170-0205/01 – Marketing of Information Sector (MIS)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Josef Fiala, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
OPL001 Ing. Anna Oplatková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- získat teoretické poznatky z oblasti marketingu, vypracování obchodní strategie firmy, - pochopit možnosti a způsoby získávání a zpracování informací o vnějším prostředí a jejich vlivu na efektivní činnost organizace

Teaching methods

Summary

Cílem předmětu je získání teoretických poznatků z oblasti marketingu, vypracování obchodní strategie firmy, možnosti a způsoby získávání a zpracování informací o vnějším prostředí a jejich vlivu na efektivní činnost organizace.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. Philip Kotler: Marketing management, Grada Publishing, Praha 2001 Doporučená literatura: 1. Petr Stuchlík, Martin Dvořáček: Reklama na Internetu, Grada Publishing, Praha 2002 2. Jaroslav Světlík: Euromarketing

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Podstata marketingu a jeho úloha ve společnosti. 2. Charakteristika trhu, vztah kultury k trhu. 3. Euromarketing. 4. Marketing neziskového sektoru. 5. Marketingový informační systém. 6. Tvorba informačního systému. 7. Marketingová strategie. 8. Strategie a výkonnost znalostního podniku. 9. Marketingový mix v oblasti informačního sektoru. 10. marketingový komunikační mix. 11. Propagace a reklama. 12. Reklamní systémy. 13. Vztah marketingové činnosti a informací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner