221-0084/01 – Foundation Constructions and Constructions in Undermined Areas (ZSP)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Student si osvojí základy v navrhování základů a staveb na poddolovaném území.

Teaching methods

Summary

Types of foundations and their reliability;limit states of foundation soil and foundation constructions;modelling of subsoil and foundation construction; single footing;continuous footing;foundation grids;foundation plates;space foundation constructions;pile foundations;sunk wells and caissons;hit effects on surface;syncline parameters; construction sites classification;solid, flexible and combined objects;effects of continuous deformation of terrain;friction on footing bottom; increased earth pressure; application of slide joints;effects of terrain inclination and curvature.

Compulsory literature:

Bradáč J.: Základové konstrukce, Akademické nakladatelství CERM Brno, s.r.o. 1994 ČSN P ENV 1992-3: Navrhování betonových konstrukcí. Část 3: Betonové základy,ČNI Praha 2000 ČSN P ENV 1997-1: Navrhování geotechnických konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla,ČNI Praha 1996 ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy , Vydavatelství norem Praha 1986 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky Ostrava, 1999 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem Praha 1991 ČSN 73 0039: Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem Praha 1989

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základy jako součást nosné soustavy. Druhy betonových základů. Výsledky průzkumu 2. Spolehlivost a mezní stavy základové půdy podle požadavků našich a evropských norem 3. Mezní stavy základových konstrukcí. Úplná a zjednodušená interakční soustava. Modely podkladu a základů 4. Programy pro řešení interakčních soustav. Zjednodušení metody výpočtu vnitřních sil základových konstrukcí 5. Navrhování patek z prostého a železového betonu. Základové pásy. Základové rošty. 6. Základové desky. Prostorové základové konstrukce. Pilotové základy. Studny a kesony 7. Zajištění hlubokých stavebních jam a svahů. Sanace a rekonstrukce podloží a základů 8. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá a nespojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky. Požadavky na inženýrsko-geologický průzkum 9. Povrchové projevy dobývání v podmínkách OKR. Kategorizace stavenišť. Časový faktor přetvoření terénu. 10. Obecné zásady navrhování objektů na poddolovaném území. Tuhé, poddajné a smíšené objekty. Rektifikace 11. Spojité a nespojité přetvoření terénu jako zatížení stavebních objektů. Zajištění objektů podle mezních stavů první a druhé skupiny. Základní požadavky na konstrukce 12. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár 13. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy 14. Zajišťování dopravních staveb a mostů. Zajišťování stávajících objektů a odstraňování důlních škod Osnova cvičení: 1. Návrh patky z prostého betonu podle mezních stavů základové půdy a její dimenzování podle ČSN a EN 2. Návrh patky z železového betonu podle mezních stavů základové půdy a její dimenzování podle ČSN a EN 3. Zjednodušený návrh železobetonového základového pásu a návrh s využitím interakce 4. Zjednodušený a interakční návrh základové desky a její dimenzování 5. Navrhování krabicových základových konstrukcí 6. Pilotové základy. Návrh podle mezních stavů základové půdy, svislá a vodorovná únosnost betonových pilot 7. Návrh a posouzení nekotvených a kotvených podzemních stěn. Návrh rekonstrukce základu 8. Parametry spojité poklesové kotliny v báňských podmínkách. Nespojitá přetvoření terénu. 9. Skupiny stavenišť. Aplikace spojitých a nespojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 10. Příklady hlavních zásad zajištění a optimálního návrhu tuhých a poddajných objektů 11. Účinky vodorovných přetvoření terénu při zakládání na patkách, základových roštech a deskách 12. Příklady aplikace kluzných spár. Účinky naklonění a zakřivení terénu 13. Příklady zajištění dopravních staveb a mostů 14. Příklady dodatečného zajištění objektu a návrhu rektifikace Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T002) Transport Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.