221-0037/01 – Betonové konstrukce a základy (BKZ)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
MAN06 Ing. Jaroslav Maňásek
VIT11 Ing. Ondřej Víta
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Betonové konstrukce a základy

Vyučovací metody

Anotace

Monolitická základová konstrukce podle zadání (plošné založení na patkách, pásech, základovém roštu nebo desce). Dispoziční návrh a statické schéma konstrukce v daných základových poměrech. Dimenzování betonových prvků základu. Výkresy tvaru a výztuže dimenzovaných prvků Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Dimenzování a navrhování části betonových konstrukcí

Povinná literatura:

Bažant Z., Bradáč J. a kol.: Plošné betonové konstrukce. Skriptum, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 1998 Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6. I. díl,Vydavatelství ČVUT Praha 1998 Pume D., Košatka P.: Zděné konstrukce. Navrhování podle Eurokódu 6. II. díl,Vydavatelství ČVUT Praha 1998 Bradáč J.: Základové konstrukce,Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o., 1994 ČSN P ENV 1992-3: Navrhování betonových konstrukcí. Část 3: Betonové základy,ČNI Praha 2000 ČSN P ENV 1997-1: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla, ČNI Praha 1996 ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy,Vydavatelství norem, Praha 1986

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Desky působící ve dvou směrech. Výpočet vnitřních sil. Desky podepřené po obvodě a spojité 2. Lokálně podepřené desky. Metoda součtových momentů a náhradních rámů. Dimenzování a uspořádání 3. Kazetové desky. Kruhové desky. Stěnové nosníky 4. Nádrže a vodojemy. Zásobníky. Zatížení, uspořádání a vyztužování 5. Zděné konstrukce. Mechanické vlastnosti zdiva a jeho složek. Konstrukční uspořádání zděných objektů 6. Zděné stěny namáhané svislým zatížením. Navrhování štíhlých zděných prvků 7. Zděné konstrukce namáhané smykem a ohybem. Vícepodlažní budovy. Provádění zděných konstrukcí 8. Základy jako součást nosné soustavy. Druhy betonových základů. Výsledky průzkumu 9. Spolehlivost základů. Mezní stavy únosnosti základové půdy a základových konstrukcí podle ČSN a EN 10. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modelování podloží a základových konstrukcí 11. Navrhování patek z prostého a železového betonu 12. Základové pásy. Základové rošty. Základové desky. Prostorové základové konstrukce. 13. Pilotové základy. Svislá a vodorovná únosnost. Spouštěné studny a kesony. 14. Sanace a rekonstrukce základů. Betonové konstrukce geotechnických a inženýrských staveb Osnova cvičení: 1. Výpočet desky podepřené po obvodě a spojité. Dimenzování a vyztužování 2. Příklad desky lokálně podepřené metodou součtových momentů a metodou náhradních rámů 3. Příklady dimenzování a vyztužování lokálně podepřených desek. Návrh stěnového nosníku 4. Návrh kruhového vodojemu. Návrh monolitického zásobníku sypkých hmot 5. Příklady návrhu a posouzení zděného pilíře a nosné stěny podle EC6 6. Příklady návrhu a posouzení obvodových stěn zděného suterénu 7. Návrh ztužujících zděných stěn a prostorové ztužující soustavy zděných objektů 8. Návrh a posouzení patky z prostého a železového betonu podle mezních stavů 9. Zjednodušený a interakční návrh železobetonových základových pásů 10. Zjednodušený a interakční návrh základových desek a jejich dimenzování 11. Navrhování krabicových základových konstrukcí 12. Příklady návrhu svisle a vodorovně zatížených betonových pilot 13. Nekotvené a kotvené podzemních stěny. Rekonstrukce a zesilování stávajících základů 14. Dimenzování betonových konstrukcí geotechnických a inženýrských staveb Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku