221-0020/05 – Betonové mosty (Mgr.) (BtM)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
JAN339 Ing. Petr Jančík
NAV08 doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
LAB059 Ing. Jana Vašková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - navrhování a posudek betonových mostů; - výroba a montáž betonových mostů; - výkresová dokumentace betonových mostů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

1. Historický vývoj navrhování mostů, metody výpočtu, navrhování a posuzování, porovnání metod. 2. Návrh a posouzení konstrukčních prvků podle dovolených namáhání, ohyb, tlak s ohybem, smyk. 3. Dimenzování a posuzování mostů podle EC, ohyb, tlak za ohybu, smyk, kroucení, zásady řešení. 4. Vyhodnocení pohyblivého zatížení, příčinkové čáry a plochy, spojité nosníky a desky. 5. Návrh a posuzování spodní stavby, opěry, křídla, mezilehlé podpěry, úložný práh, přechody mostů. 6. Propustky a mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu, zásady návrhu a dimenzování. 7. Deskové mosty, zásady konstrukčního a statického řešení. 8. Trámové mosty, zásady konstrukčního a statického řešení. 9. Statické působení a řešení mostů z prefabrikovaných prvků. 10. Předpjaté mosty, zásady návrhu a statické řešení, postup předpínání. 11. Posuzování montážních stavů s ohledem na technologii provádění, betonáž na skruži, letmá betonáž a montáž. 12. Obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. 13. Výkresová dokumentace, zásady vyztužování. 14. Zásady návrhu a statické řešení mostů na poddolovaném a seizmickém území.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1991-2 (736203) Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. ČNI, 2005. 2. 2. ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, ČNI, 2007. 3. ČSN EN 1998-2 (730036) Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty, ČNI, 2007. 4. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Sečkář,M.: Betonové mosty I, skripta VUT Brno, 1998 2. Stráský, J., Klusáček, L., Panáček, J., Nečas, R.: Betonové mosty I. Modul CB1 až CB3, VUT, Brno, 2006. 3. Hrdoušek,V.,Kukaň,V.,Šrůma,V.: Betonové mosty, skripta ČVUT Praha,1996. 4. Moravčík, M., Zemko, Š.: Betónové mosty 1, Žilinská univerzita, Žilina, 2004. 5. Janda,L.,Klesiner,Z.,Zvara,J.: Betonové mosty, SNTL, Praha, 1988. 6. Vácha, J.: Předpjatý beton pro mostní stavby. VUT Brno, 1984. 7. Navrátil, J.: Předpjaté betonové konstrukce, CERM s.r.o., Brno 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0061 PRB Předpjatý beton Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Historický vývoj navrhování mostů, metody výpočtu, navrhování a posuzování, porovnání metod. 2. Návrh a posouzení konstrukčních prvků podle dovolených namáhání, ohyb, tlak s ohybem, smyk. 3. Dimenzování a posuzování mostů podle EC, ohyb, tlak za ohybu, smyk, kroucení, zásady řešení. 4. Vyhodnocení pohyblivého zatížení, příčinkové čáry a plochy, spojité nosníky a desky. 5. Návrh a posuzování spodní stavby, opěry, křídla, mezilehlé podpěry, úložný práh, přechodové desky mostů. 6. Propustky a mosty kamenné, cihelné a z prostého betonu, zásady návrhu a dimenzování. 7. Deskové mosty, zásady konstrukčního a statického řešení. 8. Trámové mosty, zásady konstrukčního a statického řešení. 9. Statické působení a řešení mostů z prefabrikovaných prvků. 10. Předpjaté mosty, zásady návrhu a statické řešení, postup předpínání. 11. Posuzování montážních stavů s ohledem na technologii provádění, betonáž na skruži, letmá betonáž a montáž. 12. Obloukové, visuté a zavěšené mosty, lávky pro pěší. 13. Výkresová dokumentace, zásady vyztužování. 14. Zásady návrhu a statické řešení mostů na poddolovaném a seizmickém území. Cvičení: 1. Princip sestrojení příčinkových čar, opakování. 2. Příčinkové čáry skupiny břemen – spojité nosníky, Gerberovy nosníky, staticky neurčité nosníky. 3. Zatížení stálé a nahodilé, statické veličiny. 4. Aplikace příčinkových čar na spojitý trámový most o několika polích. 5. Praktický postup při dimenzování a posuzování mostů podle EC, ohyb, tlak za ohybu, smyk, kroucení, zásady řešení. 6. Návrh deskového železobetonového mostu, předběžný návrh mostovky a opěry. 7. Stabilita opěr, dimenzování mostních křídel. 8. Základové konstrukce, návrh a posouzení. 9. Výkresová dokumentace, zásady vyztužování. 10. Návrh konstrukce mostu z předpjatých dílců, příčné spolupůsobení nosníků. 11. Návrh železobetonového trámového mostu, dimenzování a spolupůsobení trámů. 12. Posouzení nosníků ve stadiu výroby, montáže a provozu. 13. Zásady vyztužování, schéma výztuže. 14. Opakování, konzultace, udělování zápočtů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T036) Dopravní stavby (01) Dopravní stavby P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.