221-0003/01 – Betonové konstrukce (Mgr.) (BK (Mgr.))

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JON05 Ing. David Jonov
KAL35 Anna Kaločová
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
MAN06 Ing. Jaroslav Maňásek
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
SEK05 Ing. David Sekanina, Ph.D.
VIT11 Ing. Ondřej Víta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení plošných a prostorových železobetonových konstrukcí (lokálně podepřené desky, stěny, nádrže, zásobníky); - interakční modely, řešení základových pasů, roštů a desek s vlivem spolupůsobení podloží, navrhování a posuzování pilotových základů; - řešení betonových podlah; - speciální inženýrské betonové konstrukce; - základní principy působení předpětí; - využití MKP při navrhování a posuzování betonových konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Plošné železobetonové konstrukce. Tenké a tlusté desky. 2. Návrh desek podle teorie mezní plastické rovnováhy. 3. Lokálně podepřené desky, metoda součtových momentů. 4. Metoda náhradních rámů. Dimenzování a konstrukční uspořádání. 5. Kazetové desky. Kruhové desky. 6. Stěnové konstrukce, metody řešení a dimenzování. 7. Nádrže a vodojemy. Zatížení zásobníků. 8. Stěny a výsypky zásobníků. Statické vyšetřování, konstrukční uspořádání a vyztužování. 9. Statické řešení a dimenzování deskostěnových konstrukcí metodou konečných prvků. 10. Interakční modely, metody přesnějšího řešení základových nosníků, roštů a desek 11. Prostorové základové konstrukce. Prstencové, skořepinové a krabicové základy. 12. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost betonových pilot. Dimenzování pilot. 13. Betonové podlahy. Statický a dynamický výpočet základů strojů. 14. Speciální inženýrské betonové konstrukce. Principy působení předpětí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. 2. ČSN EN 1991-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží. ČNI, 2008. 3. ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Bažant, Z., Šmiřák S.:Betonové konstrukce III. Konstrukce plošné, nádrže a zásobníky. CERM s.r.o., VUT Brno 2002. 2. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009. 3. Bradáč, J.: Základové konstrukce, CERM s.r.o., VUT Brno, 1994. 4. Martin, L. H., Purkiss, J.A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006. 5. Blažek, J., Felt, J., Mencl, M., Šmerda, Z.: Železobetonové zásobníky. SNTL Praha, 1958. 6. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Prvky a významné typy monolitických konstrukcí patrových objektů 2. Prvky a významné typy montovaných betonových konstrukcí halových objektů 3. Základy jako součást nosné soustavy. Druhy betonových základů. Výsledky průzkumu 4. Spolehlivost základové půdy a betonových základů podle požadavků našich a evropských norem 5. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a betonových základů 6. Programy pro řešení interakčních soustav. Zjednodušení metody výpočtu vnitřních sil základových konstrukcí 7. Druhy základových patek a hloubka založení. Navrhování patek z prostého betonu 8. Navrhování patek ze železového betonu. Základové pásy. Základové rošty. 9. Základové desky. Prostorové základové konstrukce. Prstencové a skořepinové základy 10. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost betonových pilot. Dimenzování pilot 11. Spouštěné studny a kesony. Zajištění hlubokých stavebních jam a svahů 12. Betonové podlahy. Dynamický výpočet základů strojů. Statický výpočet základů strojů 13. Sanace a rekonstrukce podloží a základových konstrukcí 14. Navrhování inženýrských betonových konstrukcí. Opěrné a zárubní zdi Osnova cvičení: 1. Návrh a posouzení patky z prostého betonu podle mezních stavů základové půdy 2. Dimenzování patky z prostého betonu podle mezních stavů 3. Návrh a posouzení patky z železobetonu podle mezních stavů základové půdy 4. Dimenzování patky z železobetonu podle mezních stavů 5. Zjednodušený návrh železobetonových základových pásů 6. Navrhování základových pásů s využitím interakce 7. Zjednodušený a interakční návrh základových desek a jejich dimenzování 8. Navrhování krabicových základových konstrukcí 9. Pilotové základy. Návrh podle mezních stavů základové půdy 10. Vodorovné zatížení pilot. Dimenzování železobetonových pilot 11. Návrh a posouzení nekotvených a kotvených podzemních stěn 12. Dynamický a statický výpočet základu stroje. Návrh betonové průmyslové podlahy 13. Příklady sanace, rekonstrukce a zesilování stávajících základů 14. Návrh a posouzení betonové opěrné zdi Obsah programu: Možnost výběru programu monolitického patrového objektu nebo montované průmyslové haly A. Monolitický patrový objekt. Dispoziční návrh a statické schéma konstrukce. Dimenzování prvků trámové střešní konstrukce, lokálně podepřené stropní desky, průvlaků, příčného rámu (příčlí a sloupů), základu. Výkresy tvaru střechy, stropu, rámu a základů. Výkresy výztuže dimenzovaných prvků B. Montovaná průmyslová hala. Dispoziční návrh a statické schéma konstrukce. Dimenzování střešní desky, příhradového nebo plnostěnného vazníku, podélného průvlaku, příčné a podélné nosné soustavy, sloupu a základu. Výkresy skladby a tvaru prvků střechy, nosného systému a základů. Výkresy výztuže prvků Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další dostupné prostředky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku