221-0202/01 – Prvky betonových konstrukcí (PBK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuIng. Lucie Mynarzová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Lucie Mynarzová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR044 Ing. Kamil Burkovič, Ph.D.
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
LAB059 Ing. Jana Vašková, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a komplexní posouzení železobetonových prvků; - provedení základní projektové dokumentace (výkresy tvaru a skladby konstrukcí a dále výkresy výztuže jednotlivých prvků).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s postupem návrhu a posouzení spolehlivosti železobetonových prvků.Tento předmět přímo navazuje na předměty Pružnost a plasticita a Zatížení stavebních konstrukcí. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají znalosti o navrhování a posuzování spolehlivosti železobetonových prvků a dále o způsobu přípravy odpovídající projektové dokumentace.

Povinná literatura:

ČSN EN 1991-1-1 ed. 2 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019. PROCHÁZKA, Jaroslav. Navrhování betonových konstrukcí: příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2. Technická knižnice (ČKAIT). Praha: Pro Ministerstvo pro místní rozvoj a Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, 2010. ISBN 978-80-87438-03-9. PROCHÁZKA, Jaroslav; KOHOUTKOVÁ, Alena a VAŠKOVÁ, Jitka. Navrhování železobetonových konstrukcí: příklady a postupy. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2021. ISBN 978-80-01-06916-5. PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠTEMBERK, Petr. Design procedures for reinforced concrete structures. V Praze: České vysoké učení technické, 2012. ISBN 978-80-01-04240-3.

Doporučená literatura:

HANZLOVÁ, Hana a Jiří ŠMEJKAL. Betonové a zděné konstrukce 1: základy navrhování betonových konstrukcí. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05323-2. DRBOHLAVOVÁ, Lucie a Hana HANZLOVÁ. Betonové a zděné konstrukce v architektuře 1: komentované příklady. Praha: České vysoké učení technické, 2011. ISBN 978-80-01-04888-7. PROCHÁZKA, Jaroslav, Alena KOHOUTKOVÁ a Jitka VAŠKOVÁ. Příklady navrhování betonových konstrukcí 1. 2. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2011 dotisk. ISBN 978-80-01-03675-4. PROCHÁZKA, Jaroslav a ŠMEJKAL, Jiří. Betonové stropní a schodišťové konstrukce. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06323-1. PUSTKA, David. Prvky betonových konstrukcí. Řešené příklady. Inovace studijního programu Stavební inženýrství [CDROM]. Ostrava: FAST VŠB-TU, 2015. ZICH, Miloš a BAŽANT, Zdeněk. Montované betonové konstrukce. Vydání druhé aktualizované. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2022. ISBN 978-80-7623-082-8. PROCHÁZKA, J. a kol. Navrhování betonových konstrukcí 1. Prvky z prostého a železového betonu. Dimenzování prvků s přihlédnutím k EN 1992-1-1. 3. vyd. Praha: ČBS Servis s.r.o., 2007. DOSEDĚL, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. s doplňky k harmonizovaným ČSN EN ISO. Praha: Sobotáles, 2004. BEEBY, A. W., NARAYANAN, R. S. Designers' Guide to Eurocode 2: Design of Concrete Structures. London: Thomas Telford Limited, 2005. Institution of Structural Engineers. Standard Method of Detailing Structural Concrete - A Manual for Best Practice (3rd Edition). Great Britain: ISI, 2006. MARTIN, L. H., PURKISS, J. A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test, diskuse nad odbornými tématy, které byly probrány v rámci přednášek.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Blok 1: Materiály: Mechanické vlastnosti betonu, pracovní diagramy, reologie betonu. Mechanické vlastnosti výztuže, pracovní diagramy. Spolupůsobení betonu a výztuže, historie železobetonu, základy teorie spolehlivosti a mezních stavů. Trvanlivost železobetonových konstrukcí, požadavky na krycí vrstvu výztuže. Blok 2: Dimenzování ohýbaných prvků, metoda mezní rovnováhy. Deska, trám, deskový trám. Konstrukční zásady vyztužování ohýbaných prvků, kreslení betonových konstrukcí. Blok 3: Mezní stav porušení posouvající silou, metoda příhradové analogie. Typy smykové výztuže, konstrukční zásady pro provádění smykové výztuže. Mez porušení protlačením a kroucením. Blok 4: Prvky namáhané mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností, vliv vzpěru. Interakční diagram. Konstrukční zásady vyztužování převážně tlačených prvků. Prvky namáhané mimostředným tahem s malou a velkou výstředností. Ovinuté prvky. Dvousložková výstřednost tlakové síly. Blok 5: Mezní stavy použitelnosti. Kombinace zatížení pro mezní stav použitelnosti. Mezní stav omezení napětí a šířky trhlin. Mezní stav přetvoření. Blok 6: Navrhování prvků z prostého betonu. Cvičení: Blok 1: Dimenzování železobetonové desky, výpočet zatížení, návrh ohybové výztuže, konstrukční zásady vyztužování a výkres výztuže. Ověření znalostí bloku písemným testem. Blok 2: Dimenzování trámových prvků, výpočet zatížení, návrh ohybové a smykové výztuže, konstrukční zásady vyztužování a výkres výztuže. Ověření znalostí bloku písemným testem. Blok 3: Dimenzování prvku namáhaného tlakem a ohybem, návrh výztuže, konstrukce interakčního diagramu, posouzení prvků namáhaných mimostředným tlakem s malou a velkou výstředností. Blok 4: Posouzení mezních stavů použitelnosti, zjednodušené posouzení přetvoření pomocí kontroly ohybové štíhlosti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní
2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní