221-0016/01 – Statics of Structures ()

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Petr Janas, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFASTIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

The content of tutorial provides fundamentals in building mechanics – statics. Students are informed about conditions for equilibrium and equilibrium of forces and about computational model solving methods of basic types of statically and kinematically determinate building structures. The attention is also oriented to the 3D beam structures and to the moving load of statically determinate building structures.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek : 1. Úvod, základní pojmy, síly a dvojice sil. 2. Statika hmotného bodu, tuhé desky a tělesa (v rovině a v prostoru). 3. Statická určitost a neurčitost zatížení, výpočet reakcí. 4. Nosníky: M, V, N, základní vztahy. 5. Nosníky, konzola, nosník s převislými konci. 6. Nosníky, maximální ohybový moment M, maximální posouvající síla V. Lomené nosníky. 7. Gerberův nosník, trojkloubový oblouk bez táhla a s táhlem. 8. Prutové konstrukce (metoda styčných bodů). 9. Prutové konstrukce (průsečná metoda). 10. Prutové konstrukce (metoda náhradních prutů, metoda zjednodušování soustav). 11. Příčinkové čáry (nosníky), jejich konstrukce a vyhodnocení. 12. Příčinkové čáry (prutové soustavy) jejich konstrukce a vyhodnocení. 13. Lanové konstrukce. 14. Tření, zatížení stavebních konstrukcí (ČSN). Osnova cvičení : 1. Skládání a rozklad sil v rovině a v prostoru. Výslednice a rovnovážná síla. 2-3. Výpoč2-4. et reakcí nosníků v rovině. 5. Výpočet reakcí nosníku v prostoru. 5-8. Stanovení průběhu M, V, N na nosníku, kloubové nosníky, trojkloubový oblouk. 10. Prutové soustavy (metoda styčníková). 11. Prutové soustavy metoda průsečná. 12. Prutové soustavy (metoda náhradních prutů, metoda zjednodušování soustav). 12-13. Příč12-14. inkové č12-15. áry staticky urč12-16. itých nosníků. 14. Lanové konstrukce, tření. Kontrola programu, zápočet. Obsah programů : 2. Řešení reakcí a průběhu M, V, N na staticky určitých nosnících. 3. Výpočet osových sil prutové konstrukce. 4. Výpočet maximálních účinků pohyblivého zatížení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M2102) Mineral Raw Materials (2102T012) Utilization of building raw-materials resources P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner