170-0216/01 – Information Retrieval Strategies (SVIZ)

Gurantor departmentVirtual Teaching Centre ValmezCredits4
Subject guarantorPhDr. Milena MedkováSubject version guarantorPhDr. Milena Medková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2002/2003Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PAP0001 doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- seznámit s rešeršní činností, teoretickými i praktickými otázkami vyhledávání informací z vybraných informačních zdrojů dokumentografických bází dat - pochopit strategii a konkrétní postupy při vyhledávání informací ze zdrojů plných textů (zdrojů neorganizovaných informací na WWW a organizovaných online dostupných přes WWW, především pak digitálních knihoven) - zpracovat komplexní dokumentografickou rešerši na zadané téma v oboru informační věda

Teaching methods

Summary

Předmět zahrnuje vybrané kapitoly rešeršní činnosti (vyhledávání a vyhledávacích metod). Pozornost je věnována teoretickým i praktickým otázkám vyhledávání informací z vybraných informačních zdrojů dokumentografických bází dat (důraz je kladen na zdroje z oboru Informační věda a oborů souvisejících) včetně specifických zdrojů typu báze dat bází dat. Rozsáhlá kapitola je věnována otázkám strategie a konkrétních postupů při vyhledávání informací ze zdrojů plných textů (zdrojů neorganizovaných informací na WWW a organizovaných online dostupných přes WWW, především pak digitálních knihoven). Zaměření je zejména na významné zdroje v oblasti vědy. - Součástí přípravy je zpracování komplexní dokumentografické rešerše na zadané téma v oboru informační věda.

Compulsory literature:

Povinná literatura: 1. BERGMAN, M.K. The Deep Web : Surfacing Hidden Value [online]. Sioux Falls : BrightPlanet.com, September 24 2001 [cit. 2002-02-15]. White Paper. Dostupný z WWW: http://www.brightplanet.com/deepcontent/tutorials/DeepWeb/deepwebwhitepaper.pdf . 2. BRATKOVÁ, Eva. Bibliografické a plnotextové báze dat americké firmy H.W. Wilson pro společenskovědní a humanitní obory : vyhledávání informací v systému WilsonWeb. In INFOMEDIA'98 [online]. 1998 [cit. 2002-02-15]. Dostupný z WWW: http://www.inforum.cz/infomedia98/pdf/wilson.htm . 3. BRATKOVÁ, Eva. Citace odborné literatury jako nástroj rozvoje služeb a integrace digitálních knihoven. In AKP 2001 : Automatizace knihovnických procesů - 8 : sborník z 8. ročníku semináře pořádaného ve dnech 24.-25. dubna 2001 v Liberci. Praha : ČVUT, Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 109- 120. Dostupný také z WWW: http://knihovny.cvut.cz/akp/clanky/12.pdf Doporučená literatura: 1. BRATKOVÁ, Eva. Databáze databází : studijní materiál. Verze 3.1., aktualizovaná a rozšířená. Praha : ÚISK FF UK, 2002. 25 s. 2. BRATKOVÁ, Eva. Elektronické archívy vědecké literatury a jejich integrace. In INFOS 2000 : zborník z 30. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava : SSK 2000, s. 187-200. Dostupný také z WWW: http://www.aib.sk/infos/infos2000/19.htm. 3. BRATKOVÁ, E. Elektronické disertace a projekty a systémy jejich zpřístupňování. Národní knihovna. 2002, roč. 13, č. 4, s. 268-287. Dostupný také z WWW: http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0204/0204268.html. 4. BRATKOVÁ, E. Vyhledávání informací z digitálních virtuálních knihoven : studijní materiál. Verze 2.2.1. Praha : ÚISK FF UK, 2002. 40 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Valašské Meziříčí 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (00) Informační a znalostní management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R014) Information and Knowledge Management (03) Information and Knowledge Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner