221-0908/02 – Reinforced Concrete Constructions (HGF-Dr.)

Gurantor departmentDepartment of StructuresCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.Subject version guarantorprof. Ing. Antonín Lokaj, Ph.D.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2010/2011Year of cancellation2020/2021
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI10 doc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
ROS11 Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of this course is to develop the knowledge and skills in the area of design, reliability assessment and realization of composite steel and concrete structures. Student has to obtain and prove an adequate general overview of solved problems. Student also has to work out the individual project related to the scope of the thesis.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět poskytuje všeobecný přehled o chování ocelobetonových konstrukcí, vlastnostech ocelových materiálů a betonů vhodných pro ocelobetonové konstrukce, včetně jejich vzájemné interakce, o stavu normalizace v oboru ocelobetonových konstrukcí v Evropě, o problematice spřažení, metodách navrhování a posuzování spolehlivosti prvků, spojů a konstrukčních systémů. Podrobně je pozornost věnována zejména otázkám stability, boulení, spřažení, vzájemnému spolupůsobení, problematice teplotních a reologických vlivů, problematice návrhu podle teorie II. řádu, plasticitě, požární odolnosti a modelování pomocí MKP. V rámci předmětu se studenti rovněž seznámí s hlavními zásadami optimalizovaného návrhu a konstrukčního řešení progresivních ocelobetonových konstrukcí, včetně problematiky výroby, montáže a provozování.

Compulsory literature:

1. EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 2. EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1: Design of joints. CEN, Brussels. 3. EN 1994-1-1 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures – Part 1: General rules and rules for buildings. CEN, Brussels. 4. EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures – Part 1: Common rules and rules for buildings. CEN, Brussels.

Recommended literature:

1. Silva, L.S. et al.: Design of steel structures, 2010 ISBN (ECCS) 978-92-9147-098-3, ISBN (Ernst & Sohn) 978-3-433-02973-2. 2. www.access-steel.com 3. http://FAST10.VSB.CZ/TEMTIS/EN

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

průběžné konzultace, individuální projekt

E-learning

Other requirements

------------------------------------------

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Composite steel and concrete floor – introduction, assignment of semestral work. 2. Composite steel and concrete floor – design and assessment of trapezoidal sheeting acting as permanent formwork for use in composite steel and concrete floors. 3. Composite steel and concrete floor – design and assessment of floor beams. 4. Composite steel and concrete floor – design and assessment of girders. 5. Composite steel and concrete columns – introduction, column in compression. 6. Composite steel and concrete columns – introduction, column in bending and compression. 7. Composite steel and concrete floor decks.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2013/2014 Winter semester, validity until: 2020/2021 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2014/2015 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2013/2014 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering P Czech Ostrava Optional study plan
2012/2013 (P3607) Civil Engineering (3607V007) Mining and Underground Engineering K Czech Ostrava Optional study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FAST - K - cs 2015/2016 Part-time Czech Optional FAST - Faculty of Civil Engineering stu. block