221-0061/03 – Předpjatý beton (PRB)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
NAV08 doc. Ing. Jaroslav Navrátil, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení předpjatých prvků a konstrukcí; - předpjaté prvky a konstrukce mostů, pozemních a průmyslových staveb.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

1. Podstata předpjatého betonu. Materiály a jejich vlastnosti. Vnášení předpětí do betonu. Technologie výroby. 2. Určení předpínací síly. Účinky předpětí za provozních podmínek a v mezních stavech únosnosti podle EC2. 3. Počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkami se soudržností. 4. Ideální průřez a jeho význam. 5. Změny předpětí do okamžiku vnesení předpětí do betonu. 6. Změny předpětí po okamžiku vnesení předpětí do betonu. 7. Předpjaté prvky v pružném stavu – normálová napětí, napětí v hlavním tahu a přetvoření. 8. Předpjaté prvky v mezním stavu. 9. Mezní stav porušení ohybovým momentem a normálovou silou. 10. Mezní stav porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním. 11. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí. 12. Vnitřní síly staticky neurčitých konstrukcí. Vliv dotvarování a smršťování. 13. Konstrukce předpjaté volnou a nesoudržnou předpínací výztuží. 14. Použití předpjatého betonu. Základní typy předpjatých konstrukcí.

Povinná literatura:

1. ČSN EN 1992-2 (736208) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 2: Betonové mosty - Navrhování a konstrukční zásady, ČNI, 2007. 2. ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006.

Doporučená literatura:

1. Procházka J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. 2. upravené vydání, ČBS při ČSSI a ČBS Servis s.r.o., Praha 2006. 2. Kolektiv autorů: Eurocode 2. Sborník školení, II. díl, Bratislava, Procon Praha, 1992. 3. Klusáček L., Panáček J., Štěpánek P.: Předpjatý beton podle ČSN 73 1201,VUT Brno, 1991. 4. McCormac, Jack, C.- Nelson, James, K.: Design of Reinforced Concrete. ACI 318-05 Code Edition, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., 2006. 5. Martin, L. H. – Purkiss, J.A.: Concrete Design to EN 1992, Elsevier 2006. 6. Lohmeyer, C. O. G. – Bergmann, H. – Ebeling, K.: Stahlbetonbau. Bemessung – Konstruktion – Ausfuhrung, 7.Auflage, B.G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemné práce, semestrální projekt, zápočet, zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0036 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) Doporučená
221-0059 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) Doporučená
221-0926 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0201 SS Stavební statika Doporučená
228-0204 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Podstata předpjatého betonu. Materiály a jejich vlastnosti. Vnášení předpětí do betonu. Technologie výroby. 2. Určení předpínací síly. Účinky předpětí za provozních podmínek a v mezních stavech únosnosti podle EC2. 3. Počáteční předpínací síla prvků s předpínacími vložkami se soudržností. 4. Ideální průřez a jeho význam. 5. Změny předpětí do okamžiku vnesení předpětí do betonu. 6. Změny předpětí po okamžiku vnesení předpětí do betonu. 7. Předpjaté prvky v pružném stavu – normálová napětí, napětí v hlavním tahu a přetvoření. 8. Předpjaté prvky v mezním stavu. 9. Mezní stav porušení ohybovým momentem a normálovou silou. 10. Mezní stav porušení posouvající silou, kroucením a místním namáháním. 11. Mezní stavy omezení napětí, trhlin a přetvoření prvků předpjatých konstrukcí. 12. Vnitřní síly staticky neurčitých konstrukcí. Vliv dotvarování a smršťování. 13. Konstrukce předpjaté volnou a nesoudržnou předpínací výztuží. 14. Použití předpjatého betonu. Základní typy předpjatých konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T037) Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní