221-0036/09 – Concrete and Masonry Structures (BaZK)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2005/2006Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

After completing this subject, students will be able to understand and apply the following skills and topic areas: - design and assessment of simple load bearing reinforced concrete structures (slab and girder floor, balcony cantilever, stairs) - design of monolithic and prefabricated frame structures - simplified design of two-way slabs - design of plain and reinforced concrete foot foundation and foundation strip - design of concrete breast wall, repair, rehabilitation and reconstruction of foundations. - design and assessment of masonry structures

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Project work

Summary

1. Basic load bearing reinforced concrete structures. 2. Monolithic frame structures. 3. Prefabricated structures, joints. 4. Filigreed structures 5. Two- way slabs, design, reinforcement configuration.. 6. Simplified design of continuous slabs. Simplified design of walls. 7. Reliability of subsoil and foundation structure. Types of concrete foundation. 8. Design of plain concrete and reinforced concrete foot and strip foundation. 9. Concrete breast wall. Structural stability assessment. 10. Repair, rehabilitation and reconstruction of foundations. 11. Masonry structures: introduction, material properties. 12. Masonry structures: walls in compression, design of slender masonry members. 13. Masonry structures: walls in bending and shear. 14. Repeating.

Compulsory literature:

1. EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1996-1-1 Eurocode 6: Design of masonry structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Martin, L. H., Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992. Elsevier, 2006. 2. Ambrose, J. E.: Simplified Design of Masonry Structures. John Wiley & Sons, Inc., 1991. 3. Gamble L. W.: Reinforced Concrete Slabs (2nd edition). John Wiley & Sons, Inc., 2000. 4. Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures. Česká technika – nakladatelství ČVUT, ČVUT Praha 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
221-0059 PBK-Bc. Concrete Structures Elements Recommended
221-0926 ZSK Actions on Building Structures Recommended
228-0201 SS Building statics Recommended
228-0204 PP Elasticity and Plasticity Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky: 1. Jednoduché nosné konstrukce. Trámový strop, schodiště, balkony, římsy, překlady 2. Monolitické rámové konstrukce, jednolodní a vícelodní haly, patrové rámy 3. Montované prefabrikované konstrukce, styky a spoje, statické působení, zatěžovací a montážní stavy 4. Spřažené prefabrikované a monolitické konstrukce. 5. Desky působící ve dvou směrech, zjednodušené řešení. 6. Zjednodušené řešení spojitých desek a stěnových nosníků. 7. Spolehlivost základové půdy a betonových základů. Druhy betonových základů. 8. Navrhování patek z prostého a železového betonu. Zjednodušené řešení základových pásů. 9. Opěrné a zárubní zdi. Posouzení stability a únosnosti. 10. Sanace a rekonstrukce základových konstrukcí 11. Zděné konstrukce. Mechanické vlastnosti zdiva a jeho složek 12. Zděné stěny namáhané svislým zatížením. Navrhování štíhlých zděných prvků 13. Zděné konstrukce namáhané smykem a ohybem 14. Shrnutí látky, příklady ke zkoušce, test. Cvičení 1. Opakování – deska, trám, trámový strop. 2. Schodiště – zatížení a vnitřní síly (opakování), výztuž. 3. Balkony – mezi trámy, konzola. Rámové styčníky – ukázka vyřešeného rámu a obecné zásady uspořádání výztuže. 4. Posouzení montované konstrukce. 5. Desky působící ve dvou směrech. Výpočet zatížení a vnitřních sil. Deska o jednom poli podepřená po obvodě. 6. Spojitá deska podepřená po obvodě. 7. Písemka – deska. Stěnový nosník. 8. Základová patka z prostého betonu a železobetonu. 9. Protlačení patky. 10. Písemka – patka. Konzultace programu. 11. Návrh a posouzení betonové opěrné zdi. 12. Písemka – opěrná zeď. Zděný pilíř - tlak. 13. Zděná stěna – tlak s ohybem. 14. Zápočty

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B3607) Civil Engineering (3607R041) Preparation and Realization of Construction Works K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.