221-0074/01 – RehalibitationTechnologies (TSAN)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Student si osvojí základy technologických postupů sanací stavebních konstrukcí a zásady statického zajištění konstrukcí a to jak nosných tak nenosných částí staveb, zejména pak betonových konstrukcí. Charakteristické vady a poruchy staveb, analýza zatěžovacích účinků a vlivů z hlediska výskytu poruch, nesilové účinky a vlivy, cyklické účinky, historie zatížení, mechanizmy porušování stavebních materiálů a konstrukcí. Degradační a korozívní procesy, transportní procesy, časová závislost vlastností, interakce "stavba - prostředí". Historické konstrukce (základy, klenby, stropy, krovy), sanace a rekonstrukce historických staveb a jejich částí. Poruchy a sanace zděných konstrukcí, základových konstrukcí, betonových konstrukcí (železobetonových), dřevěných konstrukcí a prefabrikovaných konstrukcí. Sanace zvýšené vlhkosti staveb. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu. Znalosti a dovednosti studenta získané absolvováním předmětu: Zvládnutí základních pravidel návrhu a posouzení konstrukcí

Compulsory literature:

Skulinová, Solař: Poruchy a rekonstrukce I, VŠB TUO 2001 Juraj Bilčík: Sanácia betónových konštrukcií, Jaga Bratislava 1996 ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování konstrukcí při přestavbách Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Carbol L., Kos J., Moudrý I., Dokládal V.: Konstrukce pozemních staveb, poruchy, údržba, rekonstrukce a modernizace budov - přednášky - I. díl Kos J., Dokládal V.: Konstrukce pozemních staveb, poruchy, údržba, rekonstrukce a modernizace budov - II. díl Witzany J., Krňanský J., Firbas K.: Konstrukce pozemních staveb - rekonstrukce a poruchy staveb I, Praha 1994 Witzany J. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 60 - Poruchy a rekonstrukce staveb - 2. díl, Praha 1995 Witzany J.: Poruchy a rekonstrukce zděných budov, TK17, ČKAIT Praha 1999

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

osnovy přednášek: 1. Příčiny poruch, zatěžovací účinky a vlivy 2. Zatěžovací účinky a vlivy, degradační procesy. Biokoroze dřevěných konstrukcí. 3. Statické působení tlačených zděných konstrukcí. Charakteristické poruchy nosných zděných stěn a pilířů. Sanace zděných konstrukcí narušených trhlinami. 4. Zesilování a sanace nosných zděných pilířů a stěn. Výměna porušeného zdiva nosných stěn a pilířů. Statické zajištění nakloněné nosné obvodové stěny. 5. Provádění valených zděných kleneb. Navrhování zděných kleneb podle empirických vzorců. Statické řešení kleneb. Charakteristické poruchy zděných kleneb. 6. Rekonstrukce a zesilování kleneb. Provádění otvorů ve zděných klenbách. Rovné ploché klenby, betonové trámové konstrukce a prefabrikované stropní konstrukce. Charakteristické poruchy stropních konstrukcí (trámové stropy, keramické stropy, betonové stropy). Rekonstrukce a sanace rovných (plochých) stropních konstrukcí. 7. Dřevěné trámové stropní konstrukce. Poruchy dřevěných nosných konstrukcí zděných budov. Sanace dřevěných stropních konstrukcí napadených biologickými škůdci. 8. Zakládání historických zděných budov. Základové zeminy a horniny. Charakteristické poruchy základových konstrukcí. Rekonstrukce a sanace základových konstrukcí. Metody sanace stávajících základových konstrukcí. Zlepšování vlastností základových zemin. Zajištění základů při provádění výkopů a jam. Sanace základů s rozrušenými povrchovými vrstvami. Zajištění konstrukce budovy při provádění rekonstrukce základů. 9. Sanace a rekonstrukce krovů a ocelových konstrukcí. Historický úvod. Konstrukční řešení krovů. Spoje krovových konstrukcí. Prvky krovových soustav. Statické působení spojů, výpočtové modely krovů. Vady a poruchy krovů. Ocelové konstrukce průmyslových objektů a historické hrázděné konstrukce. Zesilování dřevěných krovových prvků a konstrukcí hrázděných a ocelových staveb. 10. Sanace vlhkého zdiva. Ochrana zdiva před zemní vlhkostí. Zdroje a příčiny zvýšené vlhkosti staveb. Ochrana staveb před zvýšenou vlhkostí. Přímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti. Nepřímé sanační metody proti zvýšené vlhkosti. Sanace pomocí předpínání a obetonování. 11. Panelové konstrukce, charakteristické vady a poruchy, příčiny poruch, životnost, zvláštnosti prefabrikovaných konstrukcí. 12. Panelové konstrukce, zajištění mechanické odolnosti a stability, sanace a rekonstrukce panelových budov. 13. Průzkum a hodnocení stavebně technického stavu konstrukcí a budov. Průzkum vlhkosti objektu, průzkum z hlediska zajištění mechanické odolnosti a stability, průzkum základových konstrukcí, průzkum zděných, betonových, dřevěných a ocelových konstrukcí. 14. Shrnutí poznatků a doplnění jednotlivých okruhů na základě požadavku studentů. osnovy cvičení 1. Seznámení s organizací cvičení, s požadavky na vypracování seminární práce, zadání seminární práce. 2. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace svislého zděného prvku. Zadání 1. příkladu podle individuálního výběru. 3. Konzultace k seminární práci. 4. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace plošného základu. Konzultace seminární práce a příkladu. 5. Konzultace seminární práce a příkladu. 6. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení klenby. Zadání 2. příkladu podle individuálního výběru. 7. Konzultace seminární práce a příkladů. 8. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace dřevěného trámového stropu. Zadání 3. příkladu podle individuálního výběru. 9. Konzultace seminární práce a příkladů. 10. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace prvku krovu. Zadání 4. příkladu podle individuálního výběru. 11. Výklad a demonstrace: návrh sanace vlhkého zdiva - výběr sanační metody. Konzultace seminární práce a příkladů. 12. Výklad a demonstrace početního příkladu: posouzení a návrh sanace prvku železobetonové konstrukce. Zadání 4. příkladu podle individuálního výběru 13. Konzultace seminární práce a příkladů. 14. Konzultace seminární práce a příkladům, zápočet. Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektora a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner