221-0203/01 – Betonové a zděné konstrukce (BaZK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR044 Ing. Kamil Burkovič, Ph.D.
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ZID75 doc. Ing. Pavlína Matečková, Ph.D.
KAL11 Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
LAB059 Ing. Jana Vašková, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je naučit studenty navrhovat jednoduché železobetonové nosné konstrukce a seznámit je se základy návrhu zděných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Student získá po absolvování předmětu znalosti v návrhu jednoduchých betonových konstrukcí, především schodiště, konzolové konstrukce, železobetonové desky působící v jednom a ve dvou směrech a znalosti v návrhu jednoduchých základových konstrukcí, základové patky a pásu pod nosnou stěnou. Student se seznámí také s navrhováním zděných konstrukcí.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí. Část 1.1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby, 2006. - ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené konstrukce, 2007. - Procházka, J., Štemberk, P.: Design procedures for reinforced concrete structures, nakladatelství ČVUT Praha 2009.

Doporučená literatura:

- ČSN EN 1996-3, Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí. - ČSN 731204 Navrhování betonových deskových konstrukcí působících ve dvou směrech – neplatná norma. - ZICH, Miloš a Zdeněk BAŽANT. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. - Bažant, Z., Šmiřák S.: Betonové konstrukce III. Konstrukce plošné, nádrže a zásobníky. CERM s.r.o., VUT Brno 2002. - Bradáč, J.: Základové konstrukce, CERM s.r.o., VUT Brno, 1994.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0202 PBK Prvky betonových konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Jednoduché nosné konstrukce. Trámový strop, překlady. 2. Nosná konstrukce schodiště. Konzoly, balkony, římsy. 3. Desky působící ve dvou směrech, zjednodušené řešení. 4. Zjednodušené řešení spojitých desek. Mezní stavy použitelnosti u deskových konstrukcí. 5. Návrh a posouzení železobetonových stěn a stěnových nosníků. 6. Spolehlivost základové půdy a betonových základů. Druhy betonových základů. 7. Navrhování patek z prostého a železového betonu. Zjednodušené řešení základových pásů. 8. Sanace a rekonstrukce základových konstrukcí. 9. Opěrné a zárubní zdi. Posouzení stability a únosnosti. 10. Monolitické rámové konstrukce, haly, patrové rámy. 11. Montované prefabrikované konstrukce, styky a spoje, statické působení, zatěžovací a montážní stavy. 12. Zděné konstrukce. Mechanické vlastnosti zdiva a jeho složek. Zděné stěny namáhané svislým zatížením. Navrhování štíhlých zděných prvků. 13. Zděné konstrukce namáhané smykem a ohybem. 14. Shrnutí látky, příklady ke zkoušce, konzultace. Cvičení: 1. Opakování – deska tram, trámový strop. 2. Schodiště. Zatížení a účinky zatížení. 3. Schodiště. Návrh a provedení výztuže. 4. Návrh konzolové konstrukce, balkon mezi dvěma trámy. 5. Zjednodušená analýza desky působící ve dvou směrech. Rozdělení zatížení do dvou směrů, analýza desky podepřené po obvodě o jednom poli. 6. Provedení výztuže v desce působící ve dvou směrech, výztuž na kroutící moment. 7. Spojitá deska působící ve dvou směrech, výpočet účinků zatížení a návrh výztuže. 8. Zápočtový test – deska působící ve dvou směrech. 9. Návrh základové patky z prostého betonu a železobetonu. 10. Protlačení základové patky. Návrh základového pásu pod nosnou stěnou. 11. Zápočtový test – základová patka. 12. Návrh zděné stěny zatížené normálovou silou. 13. Návrh zděné stěny zatížené smykovou silou a ohybovým momentem. 14. Závěrečné opakování, zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní