221-0308/02 – Montované konstrukce (MtK)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Radim Čajka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CAJ61 prof. Ing. Radim Čajka, CSc.
PUS01 doc. Ing. David Pustka, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student získá po absolvování předmětu dovednosti a znalosti v následujících oblastech: - návrh a posouzení montovaných železobetonových konstrukcí; - výroba a montáž prefabrikovaných konstrukcí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

V rámci tohoto předmětu budou studenti seznámeni s postupem návrhu a posouzení spolehlivosti montovaných železobetonových konstrukcí. Tento předmět přímo navazuje na předměty Pružnost a plasticita, Stavební statika, Zatížení stavebních konstrukcí, Prvky betonových konstrukcí, Betonové a zděné konstrukce, Předpjatý beton a Betonové konstrukce. Absolvováním tohoto předmětu studenti získají znalosti o navrhování a posuzování spolehlivosti montovaných železobetonových konstrukcí, jejich výrobě a montáži."

Povinná literatura:

- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, 2006. - ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění, ČNI, 2006. - ČSN EN 1991-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení, ČNI, 2008.

Doporučená literatura:

- Bažant, Z., Klusáček, L., Meloun, V. Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2003. - Bachmann, H., Steinle, A. Precast concrete structures. Z němčiny do angličtiny přeložil Thrift, P. Berlin: Ernst, 2011. - Kohoutková, A., Procházka, J., Šmejkal, J. Modelování a vyztužování betonových prvků. Lokální modely železobetonových konstrukcí. Praha: ČVUT, 2013. - Procházka, J., Šmejkal, J. Betonové základové a opěrné konstrukce. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. - Doseděl, A. Čítanka výkresů ve stavebnictví. 3. vyd. s doplňky k harmonizovaným ČSN EN ISO. Praha: Sobotáles, 2004. - Čapek, M., Růžička, M. Montované betonové skeletové konstrukce, SNTL Praha, 1976. - Horáček, E. Panelové budovy. Navrhování a výpočet nosné konstrukce. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1977. - Viták V. Směrnice pro navrhování spřažených železobetonových desek. STÚ a.s. Praha, 1994. - Zich, M., Bažant, Z. Plošné betonové konstrukce, nádrže a zásobníky. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010. - Martin, L. H., Purkiss, J. A. Concrete Design to EN 1992, Elsevier, 2006. - Design of Hybrid Concrete Buildings. The Concrete Centre, 2009. - Elliott, K. S., Jolly, C. Multi-Storey Precast Concrete Framed Structures. John Wiley & Sons, 2013. - Elliott, K. S. Precast Concrete Structures. Second Edition. CRC Press, 2016.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimálně 70% účast na cvičeních. Absence v rozsahu maximálně 30% musí být omluvena a omluva musí být vyučujícím akceptována (o důvodnosti omluvy rozhoduje vyučující). Průběžné odevzdávání úkolů zadaných na cvičení v termínech stanovených vyučujícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Úvod do navrhování betonových montovaných konstrukcí, historický vývoj, výhody a omezení, možnosti uplatnění prefabrikace v praxi. 2. Jednopodlažní a vícepodlažní montované betonové konstrukce, statické působení a posuzování spolehlivosti. 3. Tuhé a kloubové styky, statické řešení, výrobní tolerance, uložení prvků, ložiska. 4. Tyčové prefabrikáty, návrh a posouzení spolehlivosti. 5. Plošné prefabrikáty, návrh a posouzení spolehlivosti. 6. Montované betonové základy, návrh a ověření spolehlivosti. 7. Kotevní a montážní úchyty, druhy, návrh a posouzení spolehlivosti. 8. Spřažené betonové konstrukce, princip působení, spřahovací prvky, ověření spolehlivosti. 9. Výroba, skladování, doprava a montáž prefabrikovaných prvků. 10. Výkresy skladby a výztuže montovaných konstrukcí, výrobní dokumentace prvků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  16 3
Rozsah povinné účasti: Student absolvuje zkoušku.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Průběžné odevzdávání zadaných úkolů v termínech stanovených vyučujícím.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N0732A260004) Stavební inženýrství - Konstrukce staveb K angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.