221-0205/01 – Ocelové a dřevěné konstrukce (ODK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOJ085 doc. Ing. Roman Fojtík, Ph.D.
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - obecné principy navrhování ocelových konstrukcí; - návrh a posudek nosných ocelových konstrukcí halových objektů; - návrh a posudek nosných ocelových a ocelobetonových konstrukcí výškových budov; - obecné principy navrhování dřevěných konstrukcí; - návrh a posudek typických nosných dřevěných konstrukcí (stropní nosníky, střešní vazníky, rovinné rámy a oblouky, krovy, dřevostavby).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět ocelové a dřevěné konstrukce navazuje na předmět Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí, ve kterém se studenti naučili základní principy navrhování ocelových a dřevěných konstrukcí. V rámci tohoto předmětu Ocelové a dřevěné konstrukce studenti aplikují základní poznatky z předchozího předmětu na statický návrh spojů a nosných prvků ocelové haly a dřevěného krovu.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ČNI, 2006. - ČSN EN 1994-1-1 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2.

Doporučená literatura:

- Studnička J., Macháček J.: Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. - Marek P. et al..: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985. - Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. - www.access-steel.com - Studnička, J.: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1. ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6 . - Kuklík, P.: Dřevěné konstrukce 10. Základy navrhování. ČVUT, Praha, 2004. - http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Ocelové halové objekty: dispoziční řešení, příčné vazby, sloupy, zajištění prostorové tuhosti. 2. Střešní konstrukce halových objektů. Obvodový plášť. Tabulkové výpočty tenkostěnných ocelových prvků. 3. Hlavní nosné systémy ocelových hal, principy návrhu, detaily. 4. Sloupy a kotvení ocelových halových objektů. 5. Ocelové a ocelobetonové skeletové konstrukce: dispoziční řešení, ztužení, statická schémata. 6. Skelety s posuvnými a neposuvnými styčníky, výškové budovy, konstrukční řešení sloupů a stropů. 7. Kotvení ocelových konstrukcí: typy, konstrukční řešení patek, zásady výpočtu, provádění. 8. Zajištění prostorové stability a ztužení skeletových objektů. 9. Rovinné dřevěné konstrukce: Nosníky, rošty, vazníky (příhradové a plnostěnné). 10. Rovinné rámy a oblouky. 11. Dřevěné konstrukce zastřešení, krovy. 12. Dřevěné konstrukce pozemních staveb. 13. Degradace dřeva a materiálů na bázi dřeva. 14. Základy navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru. Cvičení: 1. Ocelová hala – zadání, zatížení. 2. Ocelová hala – střešní konstrukce – střešní plášť, tenkostěnné a plnostěnné vaznice. 3. Ocelová hala – příhradový vazník – zatížení, analýza. 4. Ocelová hala – příhradový vazník – posudek prutů. 5. Ocelová hala – příhradový vazník – montážní spoje, styčníky dutých průřezů. 6. Ocelová hala – plnostěnný a příhradový sloup. 7. Ocelová hala – vetknutá patka, kotvení, ztužení. 8. Ocelová hala – výkresová dokumentace. 9. Krov – zadání, zatížení. 10. Krov – analýza konstrukce, návrh latí. 11. Krov – návrh krokví a kleštin. 12. Krov – spoje (vaznice – kleština, kleština – krokev, vrcholový spoj krokví). 13. Krov – vaznice, sloupek, zavětrování. 14. Krov – mezní stav použitelnosti, požární odolnost, výkresová dokumentace.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2024/2025 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2019/2020 (B0731A010004) Architektura a stavitelství P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní