221-0303/02 – Kovové a dřevěné konstrukce (KDK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
NOV69 Dr.Ing. Tomáš Novotný
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - principy návrhu a posouzení ocelobetonových spřažených konstrukcí; - obecné principy návrhu a posouzení hal velkých rozpětí, zásobníků , nádrží, stožárů, věží, komínů a technologických konstrukcí; - principy návrhu a posouzení tenkostěnných konstrukcí; - principy návrhu a posouzení konstrukcí z hliníkových slitin; - ochrana proti korozi ocelových konstrukcí; - principy návrhu a posouzení dřevěných konstrukcí (budovy pro bydlení, objekty pro výrobu, kulturu a sport); - požární odolnost dřevěných konstrukcí; - údržba, sanace, rekonstrukce dřevěných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Kovové a dřevěné konstrukce" budou studenti seznámeni s problematikou navrhování a posuzování nosných konstrukcí budov pro bydlení a občanskou vybavenost. Získané znalosti a dovednosti uplatní studenti v inženýrské praxi, a to jak při navrhování a posuzování spolehlivosti stavebních objektů s kovovou či dřevěnou nosnou konstrukcí, tak také při jejich realizaci, opravách a údržbě.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1993-1-1 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1993-1-8 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků. ÚNMZ, 2013. - ČSN EN 1993-1-3 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily. ČNI, 2008. - ČSN EN 1994-1-1 ed.2 Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1999-1-1 Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce. ČNI, 2009. - ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2007.

Doporučená literatura:

- Studnička J., Macháček J. Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. - Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985. - Studnička, J. Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí k ČSN EN 1994-4-1, ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-85-6. - Macháček, J. et al. Navrhování ocelových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1993-1-1 a ČSN EN 1993-1-8. Navrhování hliníkových konstrukcí – Příručka k ČSN EN 1999-1, Informační centrum ČKAIT, Praha, 2009, ISBN 978-80-87093-86-3. - Krejslová, K., Knotková, D. Korozní agresivita atmosfér a metody predikce atmosférické koroze, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-03-0. - Krejslová, K., Knotková, D., Geiplová, H., Korozní chování kovů a kovových povlaků v atmosférickém prostředí, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-08-0. - http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS. - Blass, H. J. a kol. Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004. - Silva, L.S. et al. Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. - Design of Composite Structures, ECCS, 2018, ISBN: 978-3-433-03008-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška písemná a ústní. Schopnost samostatné orientace v problematice. Součástí předmětu je vypracování semestrálního projektu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0201 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí Doporučená
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0205 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – obecné principy, nosné konstrukce stropů. 2. Navrhování ocelobetonových spřažených konstrukcí – spřažené sloupy, styčníky. 3. Velkorozponové střešní konstrukce (rovinné nosné soustavy, prostorové vazníky, roštové a příhradové deskové útvary, válcové klenby a skořepiny, kopule). 4. Velkorozponové střešní konstrukce (translační a zborcené plochy, lomenice, membrány, vybrané aplikace – haly, hangáry, tribuny, přístřešky). 5. Lanové konstrukce. 6. Tenkostěnné ocelové konstrukce - principy návrhu a posouzení. 7. Konstrukce z hliníkových slitin. 8. Koroze, ochrana proti korozi, údržba a rekonstrukce kovových konstrukcí. 9. Dřevěné konstrukční systémy vícepodlažních budov pro bydlení. 10. Prostorové dřevěné konstrukce, lomenice, klenby, kopule, skořepiny. 11. Požární odolnost prvků a spojů dřevěných konstrukcí. 12. Zásady navrhování vybavení dětských hřišť. Dřevěné konstrukce z kulatiny. 13. Zásady navrhování dřevěných mostů a lávek. 14. Údržba, sanace a rekonstrukce dřevěných konstrukcí. Výroba, montáž, ochrana dřevěných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260006) Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260016) Stavební inženýrství - Městské inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260014) Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní