221-0307/02 – Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí (KDK II)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
LOK33 prof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
VAV08 Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - vybrané oblasti z kovových konstrukcí (jeřábové dráhy, styčníky ocelových konstrukcí, únava ocelových konstrukcí, korozivzdorné oceli, posudek průřezů třídy 4, ocelové prvky namáhané kroucením, prostorový vzpěr); - vybrané oblasti z dřevěných konstrukcí (dřevobetonové konstrukce, dřevěné mosty a lávky, únava a křehký lom dřevěných konstrukcí, zesilování dřevěných konstrukcí, vady a poruchy dřevěných konstrukcí).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V rámci předmětu „Vybrané statě z ocelových a dřevěných konstrukcí" budou studenti seznámeni s vybranými pokročilými tématy z oblasti navrhování ocelových, skleněných a dřevěných konstrukcí. Získané znalosti a dovednosti uplatní studenti v inženýrské praxi při řešení složitých konstrukčních problémů z oblasti stavební statiky a dynamiky.

Povinná literatura:

- ČSN EN 1993-1-1 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. UNMZ, 2011. - ČSN EN 1993-1-8 ed.2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-8: Navrhování styčníků. ÚNMZ, 2013. - ČSN EN 1993-1-4 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. ČNI, 2008. - ČSN EN 1993-1-9 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava. ČNI, 2006. - ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1: Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2007. - ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. UNMZ, 2014. - Silva, L.S. et al. Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2.

Doporučená literatura:

- Studnička J., Macháček J. Ocelové konstrukce 20, ČVUT, Praha, 2005. - Marek, P. Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL/ALFA, 1985. - Pilgr, M. Kovové konstrukce – Výpočet jeřábové dráhy pro mostové jeřáby podle ČSN EN 1991-3 a ČSN EN 1993-6, Akademické nakladatelství CERM, 2012. - Hudák J. Únavové namáhanie ocelových konštrukcíí. TU Košice, 2003. ISBN 80-89040-20-9. - Wald, F. Sokol, Z. Navrhování styčníků, ČVUT, Praha, 1999, ISBN: 8001020738. - Wald, F. (ed.) Odpovědi na otázky k navrhování styčníků ocelových konstrukcí podle evropských norem, ČVUT, Praha, 2003, ISBN 80-01-02753-8. - Jandera, M. (ed.) Příručka pro navrhování konstrukcí z korozivzdorné oceli (4. vydání). SCI, 2017, ISBN 978-85942-226-7. - Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1. Nakladatelství EXPERT Ostrava. 1996. - Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 1999. - Haldimann, M., Luible, A., Overend, M. Structural Use of Glass. Zurich: ETH Zurich, 2008. 215 s. ISBN 3-85748-119-2. - http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS. - Blass, H. J. a kol. Dřevěné konstrukce podle EUROKÓDU 5. STEP 2. Navrhování detailů a nosných systémů, Informační centrum ČKAIT, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
221-0204 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí Doporučená
221-0205 ODK Ocelové a dřevěné konstrukce Doporučená
221-0303 KDK Kovové a dřevěné konstrukce Doporučená
228-0230 ZSM Základy stavební mechaniky Doporučená
228-0232 PP Pružnost a plasticita Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Posudek styčníků metodou komponent – principy metody komponent, základní komponenty. 2.Posudek styčníků metodou komponent – základní typy styčníků, tuhost styčníků. Styčníky dutých průřezů. 3. Únava a křehký lom ocelových konstrukcí. 4. Ocelové prvky namáhané kroucením. 5. Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí. 6. Ocelové konstrukce v seizmicky aktivních oblastech. 7. Ocelové konstrukce v poddolovaném území. 8. Navrhování nosných prvků z konstrukčního skla. 9. Únava a křehký lom dřevěných konstrukcí. Kmitání dřevěných konstrukcí. 10. Dřevobetonové konstrukce - typy konstrukcí, způsoby spřažení, zásady návrhu. 11. Navrhování sbíjených nosníků. 12. Navrhování lepených nosníků. 13. Zvláštní dřevěné konstrukce. Zesilování prvků dřevěných konstrukcí. 14. Vady a poruchy dřevěných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.