplnění či nenaplnění sociálních potřeb. Konflikty a jejich řešení, vyjednávání mezi osobami pak je prakticky nacvičováno.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. LAMSER,V. Komunikace a společnost. Praha:Academia, 1969. 2. JANOUŠEK, J. Společná činnost a komunikace. Praha: Svoboda, 1984. 3. KŘIVOHLAVÝ,J. Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Svoboda, 1988. 235 s. 4. VÝROST, J. Sociální psychologie. Praha: ISV – nakladatelství, 1997. 5. VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. Doporučená literatura: 1. VESTER, F. Myslet, učit se… a zapomínat. Plzeň: Fraus, 2001. 2. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner