221-0112/01 – Constructions in Undermined Areas (SNPÚ)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesIntended for study types
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUB30 doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
MAN08 Ing. Petr Maňásek, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Underground mining;effects on surface;construction sites classification;solid, flexible and combined objects;effects of continuous deformation of terrain;friction on footing bottom;increased earth pressure; application of slide joints;effects of terrain inclination and curvature on solid and flexible construction systems;masonry and panel objects strengthening;reinforced concrete and steel structures;industrial shed structures and crane tracks;concrete and steel bridges;roads and railways; poles (pylons);water structures;rectification of objects;object strengthening.

Compulsory literature:

Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1, Nakladatelství EXPERT Ostrava 1996 Bradáč J.: Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky, Ostrava 1999 Bradáč J. a kol.: Navrhování objektů na poddolovaném území. Komentář k ČSN 73 0039, Vydavatelství norem, Praha 1991 ČSN 73 0039, Navrhování objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení, Vydavatelství norem, Praha 1989

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Osnova přednášek: 1. Účinky hlubinného dobývání na povrch. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny. Teorie poklesové kotliny. Báňské podmínky 2. Povrchové projevy dobývání v podmínkách OKR. Nespojitá přetvoření terénu. Aplikace parametrů přetvoření terénu na povrchové objekty. Kategorizace stavenišť 3. Obecné zásady navrhování objektů na poddolovaném území. Požadavky na inženýrsko- geologický průzkum. Tuhé, poddajné a smíšené objekty 4. Spojité a nespojité přetvoření terénu jako zatížení stavebních objektů. Zajištění objektů podle mezních stavů první a druhé skupiny. Základní požadavky na konstrukce 5. Účinky spojitého přetvoření terénu na základové konstrukce. Tření v základové spáře a na bocích základů. Zvýšený zemní tlak. Aplikace kluzných spár 6. Účinky naklonění a zakřivení terénu na tuhé a poddajné konstrukční systémy 7. Zajišťování zděných a panelových objektů. Železobetonové skeletové objekty 8. Časový faktor spojitých přetvoření terénu. Využití reologických vlastností zdiva a betonu 9. Ocelové konstrukce. Halové objekty a jeřábové dráhy. Optimální nosné systémy a ztužidla 10. Věžové objekty. Betonové a ocelové mosty Typy mostních ložisek. Mostní závěry 11. Pozemní komunikace. Celostátní dráhy a vlečky. Stožárová a kabelová vedení 12. Stoky a stokové sítě. Tlaková trubní vedení. Vodohospodářská díla 13. Podzemní objekty. Zásady ochrany povrchových objektů těžebních organizací 14. Rektifikace objektů. Zajišťování stávajících objektů. Odstraňování důlních škod Osnova cvičení: 1. Spojitá přetvoření terénu. Parametry poklesové kotliny v podmínkách OKR. 2. Aplikace spojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 3. Aplikace nespojitých přetvoření terénu na tuhý a poddajný objekt 4. Uplatnění hlavních zásad optimálního návrhu tuhého a poddajného objektu 5. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu v základech objektu založeného na patkách s táhly 6. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu při zakládání na podélných a příčných pásech 7. Výpočet účinku vodorovných přetvoření terénu při zakládání na desce a základovém roštu 8. Využití reologických vlastností betonu při zajištění halového objektu na poddolovaném území 9. Aplikace kluzných spár v plošných základech 10. Účinky naklonění a zakřivení terénu na ocelovou halu s podélnými základovými pásy 11. Účinky naklonění a zakřivení terénu na jednoduchý betonový rám 12. Návrh dodatečného zajištění s rektifikací u ocelové haly 13. Návrh dodatečného zajištění zděného objektu 14. Návrh dodatečného zajištění betonového objektu Multimediální pomůcky použité k výuce: Zpětný projektor a další audiovizuální pomůcky podle momentálních možností učebny

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2006/2007 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Municipal Construction and Engineering P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T016) Industral and Ground Engineering P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3607T021) Building Materials and Diagnostics P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner