221-0402/02 – Konstrukce vystavené účinkům extrémních zatížení (KVÚEZ)

Garantující katedraKatedra konstrukcíKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V rámci předmětu „Konstrukce vystavené účinkům extrémních zatížení“ se studenti seznámí s problematikou navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukcí vystavených účinkům extrémních zatížení, jakými jsou například požáry, výbuchy, nárazy dopravních prostředků, povodně a záplavy, výjimečný spad sněhu, seismicita, poddolování, agresivní činitelé prostředí. Studenti musí získat a prokázat dostatečný všeobecný přehled o konstrukcích vystavených účinkům extrémních zatížení. Studenti rovněž obdrží ke zpracování individuální projekt ve vztahu k zaměření disertační práce.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Povinná literatura:

- ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Praha. - ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí. Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. ČNI, Praha. - ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI, Praha. - ČSN EN 1993-1-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI, Praha. - ČSN EN 1994-1-2 Eurokód 3: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI, Praha. - ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru. ČNI, Praha. - ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení. ČNI, Praha. - ČSN EN 1998-1 Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby. ČNI, Praha. - ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území. UNMZ, Praha.

Doporučená literatura:

- Tichý, M. Zatížení stavebních konstrukcí. SNTL Praha, 1987. - Holický, M., Marková, J. Zásady navrhování stavebních konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1990. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2007, ISBN 978-80-87093-27-6. - Blahož, V., Kadlec, Z.: Základy sdílení tepla. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2000. - Wald, F. a kolektiv: Výpočet požární odolnosti stavebních konstrukcí. Praha: ČVUT, 2005. ISBN 80-0103157-8. - Kučera, P. a kolektiv: Požární odolnost stavebních konstrukcí. SPBI, Ostrava, 2010. ISBN 978-80-7385-094-4. ISBN: 978-80-7385-095-1. - Kučera, P., Pezdová, Z.: Základy matematického modelování požáru. SPBI, Ostrava, 2010. - Krejslová, K., Knotková, D. Korozní agresivita atmosfér a metody predikce atmosférické koroze, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-03-0. - Krejslová, K., Knotková, D., Geiplová, H., Korozní chování kovů a kovových povlaků v atmosférickém prostředí, SVÚOM Praha s.r.o., 2014, ISBN 978-80-87444-08-0. - Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 1. Nakladatelství EXPERT Ostrava. 1996. - Bradáč J. Účinky poddolování a ochrana objektů. Díl 2, Dům techniky Ostrava, Ostrava, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Průběžné konzultace. Vypracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Struktura předmětu (konkrétní téma bude vybráno v závislosti na zaměření disertační práce studenta): - Pokročilé modelování konstrukcí vystavených účinkům požáru. - Vliv exploze na únosnost a robustnost konstrukce. - Modelování nárazu vozidla do nosné konstrukce. - Navrhování konstrukcí v oblastech s možným výskytem povodní či záplav. - Spolehlivost konstrukcí vystavených výjimečnému spadu sněhu. - Navrhování konstrukcí v seizmicky aktivních oblastech. - Navrhování konstrukcí v oblastech ovlivněných poddolováním. - Vliv agresivních činitelů prostředí na spolehlivost a životnost konstrukcí. - Vyhodnocení technického stavu konstrukcí po mimořádné události. Návrh oprav.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2024/2025 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2023/2024 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P0732D260005) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
ECTS Ph.D. 2022/2023 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok
ECTS Ph.D. 2021/2022 prezenční angličtina povinně volitelný 200 - Děkanát FAST stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.